Đề thi môn kiểm tra học kỳ I Môn Toán 11 (đề 2)

Câu 9 : Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC; G là trọng tâm của tam giác BCD. Khi ấy giao điểm của đường thẳng MG và mp(ABC) là:

A. Giao điểm của MG và AC B. Điểm C

C. Giao điểm của MG và BC D. Giao điểm của MG và AN

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 15/04/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn kiểm tra học kỳ I Môn Toán 11 (đề 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò thi : To¸N
Khèi : 11 (Ban c¬ b¶n)
Thêi gian thi : .
Ngµy thi : .
§Ò thi m«n KiÓm tra Häc kú I
(§Ò 2)
C©u 1 : 
Cho đường thẳng d:3x - 2y + 1 = 0, ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số là đường thẳng d’ có phương trình:
A.
6x-4y+2=0
B.
2y-3x-1=0
C.
3x+2y+1=0
D.
6x-4y+1=0
C©u 2 : 
Trong khai triển , khi đó hạng tử độc lập với x là:
A.
B.
C.
D.
C©u 3 : 
Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bé hơn 6 là:
A.
B.
C.
D.
C©u 4 : 
Cho cấp số cộng (un), có u2 = 2001 và u5 = 1995. Khi đó u1001 bằng:
A.
- 1
B.
3
C.
4003
D.
- 4005
C©u 5 : 
Phép quay tâm O ;góc quay biến đường thẳng 
:y = - 2 thành đường thẳng có phương trình nào sau đây ?
A.
y = - 4
B.
x = 2
C.
y = 2
D.
x = - 2
C©u 6 : 
Cho đường tròn (C): ++2x - 4y – 4 = 0, ảnh của (C) qua phép đối xứng tâm I=(1;-2) là đường tròn (C’) có phương trình: 
A.
+=9
B.
+=9
C.
+=9
D.
+=25
C©u 7 : 
Thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ 
= (3; -2) và phép đối xứng qua trục Oy điểm M(-5 ;7)
biến thành điểm nào sau đây ?
A.
(2; 5)
B.
(5; 2)
C.
(5; -2)
D.
(2;-5)
C©u 8 : 
Cho hình chóp S.ABCD có AD // BC và AB∩DC = {I}, AC∩BD = {O}. Mệnh đề nào sau đây là sai ?
A.
(SAC)∩(SBD) = SO
B.
(SAB)∩(SDC) = SI
C.
(SAD)∩(SBC) = AC
D.
(SAC)∩(SAD) = SA
C©u 9 : 
Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC; G là trọng tâm của tam giác BCD. Khi ấy giao điểm của đường thẳng MG và mp(ABC) là:
A.
Giao điểm của MG và AC
B.
Điểm C
C.
Giao điểm của MG và BC
D.
Giao điểm của MG và AN
C©u 10 : 
Hàm số y = sinx và y = cosx cùng nghịch biến trong
A.
( 0 ; ) 
B.
( ) 
C.
( ) 
D.
( )
C©u 11 : 
Gieo 4 đồng tiền kim loại cân đối và đồng chất. Xác suất để được ít nhất có một mặt sấp là:
A.
B.
C.
D.
C©u 12 : 
Hãy cho biết dãy số (un) nào dưới đây là dãy số giảm, biết công thức của số hang tổng quát un của dãy trên là:
A.
B.
C.
D.
C©u 13 : 
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A.
Nếu a // (α) và c // a thì c // (α)
B.
Nếu a(α), d(α) và a // d thì a // (α)
C.
Nếu a // (α) và b(α) thì a // b
D.
Nếu a // d và d(α) thì a // (α)
C©u 14 : 
Giá trị lớn nhất của hàm số y = trên [0 ; ] là:
A.
B.
1
C.
D.
C©u 15 : 
Một hộp có 8 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Số cách chọn ra 4 viên bi, trong đó có đúng 2 bi xanh là:
A.
B.
C.
D.
C©u 16 : 
Cho dãy số (un) xác định bởi u1 = -150 và un+1 = un + 3, với mọi n ≥ 1. Khi đó tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy số trên bằng:
A.
-59700
B.
300
C.
29850
D.
-150
C©u 17 : 
Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau và trong đó phải có mặt chữ số 9 ?
A.
B.
C.
D.
C©u 18 : 
Phương trình 4tanx + cotx – 5 = 0 có nghiệm dương nhỏ nhất là:
A.
arctan 
B.
C.
D.
C©u 19 : 
Cho dãy số (un), có số hạng tổng quát un = (-2)n+1. Số hạng thứ un+1 bằng
A.
(-2)n+1 + n
B.
4.(-2)n
C.
(-2)n + 2
D.
(-2)n+1.(n + 1)
C©u 20 : 
Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua IJ và mp(P) // AC. Thiết diện tạo bởi mp(P) và tứ diện ABCD là :
A.
Một ngũ giác đều
B.
Một hình thang cân
C.
Một hình bình hành
D.
Một tam giác đều
 M«n KiÓm tra Häc kú I (§Ò sè 2)
L­u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tr­íc khi lµm bµi. C¸ch t« sai: ¤ ¢ Ä
- §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®­îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t­¬ng øng víi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : ˜
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : KiÓm tra Häc kú I
§Ò sè : 2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

File đính kèm:

  • docDe mau HK Toan 115.doc
Giáo án liên quan