Giáo án Âm nhạc 8 cả năm

Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường

Tiết 2:

 - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1

Tiết 3:

 - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ

Tiết 4: Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò

Tiết 5:

 - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

 - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Tiết 6:

 - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo

Tiết 7: Ôn tập

Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết

 

doc76 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1007 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 8 cả năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
öôïc chia thaønh 6 caâu . Ñoaïn 1 goàm 2 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . Ñoaïn 2 goàm 4 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . 
 -Gv: Höôùng daãn taäp haùt töøng caâu . 
- Gv: Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi theo loái moùc xích . 
 -Gv: chæ ñònh-höôùng daãn
 -Gv: höôùng daãn cho HS nhöõng choå coù daáu luyeán nhö : “ Tieáng” “Naéng”, “ Taâm” . . . 
- Gv: ñeäm ñaøn vaøñieàu khieån haùt toaøn baøi 
- Gv:Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai (Neáu coù )
-Gv:höôùng daãn
- Gv: thöïc hieän -höôùng daãn : 
 Haùt laàn 1 : Ñoaïn 1 - Ñoaïn 2 caû lôùp haùt hoøa gioïng 
 * Cuûng coá : 
-Gv: chæ ñònh-höôùng daãn
- Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn
- Hs: Vieát baøi 
 -Hs:Nghe vaø caûm nhaän . 
- Hs:Laéng nghe vaø cho bieát theâm 1 vaøi baøi haùt cuûa Vuõ Troïng Töôøng . 
- Hs: Quan saùt . 
- Hs: Traû lôøi : Vieát ôû nhòp 2/4 
- Hs: Traû lôøi- Daáu luyeán; daáu noái . 
- Hs:Ñoïc lôøi baøi haùt 
- Hs: Luyeän thanh 
- Hs: Laéng nghe vaø caûm nhaän baøi haùt 
- Hs: Chuù yù vaø nhaéc laïi 
-Hs: Taäp haùt . 
-Hs: Haùt theo söï höôùng daån cuûa GV 
-Hs: töøng toå , nhoùm trình baøy baøi haùt
-Hs: Theå hieän nhöõng choå GV höôùng daãn . 
-Hs: thöïc hieän
- Hs:Söûa nhöõng choå sai GV vöøa höôùng daãn . 
 -Hs:Trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh . 
- Hs:thöïc hieän
- Hs: 1 HS nöõ lónh xöôùng ñoaïn 1; ñoaïn 2 caû lôùp haùt hoøa gioïng . 
-Hs: Caùc toå theå hieän baøi haùt , toå tröôûng cöû 1 baïn baéc gioïng . 
Hoïc haùt Baøi :
Muøa thu ngaøy khai tröôøng 
Nhaïc vaø lôøi : Vuõ Troïng Töôøng
4.Daën doø (1 phuùt): 
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt.
IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung 
	...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tieát 2 Ngaøy soaïn : 
 Baøi haùt:
 MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
 Tập đọc nhạc
I.Muïc tieâu: 
	1.Kieán thöùc 
	- HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa .
- HS ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi Chieác ñeøn oâng sao.
	2. Kó naêng
 - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng.
- Cuûng coá cho HS naém vöõng vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng . 
3. Thaùi ñoä
- Laïc quan hôn vaø töï tin hôn trong hoïc taäp ñoàng thôøi taïo nieàm vui trong hoïc taäp cho caùc em, töø ñoù giuùp caùc thích ñöôïc ñi hoïc – haïn cheá tình traïng boû hoïc nöûa chöøng.
II. Chuaån bò Gv vaø Hs
	1.Chuaån bò cuûa Gv 
	- Phöông phaùp : thöïc haønh , Giaûng giaûi , thuyeát trình 
- Nhaïc cuï- ñaøn organ - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 
- Moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa . 
2.Chuaån bò cuûa Hs
- SGK + vôû ghi cheùp -cheùp baøi TÑN soá 1 
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
Kieåm tra baøi cuõ: ( 3 phuùt )
 - Goïi HS trình baøy baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” ?
 - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 
Baøi môùi:
 - Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ . Ñeå giuùp caùc em theå hieän baøi haùt toát hôn vaø hoaøn chænh , trong tieát hoïc naøy caùc em oân laïi baøi haùt vaø laøm 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . Phaàn taäp ñoïc nhaïc chuùng ta seõ ñoïc baøi TÑN soá 1 trích baøi haùt “ Chieát ñeøn oâng sao” cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân. 
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
10’
23’
6’
Hoaït ñoäng 1
 - Gv: vieát leân baûng 
 *Hoûi : Em naøo nhaéc laïi cho lôùp baøi haùt naøy ñöôïc vieát ôû nhòp maáy, gioïng gì vaø coù caáu truùc nhö theá naøo ?
-Gv: ñeäm ñaøn vaø theå hieän baøi haùt . 
- Gv: ñaøn- höôùng daãn 
-Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm.
- Gv:Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( Neáu coù )
-Gv: Höôùng daãn cho HS 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . 
- Gv:Chæ ñònh 1 vaøi caù nhaân hoaëc nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc lôùp . 
- Gv:Ñaùnh giaù – nhaän xeùt 
Hoaït ñoäng 2
-Gv: vieát baûng vaø Treo baûng phuï baøi TÑN soá 1 
- Gv: chæ vaøo baøi – baûng phuï.
- Gv: chæ ñònh moät Hs Tb- yeáu
 *Hoûi : Baøi naøy vieát ôû nhòp maáy ? 
- Hoûi : Baøi TÑN naøy söû duïng nhöõng kí hieäu gì ?
- Gv: ñaøn gam ñoâ tröôûng 
- Gv:ñaøn giai ñieäu baøi 
TÑN soá 1 . 2-3 laàn.
-Gv: höôùng daãn va øtieán haønh chia baøi thaønh 4 caâu haùt nhoû
-Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích.
 Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho Hs ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . 
-Gv: chæ ñònh- höôùng daãn 
-Gv: höôùng daãn gheùp lôøi ca . 
 - Gv:ñaøn giai ñieäu baøi .
- Gv: ñaøn- höôùng daãn 
-Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( Neáu coù )
- Gv: Chæ ñònh 1 vaøi caù nhaân ñoïc baøi . 
- Ñaùnh giaù – Nhaän xeùt 
* Cuûng coá 
-Gv: ñeäm ñaøn–höôùng daãn
-Gv: ñeäm ñaøn 
- Hs: vieát baøi 
- Hs: nhòp 2/4 – gioïng Ñoâ tröôûng, coù hai ñoaïn
-Hs: theo doõi nghe ñeå so saùnh vaø söûa nhöõng choã coøn sai . 
-Hs: luyeän thanh 
-Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. 
-Hs: laéng nghe vaø söûa sai do GV höôùng daãn . 
-Hs: luyeän taäp 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa . 
-Hs: thöïc hieän theo söï chæ ñònh cuûa GV . 
-Hs: taéng nghe . 
-Hs: theo doõi , ghi baøi . 
-Hs: ñoïc teân noát nhaïc . 
-Hs: traû lôøi ñöôïc Nhòp 2/4 
- Hs: traû lôøi : Daáu luyeán; daáu nhaéc laïi . 
-Hs: ñoïc gam ñoâ tröôûng 
-Hs: nghe vaø ñoïc nhaåm theo
-Hs: thöïc hieän
-Hs: ñoïc baøi theo söï höôùng daãn cuûa Gv. 
- Hs: töøng toå, nhoùm laàn löôïc ñoïc baøi. 
-Hs: toå 1+2 haùt lôøi ;toå 3 +4 ñoïc nhaïc sau ñoù ñoåi laïi 
- Hs: haùt lôøi
- Hs: ñoïc baøi TÑN + Gheùp lôøi ca . 
- Hs: thöïc hieän
-Hs: caù nhaân thöïc hieän
-Hs: laéng nghe . 
-Hs: ñöùng leân trình baøy hoaøn chænh baøi “Muøa thu ngaøy khai tröôøng”
- Hs: ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi TÑN soá 1 
I.OÂn baøi haùt:
Muøa thu ngaøy khai tröôøng 
Nhaïc vaø lôøi : Vuõ TroïngTöôøng .
II. Taäp ñoïc nhaïc :
TÑN soá 1
Chieác ñeøn oâng sao 
Nhaïc vaø lôøi : Phaïm Tuyeân 
4.Daën doø (1 phuùt): 
 + Veà nhaø hoïc thuoäc lôøi baøi haùt, ñoïc nhieàu laàn baøi TÑN soá 1.
+ Soaïn baøi tieát sau.
IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung 
 Ngaøy soaïn :
 Ôn baøi haùt:
 Tieát 3 
 OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1
 MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
AÂm nhaïc thöôøng thöùc
.Muïc tieâu: 
	1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa .
- HS ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi "Chieác ñeøn oâng sao” moät caùch thuaàn thuïc.
	2. Kó naêng - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng.
- Cuûng coá cho HS naém vöõng vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng, ñoïc nhaïc chính xaùc cao ñoä, nhòp,phaùch . 
3. Thaùi ñoä -Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nho”û , caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam.
II. Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs
	1.Chuaån bò cuûa Gv 
	- Phöông phaùp : thöïc haønh , Giaûng giaûi , thuyeát trình 
- Nhaïc cuï- ñaøn organ - baêng nhaïc baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nho”û 
2.Chuaån bò cuûa Hs
- SGK + vôû ghi cheùp 
- Haùt vaø ñoïc nhaïc thuaàn thuïc hai baøi : “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” vaø"Chieác ñeøn oâng sao” 
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
Kieåm tra baøi cuõ: ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra.
3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt )
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
12
ph
8
ph
17
Ph
5 ph 
Hoaït ñoäng 1:
- Gv: vieát leân baûng 
-Gv: höôùng daãn HS luyeän thanh.
-Gv: trình baøy laïi baøi haùt 
- Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm.
-Gv: Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. 
-Gv: Höôùng daãn
-Gv: Chæ ñònh- Kieåm tra caù nhaân.
Haùt dieãn caûm baøi haùt: 
“ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” ?
- Gv: Ñaùnh giaù – ghi ñieåm 
Hoaït ñoäng 2:
- Gv: vieát leân baûng 
- Gv: Ñaøn gam ñoâ tröôûng
-Gv: Ñaøn laïi baøi TÑNsoá 1
- Gv: Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca
-Gv: Söûa sai, neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. 
Hoaït ñoäng 3:
Gv: vieát leân baûng 
Traàn Hoaøn hoaït ñoäng aâm nhaïc töø nhöõng naêm ñaàu thaäp kæ 40. Cho ñeán nay vaãn laøm xuùc ñoäng ngöôøi nghe qua soá löôïng baøi haùt hay coù quaù nhieàu
-Gv: chæ ñònh 
-Gv: höôùng daãn 
- Hoûi: Haõy neâu vaøi neùt veà nhaïc só Traàn Hoaøn ? 
- Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn :
 +”Sôn nöõ ca” 
 + “Haø Noäi muøa thu”
-Gv: Giôùi thieäu baøi “Moät muøa xuaân nho nhoû” cuûa nhaø thô Thanh Haûi ñöôïc oâng phoå nhaïc vaøo naêm 1980 . Vôùi chaát lieäu tröû tình cuûa daân ca Hueá vaø traøn ñaày tình caûm . 
-Gv: Môû baêng baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû 
-GV hoûi: em coù caûm nghó gì sau khi nghe baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû ?
*Cuûng coá: 
-Gv: ñeäm ñaøn 
- Hs: vieát baøi 
-Hs: luyeän thanh 
 -

File đính kèm:

  • docgiao an am nhac 8 ca nam chuan kien thuc.doc
Giáo án liên quan