Đề thi học kì I Sinh 7

I/ Phần trắc nghiệm khách quan quan : (7,5điểm) Mỗi ý đúng (0,5đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: (0.5 điểm)

Câu 1. Môi trường sống của trùng roi là:

 A. Ao hồ, ruộng B. Cơ thể người và động vật

 C. Biển D. Cơ thể thực vật

Câu 2. Trùng roi di chuyển như thế nào:

 A. Bằng roi bơi B. Đầu ngọn cây

 C. Bằng chân giả D. Bằng lông bơi

Câu 3. Môi trường sống của thuỷ túc là

 A. Nước ngọt B. Nước lợ

 C. Nước mặn D. Cả AB và C

Câu 4. Thành cơ thể thuỷ túc có mấy lớp tế bào

 A. Một lớp B. Hai lớp

 C. Ba lớp D. Bốn lớp

Câu 5. Hình thức sinh sản của thuỷ tức:

 A.Vô tính bằng cách mọc chồi B. Sinh sản hữu tính

 C. Tái sinh D. Cả AB và C

 

doc8 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Ngày: 15/12/2015 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I Sinh 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KÌ I SINH 7 
I/ Phần trắc nghiệm khách quan quan : (7,5điểm) Mỗi ý đúng (0,5đ) 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: (0.5 điểm)
Câu 1. Môi trường sống của trùng roi là:
	A. Ao hồ, ruộng	B. Cơ thể người và động vật
	C. Biển 	 D. Cơ thể thực vật
Câu 2. Trùng roi di chuyển như thế nào:
	A. Bằng roi bơi	B. Đầu ngọn cây
	C. Bằng chân giả 	D. Bằng lông bơi	 
Câu 3. Môi trường sống của thuỷ túc là
	A. Nước ngọt	B. Nước lợ
	C. Nước mặn	D. Cả AB và C	
Câu 4. Thành cơ thể thuỷ túc có mấy lớp tế bào
	A. Một lớp	B. Hai lớp
	C. Ba lớp	D. Bốn lớp
Câu 5. Hình thức sinh sản của thuỷ tức:
	A.Vô tính bằng cách mọc chồi	B. Sinh sản hữu tính
	C. Tái sinh	D. Cả AB và C 
Câu 6. Sán lá gan sống kí sinh có các bộ nào tiêu giảm;
	A. Giác bám	B. Cơ quan sinh dục
	C. Mắt lông bơi	D. Cả A và B
Câu 7. Tôm ở nhà là hiện tượng;
	A. Tôm và ốc cộng sinh với nhau	
	B. Khi gặp nguy hiểm tôm chui vào vỏ ốc
	C. Hoạt động tìm thức ăn sinh sản
	D. Tôm ẩn trong vỏ ốc rỗng.
Câu 8. Vỏ tôm bằng chất ki tin chứa sắc tố nên có vai trò;
	A. Che chở phần trong cơ thể	
	B. Là chỗ bám cho cơ
	C. Giúp tôm lẩn trốn, 	
 	D. Cả A,B,C
Câu 9. Chân trai gắn với;
	A. Phần đầu	B. Phần thân
	C. Phần đuôi 	D. Phần thân và phần đuôi 
Câu 10. Trai đẻ ra;
	A. Trứng 	B. Ấu trùng
	C. Con trai	D. Trứng và con 
Câu 11. Chân bụng của tôm được dùng để;
	A. Bò 	B. Bơi và giữ thăng bằng
	C. Ôm trứng	 D. Bò và ôm trứng
Câu 12. Ở cá máu được trao đổi khí ở cơ quan nào;
	A. Ruột	B. Gan
	C. Mang	D. Thận
Câu 13. Bóng bơi của các có nguồn gốc từ;
	A. Hệ tiêu hoá	B. Hệ bài tiết
	C. Hệ tuần hoàn	D. Hệ hô hấp
Câu 14. Thận ở cá thuộc dạng;
	A. Hậu thân	 B. Trung thận
	C. Tiền thận	 D. Ở cá con là trung thận ở cá trưởng thành là hậu thận.
Câu 15. Máu chảy qua tim cá là;
	A. Máu đỏ tươi giàu ô xi	
	B. Máu đỏ thẫm nghèo ô xi	 
	C. Máu pha	
	D. Máu đỏ tươi giàu qua tâm thất máu đỏ thẫm qua tâm nhĩ
Câu 16. Thuỷ tức di chuyển bằng cách nào;
	A. Roi bơi	B. Kiểu lộn đầu
	C. Kiểu sâu đo	D. Cả B và C
B/ PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1. Vòng đời của sám lá gan có đặc điểm gì?	
Câu 2. Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chủ qua các con đường nào? Nêu biện pháp hạn chế người bị nhiễm sán?
Câu 3. Nêu những đặc điểm chung của thân mền?	
 Câu 4. Nêu các cách di chuyển của tôm. Vai trò của các chận ngực, chân bụng tấm lái khi tôm di chuyển?
Câu 5. Nêu vai trò của giáp xác?
Đáp án và và biểu điểm
I/ Phần trắc nghiệm khách quan quan: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
A
A
B
D
C
D
D
B
B
D 
C
D
B
B
D
B/ PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1. + Vòng đời của sám lá gan có đặc điểm; thay đổi vật chủ nhiều lần( gồm vật chủ chính và vật chủ trung giam.
	+ Phát triển qua giai đoạn ấu trùng.
Câu 2. * Sán lá gan, sán dây, sán lá máu;
	+ Sán lá gan, sán dây, xâm nhập vào cơ thể bằng con đường ăn uống là chủ yếu.
	+ Ấu trùng sán lá máu xâm nhập vào cơ thể qua da.
	 * Các biện pháp hạn chế người bị nhiễm sán
	+ Ăn chín uống sôi không ăn giỏ cá, tiết canh.
	+ Tắm nước sạch không tắm ở nơi nước bẩn ao tù nước đọng.
 Câu 3 . Đặc điểm chung của thân mền;
	+ Thân mền không phân đốt
	+ Có vỏ đá vôi( từ mực bạch tuộc)
	+ Có khoang áo
	+ Hệ tiêu hoá phân hoá
	+ Cơ quan di chuyển thường đơn giản( trừ mực, bạch tuộc có cơ quan di chuyển phát triển
Câu 4. Cách di chuyển của tôm. Vai trò của các chận ngực, chân bụng tấm lái khi tôm di chuyển;
	+ Tôm bò trên bàn bằng các đôi chân ngực, bơi và giữ thăng bằng nhờ các đôi chân bụng, bơi gật lùi bằng cách xoè tấm lái gập mạnh về phía bụng đẩy cơ thể về phía sau.
Câu 5. Vai trò của giáp xác;
	+ Giáp xác có lợi: Dùng làm thực phẩm đông lạnh (Tôm) thực phẩm khô (tôm, ruốc) nguyên liệu để làm mắm (Tôm, tép, thực phẩm tươi sống (Cua biển, cua đồng, ghẻ.
	+ Giáp xác có hại: Sơn bán vào vỏ tầu thuyền làm giảm tốc độ, chân kiếm kí sinh gây hại cho cá.
TiÕt 10 - Bµi 10 : 
Ho¹t ®éng cña c¬
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc:
- Chøng minh ®­îc c¬ co sinh ra c«ng. C«ng cña c¬ ®­îc sö dông vµo lao ®éng vµ ho¹t ®éng sèng
- Nªu ®­îc nguyªn nh©n cña sù mái c¬ vµ biÖn ph¸p chèng mái c¬
- Nªu ®­îc lîi Ých cña viÖc luyÖn tËp c¬
 2. Kü n¨ng: 
- Lµm thùc nghiÖm vµ ph©n tÝch kÕt qu¶, b­íc ®Çu lµm quen víi ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc
- VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp c¬ vµo ®êi sèng
3. Th¸i ®é:
- Th­êng xuyªn luyÖn tËp c¬ mét c¸ch khoa häc
II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n cÇn ®­îc gi¸o dôc trong bµi
- KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin khi ®äc SGK, quan s¸t tranh ¶nh ®Ó t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng cña c¬, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n mái c¬ vµ ®Ò ra biÖn ph¸p chèng mái c¬
- Kü n¨ng ®¹t môc tiªu: rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao ®Ó t¨ng c­¬ng ho¹t ®éng cña c¬.
- KÜ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng mái c¬ vµ c¸ch kh¾c phôc.
- KÜ n¨ng tr×nh bµy s¸ng t¹o.
III. C¸c ph­¬ng ph¸p/ kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông
Trùc quan. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. §éng n·o. Nhãm. VÊn ®¸p t×m tßi. 
IV. THIÕT BÞ D¹Y HäC
- M¸y ghi c«ng cña c¬
- B¶ng phô 
 V. TiÕn tr×nh D¹Y HäC
1. æn ®Þnh: (1ph) 
2. KiÓm tra bµi cò: (4ph)
? §Æc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña tÕ bµo c¬ phï hîp víi chøc n¨ng co c¬? Ý nghÜa cña ho¹t ®éng co c¬ ?
§¸p ¸n: 
3. Bµi míi: 
a. Kh¸m ph¸: (1ph) 
C¬ thÓ vËn ®éng, di chuyÓn, lao ®éng ®­îc lµ nhê c«ng. VËy c«ng sinh ra nhê ho¹t ®éng nµo ? V× sao biÕt ®­îc co c¬ lµ sinh c«ng ?
b. Kết nối:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c«ng cña c¬.
+ GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp môc 6 SGK
- Tõ bµi tËp trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ sù liªn quan gi÷a: c¬ - lùc vµ co c¬?
- ThÕ nµo lµ c«ng cña c¬?
- Lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®­îc c«ng cña c¬?
- Co c¬ phô thuéc vµo yÕu tè nµo?
- H·y ph©n tÝch mét yÕu tè trong c¸c yÕu tè ®· nªu?
+ GV nhËn xÐt kÕt qu¶ cña c¸c nhãm- chèt KT.
- HS tù chän tõ trong khung ®Ó hoµn thµnh bµi tËp
- Mét vµi HS ®äc bµi ch÷a cña m×nh ® HS kh¸c nhËn xÐt
- HS cã thÓ tr¶ lêi: Ho¹t ®éng cña c¬ t¹o ra lùc lµm di chuyÓn vËt hay mang v¸c vËt
- HS dùa vµo kÕt qu¶ bµi tËp vµ nhËn xÐt bµi tËp ® tr¶ lêi 
- HS tiÕp tôc nghiªn cøu th«ng tin trong SGK ® Trao ®æi nhãm ® tr¶ lêi c©u hái ® nhãm kh¸c bæ sung
1- C«ng cña c¬
* KÕt luËn:
- Khi c¬ co t¹o mét lùc t¸c ®éng vµo vËt lµm vËt di chuyÓn tøc lµ ®· sinh ra c«ng.
- C«ng cña c¬ : A = F.S
	F : lùc Niut¬n
	S : ®é dµi
	A : c«ng 
- C«ng cña c¬ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè:
+ Tr¹ng th¸i thÇn kinh
+ NhÞp ®é lao ®éng
+ Khèi l­îng cña vËt
Ho¹t ®éng 2: Sù mái c¬
- GV nªu vÊn ®Ò d­íi d¹ng c©u hái:
+ Em ®· bao giê bÞ mái c¬ ch­a? nÕu bÞ th× cã hiÖn t­îng nh­ thÕ nµo (nÕu HS kh«ng nªu ®­îc, GV cã thÓ bæ sung)
- §Ó t×m hiÓu mái c¬, c¶ líp nghiªn cøu thÝ nghiÖm SGK vµ tr¶ lêi c©u hái:
+ Tõ b¶ng 10 em h·y cho biÕt víi khèi l­îng nh­ thÕ nµo th× c«ng c¬ s¶n ra lín nhÊt?
+ Khi ngãn tay trá kÐo råi th¶ qu¶ c©n nhiÒu lÇn, cã nhËn xÐt g× vÒ biªn ®é co c¬ trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm kÐo dµi?
+ Khi biªn ®é co c¬ gi¶m ® ngõng ® em sÏ gäi lµ g×?
- Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn mái c¬?
- GV nhËn xÐt vµ bæ sung phÇn tr¶ lêi cña HS
- Em ®· hiÓu ®­îc mái c¬ do mét sè nguyªn nh©n. VËy mái c¬ ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn søc khoÎ vµ lao ®éng?
- Lµm thÕ nµo ®Ó c¬ kh«ng bÞ mái, lao ®éng vµ häc tËp cã kÕt qu¶?
- Khi bÞ mái c¬ cÇn lµm g×?
- HS cã thÓ trao ®æi nhãm ®Ó lùa chän hiÖn t­îng nµo trong ®êi sèng lµ mái c¬
- HS theo dâi thÝ nghiÖm, l­u ý b¶ng 10.
- Trao ®æi nhãm thèng nhÊt c©u tr¶ lêi ® yªu cÇu nªu ®­îc:
+ C¸ch tÝnh c«ng ® khèi l­îng thÝch hîp ® c«ng lín
+ nÕu ngãn tay kÐo råi th¶ nhiÒu lÇn th× biªn ®é co c¬ gi¶m ® ngõng
+ Mái c¬
- HS ®äc th«ng tin trong SGK tr.35 tr¶ lêi c©u hái ® HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung ® yªu cÇu chØ râ tõng nguyªn nh©n v× liªn quan ®Õn biÖn ph¸p chèng mái
- HS tù rót ra kÕt luËn
- HS cã thÓ liªn hÖ thùc tÕ khi ch¹y thÓ dôc, häc nhiÒu tiÕt c¨ng th¼ng, g©y mÖt mái ® cÇn nghØ ng¬i
- HS trao ®æi nhãm tr¶ lêi c©u hái ® nhãm kh¸c bæ sung 
2- Sù mái c¬
* KÕt luËn: Mái c¬ lµ hiÖn t­îng c¬ lµm viÖc nÆng vµ l©u ® biªn ®é co c¬ gi¶m ® ngõng
1- Nguyªn nh©n cña sù mái c¬
- L­îng O2 cung cÊp cho c¬ thiÕu
- N¨ng l­îng cung cÊp Ýt
- S¶n phÈm t¹o ra lµ axÝt l¾c tÝch tÝch tô, ®Çu ®éc c¬ ® mái c¬
2- BiÖn ph¸p chèng mái c¬
- HÝt thë s©u
- Xoa bãp c¬, uèng n­íc ®­êng
- CÇn cã thêi gian lao ®éng, häc tËp, nghØ ng¬i hîp lý
Ho¹t ®éng 3: Th­êng xuyªn luyÖn tËp ®Ó rÌn luyÖn c¬
- GV ®­a c©u hái:
+ Nh÷ng ho¹t ®éng nµo ®­îc coi lµ sù luyÖn tËp?
+ LuyÖn tËp th­êng xuyªn cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®Õn c¸c hÖ c¬ quan trong c¬ thÓ vµ dÉn ®Õn kÕt qu¶ g× ®èi víi hÖ c¬?
+ Nªn cã ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp nh­ thÕ nµo ®Ó cã kÕt qu¶ tèt?
- GV tãm t¾t ý kiÕn cña HS vµ ®­a vÒ nh÷ng c¬ së khoa häc cô thÓ
- H·y liªn hÖ b¶n th©n: Em ®· chän cho m×nh mét h×nh thøc rÌn luyÖn nµo ch­a? nÕu cã th× hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo?
- HS dùa vµo kiÕn thøc ë ho¹t ®éng 1 vµ thùc tÕ ® trao ®æi nhãm thèng nhÊt c©u tr¶ lêi
- §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi ® nhãm kh¸c bæ sung
3-Th­êng xuyªn luyÖn tËp ®Ó rÌn luyÖn c¬
* Th­êng xuyªn luyÖn tËp thÓ dôc thÓ tho võa søc dÉn tíi:
- T¨ng thÓ tÝch c¬ (c¬ ph¸t triÓn)
 - X­¬ng r¾n ch¾c
- T¨ng lùc co c¬ ® ho¹t ®éng tuÇn hoµn, tiªu ho¸, h« hÊp cã hiÖu qu¶ ® tinh thÇn s¶ng kho¸i ® lao ®éng cho n¨ng suÊt cao.
* KÕt luËn chung: HS ®äc kÕt luËn SGK
4. Thùc hµnh/LuyÖn tËp (4ph)
C©u hái: GV hái:
+ C«ng cña c¬ lµ g×?
+ Nguyªn nh©n cña sù mái c¬ vµ biÖn ph¸p chèng mái c¬?
VI. KiÓm tra - §¸nh gi¸ - Cñng cè:
C©uhái: 
+ Gi¶i thÝch hiÖn t­îng bÞ chuét rót trong ®êi sèng con ng­êi?
+ Tr×nh bµy mét ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp c¬ vµ hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ph¸p ®ã ?
VII. H­íng dÉn vÒ nhµ:
Häc bµi, tr¶ lêi c©u hái SGK 
§äc môc “ Em cã biÕt?”
Cã ®iÒu kiÖn luyÖn c¬ tay b»ng trß ch¬i: VËt tay, kÐo ngãn

File đính kèm:

  • docDE THI SINH 7.doc