Đề thi thử tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 - 2010 môn thi : hoá

1. Một nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 155 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tử đó có số proton, nơtron tương ứng là

A. 47 và 61.

B. 35 và 45.

C. 26 và 30.

D. 20 và 20.

 

docx30 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 04/02/2016 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề thi thử tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 - 2010 môn thi : hoá, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
am
C - 249,0 gam ---------- D - 230,0 gam
Câu 9 : Hexa–2,4–đien có số đồng phân hình học là:
A - 1 ---------- B - 2
C - 3 ---------- D - 4
Câu 10 : Mỗi ankan có công thức trong dãy sau sẽ tồn tại một đồng phân tác dụng với Clo theo tỉ lệ 1:1 tạo ra monocloroankan duy nhất?
A - C2H6; C3H8; C4H10; C6H14 ---------- B - C2H6; C5H12; C8H18
C - C3H8; C6H14;C4H10 ---------- D - C2H6; C5H12; C6H14
Câu 11 : Một loại lipit chứa 50,0 % triolein, 30,0 % tripanmitin và 20,0 % tristearin. Xà phòng hóa m gam lipit trên thu được 138 gam glixerol. Vậy giá trị của m là:
A - 1302,5 gam ---------- B - 1292,7 gam
C - 1225,0 gam ---------- D - 1305,2 gam
Câu 12 : Cho các polime sau đây: tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, len, tơ enang, tơ nilon-6,6, sợi bông. Vậy số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là:
A - 2 ---------- B - 3
C - 4 ---------- D - 5
Câu 13 : Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2(đktc). Thể tích H2 là:
A - 5,6 lít ---------- B - 6,72 lít
C - 4,48 lít ---------- D - 11,2 lít
Câu 14 : Cho 13,92 gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 0,224 lít khí NxOy (ở 0oC, 2 atm). Khối lượng dung dịch HNO3 20% đã phản ứng bằng:
A - 157,50 gam ---------- B - 170,10 gam
C - 173,25 gam ---------- D - 176,40 gam
Câu 15 : Cho các ion kim loại sau: Fe3+, Fe2+, Zn2+, Ni2+, H+, Ag+. Chiều tăng dần tính oxi hóa của các ion là:
A - Zn2+, Fe2+, H+, Ni2+, Fe3+, Ag+ ---------- B - Zn2+, Fe2+, Ni2+, H+, Fe3+, Ag+
C - Zn2+, Fe2+, Ni2+, H+, Ag+, Fe3+ ---------- D - Fe2+, Zn2+, Ni2+, H+, Fe3+, Ag+
Câu 16 : Hòa tan hết m gam bột kim loại nhôm trong dung dịch HNO3, thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp ba khí NO, N2O và N2. Tỉ lệ thể tích VNO : VN2O : VN2 = 3:2:1. Trị số của m là:
A - 32,4 gam ---------- B - 31,5 gam
C - 40,5 gam ---------- D - 24,3 gam
Câu 17 : Ankađien ứng với công thức phân tử C6H10 có số đồng phân hình học là:
A - 7 ---------- B - 8
C - 9 ---------- D - 10
Câu 18 : Dung dịch X chứa các ion : Fe3+ , SO42− , NH4+, Cl− . Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau :
− Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa ;
− Phần hai tác với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi):
A - 3,73 gam ---------- B - 7,04 gam
C - 7,46 gam ---------- D - 3,52 gam
Câu 19 : Tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin (CH2=CH-CN) thu được một loại cao su Buna- N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolinitrin trong cao su.
A - 1 : 2 ---------- B - 1 : 3
C - 2 : 1 ---------- D - 3 : 1
Câu 20 : Để thu được vàng tinh khiết 99,99% người ta dùng phương pháp:
A - Tạo hỗn hống, rồi đốt nóng cho thủy ngân bay hơi.
---------- B - Điện phân dung dịch với anot tan là vàng thô.
C - Hòa tan trong dung dịch xianua rồi dùng kẽm đẩy vàng ra.
---------- D - Hòa tan trong hỗn hợp cường thủy rồi dùng Zn đẩy vàng ra.
Câu 21 : Hòa tan m gam ancol etylic có khối lượng riêng bằng 0,80 g.ml-1 vào 108,0 ml nước tạo thành dung dịch X. Cho X tác dụng hết với Na dư thu được 85,12 lít khí H2 (ở đktc). Vậy dung dịch X có độ ancol là:
A - 52o ---------- B - 42o
C - 46o ---------- D - 56o
Câu 22 : Cho 50,0 gam dung dịch MX (M là kim loại kiềm, X là halogen) 35,6 % tác dụng với 10,0 gam dung dịch AgNO3 thu được kết tủa. Lọc kết tủa, được dung dịch nước lọc. Biết nồng độ MX trong dung dịch sau thí nghiệm giảm 1,20 lần so với nồng độ ban đầu. Công thức của muối MX là:
A - LiCl ---------- B - NaCl
C - KBr ---------- D - KCl
Câu 23 : Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và Cu. Vậy trong dung dịch X có chứa:
A - Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 ---------- B - Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2
C - Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 ---------- D - Fe(NO3)2, Cu(NO3)2
Câu 24 : Hiđro hóa chất X có công thức phân tử C4H6O thu được butan-1-ol. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:
A - 3 ---------- B - 4
C - 5 ---------- D - 6
Câu 25 : Dãy gồm các chất được sắp xếp theo trật tự tăng dần độ mạnh tính axit:
A - H2O < C2H5OH < C6H5OH < H2CO3 < HCOOH
---------- B - C2H5OH < H2O < C6H5OH < H2CO3 < HCOOH
C - CH3COOH < BrCH2COOH < BrCH2CH2COOH < FCH2COOH ---------- D - CH3COOH < BrCH2COOH < FCH2COOH < BrCH2CH2COOH
Câu 26 : Cho rất từ từ dung dịch A chứa x mol HCl vào dung dịch B chứa y mol Na2CO3. Sau khi cho hết A vào dung dịch B ta được dung dịch C. Khẳng định nào sau đây không đúng:
A - Khi x = 2y thì pH của dung dịch C bằng 7 sau khi đun nhẹ để đuổi hết khí. ---------- B - Khi x < y thì dung dịch C chứa x mol NaCl, x mol NaHCO3 và (y – x) mol Na2CO3.
C - Khi 2y < x thì dung dịch C chứa x mol NaCl và (x – 2y) mol HCl. ---------- D - Khi y < x < 2y thì dung dịch C chứa x mol NaCl và (2y – x) mol NaHCO3.
Câu 27 : Khi bị nhiệt phân, dãy muối nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi:
A - Sn(NO3)2, Pb(NO3)2, Hg(NO3)2, Ni(NO3)2 ---------- B - Sn(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Mn(NO3)2
C - Fe(NO3)2, Pb(NO3)2, Li(NO3)2, Ni(NO3)2 ---------- D - Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Na(NO3)2, Mn(NO3)2
Câu 28 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Cl2 → A → B → C → A → Cl2. Trong đó A, B, C là chất rắn và đều chứa nguyên tố clo. Các chất A, B, C là:
A - NaCl; NaOH và Na2CO3 ---------- B - KCl; KOH và K2CO3
C - CaCl2; Ca(OH)2 và CaCO3 ---------- D - Cả 3 câu A, B và C đều đúng
Câu 29 : Chỉ dùng hóa chất nào sau đây để nhân biết các chất lỏng sau rượu etylic, etylen glycol, glucozơ, andehit axetic:
A - Dung dịch AgNO3 trong NH3 ---------- B - Cu(OH)2
C - Quỳ tím ---------- D - NaHSO3
Câu 30 : Cho 1 bình kín dung tích không đổi 4 lít chứa 640 ml nước, không khí (ở đktc) chứa N2 (80 % về thể tích) và O2 (20 % về thể tích). Bơm 896 ml (ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ khối so với hiđro là 19 vào bình và lắc kĩ bình tới các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X ở trong bình. Giả sử áp suất hơi nước ở trong bình không đáng kể. Nồng độ % chất tan trong dung dịch X là:
A - 0,3924 % ---------- B - 0,3575 %
C - 3,924 % ---------- D - 3,575 %
Câu 31 :
Xét phản ứng:
FeS2 + H2SO4(đ, nóng) muiten.pngFe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Hệ số nguyên nhỏ nhất đứng trước chất oxi hóa, chất khử phía tác chất để phản ứng trên cân bằng số nguyên tử các nguyên tố là:
A - 1; 7 ---------- B - 14; 2
C - 11; 2 ---------- D - 18; 2
Câu 32 : Có các dung dịch CaCl2, ZnSO4, Al2(SO4)3, CuCl2, FeCl3. Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được các dung dịch trên?
A - Dung dịch NaOH và CO2 ---------- B - Dung dịch NaOH
C - Dung dịch BaCl2 ---------- D - Dung dịch NH3
Câu 33 : Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là:
A - Glucozơ ---------- B - Mantozơ
C - Fructozơ ---------- D - Saccarozơ
Câu 34 : Từ 3 tấn quặng pirit (chứa 58% FeS2 về khối lượng, phần còn lại là các tạp chất trơ) điều chế được bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 98%, hiệu suất chung của quá trình điều chế là 70%?
A - 2,03 tấn ---------- B - 2,50 tấn
C - 2,46 tấn ---------- D - 2,90 tấn
Câu 35 : Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của AgNO3 đã tham gia phản ứng. Thành phần % theo khối lượng của NaCl trong hỗn hợp đầu là:
A - 25,84% ---------- B - 27,84%
C - 40,45% ---------- D - 27,48%
Câu 36 : Có 4 dung dịch bị mất nhãn: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4 và các thuốc thử: quỳ tím, Zn, dung dịch NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết 4 dung dịch mất nhãn trên thì số thuốc thử có thể dùng là:
A - 1 ---------- B - 2
C - 3 ---------- D - 4
Câu 37 : Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thì thu được dung dịch X và không thấy có khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi lượng kết tủa nhỏ nhất thì số mol NaOH đã dùng là:
A - 0,16 mol ---------- B - 0,19 mol
C - 0,32 mol ---------- D - 0,35 mol
Câu 38 : Khẳng định nào sau đây không đúng về axeton:
A - Axeton tan tốt trong nước, đồng thời là dung môi hòa tan nhiều chất hữu cơ
B - Có thể điều chế trực tiếp axeton từ cumen, metylaxetilen, ancol isopropylic hoặc canxi axetat
C - Khả năng phản ứng của axeton yếu hơn anđehit tương ứng do nhóm chức xeton chịu sự án ngữ không gian của hai gốc metyl
D - Oxi hóa axeton bằng dung dịch KMnO4 trong môi trường trung tính, đun nóng thấy có khí CO2 thoát ra
Câu 39 : Một este (E) tạo thành từ 1 axit cacboxylic đơn chức có một nối đôi C = C và ancol no 3 chức. Biết (E) không mang nhóm chức khác và có % khối lượng cacbon là 56,69%. Công thức phân tử của (E) là:
A - C14H18O6 ---------- B - C13H16O6
C - C12H14O6 ---------- D - C11H12O6
Câu 40 : Khi trùng hợp buta-1,3-đien thành cao su buna, ngoài polime thu ta còn thu được một sản phẩm phụ X. Khi hiđro hóa X thì thu được etylxiclohexan. Vậy tên gọi nào sau đây của X là phù hợp nhất:
A - 4-vinylxiclohex-2-en ---------- B - 3-vinylxiclohex-2-en
C - 3-vinylxiclohex-1-en ---------- D - 4-vinylxiclohex-1-en
Câu 41 : Để 28 gam bột sắt ngoài không khí một thời gian thấy khối lượng tăng lên thành 34,4gam. Thành phần % khối lượng sắt đã bị oxi hóa là:
A - 99,9% ---------- B - 60%
C - 81,4% ---------- D - 48,8%
Câu 42 : Khẳng định nào sau đây không đúng:
A - Muối ăn, xút ăn da là tinh thể ion còn nước đá, iot là tinh thể phân tử. ---------- B - Kim cương, than chì đều là tinh thể nguyên tử.
C - Kiểu liên kết trong tinh thể phân tử là liên kết cộng hóa trị. ---------- D - Tinh thể kim loại có tính dẻo còn tinh thể ion lại giòn.
Câu 43 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
DeThiThuHoa_35.bmp
Giai đoạn cuối xảy ra hoàn toàn. Vậy E có thể là:
A - CH3CH(OH)CH2CHO ---------- B - CH2=CH–CH2CHO
C - CH2=CHCO–CH3 ---------- D - CH3CH(OH)CO-CH3
Câu 44 : Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin có công thức phân tử C3H9N?
A - 2 ---------- B - 3
C - 4 ---------- D - 5
Câu 45 : Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C

File đính kèm:

  • docxHoa12.docx