Đề thi thử đại học mã đề: 117

Hiđro hoá chất A (C4H8O) được rượu n- Butylic. Số công thức cấu tạo có thể có của A là:

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. Một este X (chỉ chứa C,H,O và một loại nhóm chức) có tỷ khối hơi của X đối với O2 bằng 3,125. Cho 20 gam X tác dụng với 0,3 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. Công thức cấu tạo của X là

 A. CH3COOCH=CH-CH3. B. C2H5COOCH=CH2.

 C. HCOOCH=CH-CH2-CH3. D. CH2=CH-COO-C2H5

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 04/02/2016 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử đại học mã đề: 117, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ûa benzen) coù tính chaát: taùch nöôùc cho saûn phaåm coù theå truøng hôïp taïo polime, khoâng t/d NaOH. Soá ñoàng phaân thoaû maõn tính chaát treân laø: 
	A. 1 	B. 2 	C. 3 	D. 4
8. Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là: 
    	A. CH3COOH và C2H5COOH 	B. HCOOH và C2H5COOH 
   	C. HCOOH và HOOC-COOH	D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH
9. Cho caùc loaïi hôïp chaát aminoaxit (X), muoái amoni cuûa axit cacboxylic (Y), amin (Z), este cuûa aminoaxit (T). Daõy goàm caùc loaïi hôïp chaát ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch NaOH vaø ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl laø: 
	A. X, Y, Z, T 	B. X, Y, T 	C. X, Y, Z 	D. Y, Z, T
10. Moät theå tích anñehit X maïch hôû chæ phaûn öùng toái ña hai theå tích Hiñro, saûn phaåm Y sinh ra cho taùc duïng vôùi Na dö thu ñöôïc theå tích Hiñro ñuùng baèng ¼ theå tích Hiñro tham gia phaûn öùng treân (caùc theå tích khí ño cuøng ñieàu kieän). Bieát caùc theå tích ño ôû cuøng ñieàu kieän. Chaát X laø:
	A. Anñehit ñôn chöùc no	B. Anñehit ñôn chöùc chöa no chöùa moät noái ñoâi
	C. Anñehit no hai chöùc	D. Anñehit chöa no hai chöùc
11. Đốt cháy hoàn toàn P g hỗn hợp A gồm 2 chất X,Y là đồng đẳng của anđêhít focmic được 14,08 g CO2 . Mặt khác lấy P g A cho phản ứng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 25,92 g Ag .Tính P ?
	A. 6,4 g	B. 1,4 g	C. 4,6 g	D. 2,8 g
12. Cho X là một aminoaxit . Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25gam NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là:
	A. (H2N)2C4H7COOH	B. H2NC2H3(COOH)2.
	C. H2NC3H5(COOH)2.	D. (H2N)2C3H5COOH2. 
13. Ñoát chaùy hoaøn toaøn a mol moät axit X (maïch hôû) taïo ra b mol CO2 vaø c mol H2O (bieát a = b - c). Bieát 1 mol X taùc duïng vöøa ñuû vôùi 2 mol NaOH. X thuoäc daõy ñoàng ñaúng axit:
	A. no, ñôn chöùc.	B. khoâng no coù moät noái ñoâi, ñôn chöùc.
	C. khoâng no coù moät noái ñoâi, hai chöùc	D. no, hai chöùc.
14. Có 2 axit A và B: 
- Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, được 2 mol H2. 
- Lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, được 2,5 mol H2 . Số nhóm chức trong A,B sẽ là: 
	A. A, B đều đơn chức.	B. A, B đều hai chức.
	C. A đơn chức, B 2 chức.	D. A 2 chức, B đơn chức.
15. Cho moät röôïu hai chöùc, khoâng no chöùa moät lieân keát ñoâi coù coâng thöùc toång quaùt CnH2nO2. Giaù trò cuûa n laø:
	A. n ≥ 2	B. n ≥ 3	C. n ≥ 4	D. n ≥ 5
16. Cho taát caû caùc ñoàng phaân ñôn chöùc, maïch hôû, coù cuøng CTPT C3H6O2 laàn löôït taùc duïng vôùi Na, NaOH, NaHCO3. Soá p/ö xaûy ra laø: 
	A. 3 	B. 4 	C. 5 	D. 6
17. Một este có 10 nguyên tử C khi bị xà phòng hoá cho ra hai muối và một anđehit. Chọn CTCT của este trong các CT sau : CH2=CH-OOC-COO-C6H5 (1), CH2=CH-COO-C6H4-CH3 (2), CH2=CH-CH2-COO-C6H5 (3)
	A. Chỉ có 1	B. Chỉ có 3	C. 1 và 3	D. Cả 1,2,3 
18. Xaø phoøng hoaù hoaøn toaøn este X coù coâng thöùc phaân töû C5H8O2 baèng dung dòch NaOH, ñun noùng thu ñöôïc muoái A vaø hôi cuûa chaát B. Nung muoái A vôùi hoãn hôïp voâi toâi xuùt thu ñöôïc khí Metan. B coù khaû naêng tham gia phaûn öùng traùng göông. Coâng thöùc caáu taïo ñuùng cuûa X laø:
	A. CH3COO-CH2-CH=CH2	B. CH3COO-CH=CH-CH3
	C. CH3-CH2COO-CH=CH2	D. HCOO-CH=CH-CH2-CH3
19. Trong dãy chuyển hoá sau:
C2H6	 C2H5Cl	 C2H5OH	 CH3CHO	 CH3COOH	 CH3COOC2H5	 C2H5OH.
Số phản ứng oxi hoá-khử là:	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
20. Cho 16 lít ancol etylic 80 lên men để điều chế axit axetic. Biết hiệu suất quá trinh lên men là 92%, 
Drượu =0,8g/cm3, Daxit axetic =0,8g/cm3. Thể tích axit axetic điều chế được là: 
	A. 1500ml	B. 1650ml	C. 1536ml	D. 1635ml
21. Cho caùc chaát axit propionic (X), axit axetic (Y), Röôïu etylic (Z), ñimetyl ete (T). Daõy caùc chaát xeáp theo chieàu taêng tosoâi laø: 
	A. T, X, Y, Z 	B. T, Z, Y, X 	C. Z, T, Y X 	D. Y, T, X, Z
22. Theå tích H2 (ñktc) taùc duïng vöøa ñuû vôùi 11,2 gam anñehit acrylic (CH2=CH-CHO) laø:
	A. 4,48 lit	B. 6,72 lit	D. 8,96 lit	D. 10,08 lit 
23. Cho caùc chaát: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, röôïu benzylic, 
p-crezol.Trong caùc chaát naøy, soá chaát taùc duïng vôùi dung dòch NaOH laø: 
	A. 3 	B. 4 	C. 5 	D. 6
24. Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hóa:
 	Z dung dịch xanh lam kết tủa đỏ gạch
Vậy Z không theå là chất nào trong các chất cho dưới đây
	A. Mantozơ	B. Frutozơ	C. Glucozơ	D. Saccarozơ
25. Ñoát hoãn hôïp A goàm moät ankan vaø moät anken thì thu ñöôïc a mol CO2 vaø b mol nöôùc. Hoûi tæ soá T = b/a coù giaù trò trong khoaûng naøo:
 	A. 1 < T < 2 	B. 1,2 < T < 1,5 	C. 1 ≤ T ≤ 2 	D. 1 ≤ T ≤ 2,5
26. Cho 5,76 gam axit höõu cô X ñôn chöùc, maïch hôû taùc duïng heát vôùi CaCO3 thu ñöôïc 7,28 gam muoái cuûa axit höõu cô. Coâng thöùc caáu taïo thu goïn cuûa X laø: 
	A. CH2=CHCOOH 	B. CH3COOH 	C. CHºC-COOH 	D. CH3-CH2-COOH
27. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,24 lit khí C2H4 (ñktc) roài haáp thuï toaøn boä saûn phaåm vaøo dung dòch chöùa 11,1 gam Ca(OH)2. Hoûi sau khí haáp thuï khoái löôïng dung dòch taêng hay giaûm bao nhieâu gam?
	A. Taêng 4,8g	B. Giaûm 2,4g	C. Taêng 2,4g	D. Taêng 3,6g
28. Cho glixerin p/ö vôùi hoãn hôïp axit beùo panmitic vaø stearic soá loaïi tri este taïo ra toái ña:
	A. 3 	B. 4 	C. 5 	D. 6
29. Oxi hoaù 5 gam moät röôïu ñôn chöùc X thu ñöôïc 6,6 gam hoãn hôïp goàm anñehit, nöôùc vaø röôïu dö. Bieát khi taùch nöôùc X trong ñieàu kieän thích hôïp thu ñöôïc 1 anken. Röôïu ñaõ cho laø:
	A. CH3OH	B. C2H5OH	C. C3H5OH	D. C3H7OH
30. Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam röôïu A roài cho taát caû caùc saûn phaåm chaáy haáp thuï vaøo bình ñöïng dd nöôùc voâi dö thaáy khoái löôïng bình taêng P gam vaø coù t gam keát tuûa taïo thaønh, bieát raèng :
Röôïu A ñaõ cho laø:
	A. ancol etylic	B. propanñiol-1,2	C. etylen glicol	D. Glixerin
31. Cho 4,48 lit hoãn hôïp X (ñktc) goàm 2 hiñrocacbon maïch hôû loäi töø töø qua bình chöùa 1,4 lit dd Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoaøn toaøn, soá mol Br2 giaûm coøn một nửa vaø khoái löôïng bình taêng 6,7g. CTPT 2 hiñrocacbon laø: 
	A. C2H2 vaø C4H6 	B. C2H2 vaø C4H8 	C. C2H2 vaø C3H6 	D. C3H4 vaø C4H8 
32. Cho 13,2 gam etyl axetat taùc duïng vôùi 200 ml dung dòch NaOH 1M. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc chaát raén khan coù khoái löôïng laø:
	A. 12,3g	B. 16,4g	C. 14,3g	D. 19,2g
33. Axit acrylic (CH2=CHCOOH) taùc duïng ñöôïc vôùi taát caû caùc chaát trong daõy:
	A. Na, NaOH, Br2, Ag2O/NH3	B. C2H5OH, NaOH, NaHCO3, NaCl
	C. CaCO3, Br2, Ag2O/NH3, NaCl	D. K, KOH, Br2, HCl.
34. Trong 1 bình kín chöùa hôi chaát höõu cô X (daïng CnH2nO2) maïch hôû vaø O2 ( soá mol O2 gaáp ñoâi soá mol caàn cho p/ö chaùy) ôû 139,9oC, P bình 0,8 atm. Ñoát chaùy hoaøn toaøn X sau ñoù ñöa veà nhieät ñoä ban ñaàu, P bình luùc naøy laø 0,95 atm. X coù CTPT laø:
	A. C2H4O2 	B. C3H6O2 	C. C4H8O2 	D. CH2O2
35. So sánh tính axit của các chất sau đây: C2H5OH (1), CH3COOH (2), C6H5OH (3), CH2=CH-COOH(4) 
    	A. (2) > (3) > (1 ) > (4) 	B. (4) > (2) > (1 ) > (3) 
   	C. (2) > (4) > (3). > (1)	D. (4) > (2) > (3). > (1)
36. Ñun noùng moät lipit caàn vöøa ñuû 40 kg dung dòch NaOH 15%. Giaû söû phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, khoái löôïng glixerin thu ñöôïc laø:
	A. 13,8kg	B. 6,975kg	C. 4,6kg	D. 9,2kg
37. Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O. Khi đốt cháy A phải dùng một lượng oxi bằng 8 lần lượng oxi có trong A và thu được lượng khí CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng CO2 so với khối lượng nước bằng 22/9. Xác định công thức đơn giản của A:
	A. C3H6O	B. C2H6O 	C. C3H8O	D. C4H10O
38. Cho 1,24 gam C7H8O2 taùc duïng vôùi Na dö thu ñöôïc 0,224 lit khí H2 (dktc). Ñeå trung hoøa 1,24 gam X caàn 20ml dung dòch NaOH 0,5M. Coâng thöùc caáu taïo cuûa X coù theå chöùa:
	A. 2 nhoùm chöùc röôïu thôm	B. 2 nhoùm chöùc phenol
	C. 1 nhoùm chöùc röôïu thôm + 1 nhoùm chöùc phenol	D. 1 nhoùm chöùc cacboxyl
39. Trong môi trường axit và môi trường kiềm, các polime trong dãy sau đều kém bền:
	A. polistren; polietilen; tơ tằm.	B. polistren; tơ capron; tơ nilon -6,6.
	C. tơ nilon- 6,6; tơ capron; tơ tằm.	D. nhựa phenolfomađehit; polivinylclorua; tơ capron.
40. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 6,66 gam chaát X caàn 9,072 lit oxi (dktc). Saûn phaåm chaùy ñöôïc daãn qua bình 1 ñöïng H2SO4 ñaëc, bình 2 ñöïng dung dòch Ca(OH)2 dö thaáy bình 1 taêng 3,78g, bình 2 taêng a(g) vaø cho m(g) keát tuûa. MX < 250. Giaù trò m, a vaø coâng thöùc phaân töû cuûa X laø:
	A. 15,84g; 36g; C12H14O4	B. 8,8g; 20g; C6H7O2
	C. 13,2g; 30g; C6H7O2	D. 13,8g; 36g; C6H7O2
41. Clo hoaù PVC thu ñöôïc 1 polime chöùa 63,96% clo veà khoái löôïng, trung bình 1 phaân töû clo p/ö vôùi k maét xích trong maïch PVC. Giaù trò cuûa k laø: 
	A. 3 	B.4 	C. 5 	D. 6
42. Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của 2 axit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, H2O) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư, bình 2 đựng KOH dư , thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình 1 là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là Na2CO3 cân nặng là 2,65 gam. Công thức phân tử của 2 muối natri là: 
	A. CH3COONa và C2H5COONa 	B. C2H5COONa và C3H7COONa 	
	C. C3H7COONa và C4H9COONa 	D. Kết quả khác 
43. Este hoá một rượu no đơn chức bằng một axit no đơn chức. Maxit = Mrượu (M là KLPT). Khối lượng cacbon có trong este bằng một nửa tổng KLPT hai chất ban đầu . CTPT của este thu được là :
	A. C3H6O2	B. C4H8O2	C. C5H10O2	D. C6H12O2
44. Daõy goàm caùc chaát duøng toång hôïp cao su Buna-S laø: 
	A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 	B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 
	C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 	D. CH2=CH-CH=CH2, löu huyønh
45. Cho 0,1 mol anñehit X taùc duïng vôùi AgNO3/NH3 dö, ñun noùng thu ñöôïc 43,2g Ag. Hiñro hoaù X thu ñöôïc Y. Bieát 0,1 mol Y phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 4,6g Na. CTCT thu goïn cuûa X laø: 
	A. HCHO 	B. CH3CHO 	C. OHC-CHO 	D.CH3CH(OH)CHO
46. Daõy goàm caùc chaát ñeàu t/d AgNO3/NH3 laø: 
	A. anñehit axetic, butin-1, etil

File đính kèm:

  • docDE LT SO 1.doc
Giáo án liên quan