Đề thi học kì I Sinh 6

I/ Phần trắc nghiệm khách quan quan : (7,5điểm) Mỗi ý đúng (0,5đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: (0.5 điểm)

Câu 1. Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia:

 A. Tế bào mô mền B. Tế bào mô nâng đỡ

 C. Tế bào phân sinh D. Cả AB và C

Câu 2. Mô phân sinh ngọn có ở:

 A. Đầu rễ cây B. Đầu ngọn cây

 C. Thân cây D. Lá cây

Câu 3. Nước và muối được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ:

 A. Vỏ B. Trục giữa.

 C. Mạch rây D. Mạch gỗ

Câu 4. Trong những nhóm cây rau, nhóm cây nào gồm toàn cây có thân rễ;

 A. Cây gừng, cây nghệ, cây cỏ tranh

 B. Cây dong giềng, cây khoai tây, cây cà rốt

 C. Cây khoai lang, cây chuối, cây cải

 D. Cây tranh, cây chuối

 

doc8 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Ngày: 15/12/2015 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I Sinh 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âu 2. Mô phân sinh ngọn có ở:
	A. Đầu rễ cây	B. Đầu ngọn cây
	C. Thân cây	D. Lá cây
Câu 3. Nước và muối được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ:
	A. Vỏ 	B. Trục giữa.
	C. Mạch rây	D. Mạch gỗ
Câu 4. Trong những nhóm cây rau, nhóm cây nào gồm toàn cây có thân rễ;
	A. Cây gừng, cây nghệ, cây cỏ tranh	
	B. Cây dong giềng, cây khoai tây, cây cà rốt
	C. Cây khoai lang, cây chuối, cây cải
	D. Cây tranh, cây chuối
Câu 5. Thân cây gồm:
	A.Thân chính,cành, chồi ngọn và chồi nách
	B. Thân chính chồi lá chồi hoa	C. Thân chính gồm chồi ngọn
	D. Cành chồi lá chồi hoa
Câu 6	. Dựa vào cách mọc người ta chia thân làm ba loại;
	A. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ	B. Thân đứng, thân leo, thân bò
	C. Thân leo, thân quốn,tua cuốn	D. Thân gỗ, thân bò, thân leo
Câu 7. Khi trồng cây lấy gỗ lấy sợi người ta thường bấm ngọn, tỉa cành xấu cành bị sâu bệnh vì;
	A. Không bấm ngọn để cây mọc cao lên	
	B.Tỉa cành xấu cành bị sâu để chất dinh dưỡng tập trung nuôi cây
	C. Để cây mọc cao không phân cành, không bị sâu bệnh chất lương gỗ sợi tốt đạt năng suất cao.
	D. Tỉa cành xấu cành bị sâu để cây không bị phân cành.
Câu 8. Lá cây hoa hồng là loại;
	A. Lá kép có gân hình mạng, mọc cách	
	B. Lá kép có gân song song mọc cách
	C. Lá đơn có gân hình mạng, 	
 	D. Lá đơn có gân hình mạng, mọc vòng
Câu 9. Không nên trồng cây với mật độ quá dày vì;
	A. Làm cho cây bị thiếu ánh sáng thiếu không khí
	B. Làm nhiệt độ môi trường tăng cao
	C. Cả A và B
	D. Làm cho cây chậm ra hoa kết quả
Câu 10. Phần lớn nước do rễ hút vào cây đi đâu;
	A. Phần lớn nước vào cây dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây
	B. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thoát ra ngoài qua lỗ khí
	C. Phần lớn nước vào cây được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây
	D. Cả AB và C
Câu 11. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng;
	A. Hình thành cơ thể mới của một phần của thân cây
	B. Hình thành cơ thể mới của một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
	C. Hình thành cơ thể mới từ nẩy mầm của hạt
	D. Hình thành rất nhiều cơ thể mới từ một mô
Câu 12. Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi đất ẩm sẽ mọc lên rất nhiều cây con từ mép lá là hiện tượng;
	A. Sinh sản dinh dưỡng	B. Sinh sản dinh dưỡng do người
	C. Sinh sản dinh dưỡng tự nhiên	D. Sinh sản hữu tính
Câu 13.Những hình thúc sinh sản sinh dưỡng tự nhiên gặp ở cây có hoa là;
	A. Sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng thân rễ.
	B. Sinh sản bằng rễ củ, sinh sản bằng rễ lá
	C. Cả A và B
	D. Sinh sản bằng mô
Câu 14. Trong những nhân giống sau đây, nhân cây nào có khả năng sinh sản bằng thân.
	A. Cây rau má, cây rau muống, cây dâu tây
	B. Cây khoai lang, cây cải, cây gừng
	C.Lá cây thuốc bỏng, cây chuối, cây cà chua
	D. Cây sắn, cây cau, cây hành
Câu 15. Giâm cành là;
	A. Cắt một đoạn cành có để mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ phát triển thành cây mới.
	B. Làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới
	C. Dùng cành ghép của một cây gắn vào một cây khác cho tiếp tục phát triển
	D. Cắt một đoạn cành có đủ mắt chồi cắm xuống đẩt
B/ PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1. Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột?Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?
Câu 2. Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp?
Câu 3: Hô hấp là gì?Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?
 Câu 4: Có những loại lá biến dạng nào? chức năng của mõi loại lá?
Câu 5: Chiết cành khác với dâm cành ở điểm nào?
Đáp án và và biểu điểm
I/ Phần trắc nghiệm khách quan quan: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
B
D
A
A
B
B
A
A
B
B
C
C
A
A
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (12 điểm) 
Câu 1. Lá cây cần chất diệp lục sử dụng nước khí các bô níc năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo tinh bột.
	+ Lá lấy những nguyên liệu đó, nước rễ hút từ đất khí các bô níc lá cây lấy từ không khí ánh sáng lấy từ mặt trời.
Câu 2. Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là khí các bô níc, nước, ánh sáng, nhiệt độ.
Câu 3. Hô hấp là quá trình cây lấy khí ô xi thải ra khí các bô níc và hơi nước.
	+ Hô hấp có ý nghĩa khi cây hô hấp lấy khí ô xi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cây..
Câu 4. Lá biến thành giai giảm sự thoát hơi nước qua lá.
	+ Lá biến thành tua cuốn, giúp cây leo lên.
	+ Lá vảy che chở đầu của thân rễ.
	+ Lá dự chữ chất dinh dưỡng
	+ lá bắt mồi, bắt và tiêu hoá mồi.
Câu 5. Chiết cành khác với ghép cây ở điểm là;
	+ Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trong thành cây mới.
	+ Giâm cành là cắt một đoạn cành đó đủ mắt chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ phát triển thành cây mới.
TiÕt 10 - Bµi 10 : 
Ho¹t ®éng cña c¬
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc:
- Chøng minh ®­îc c¬ co sinh ra c«ng. C«ng cña c¬ ®­îc sö dông vµo lao ®éng vµ ho¹t ®éng sèng
- Nªu ®­îc nguyªn nh©n cña sù mái c¬ vµ biÖn ph¸p chèng mái c¬
- Nªu ®­îc lîi Ých cña viÖc luyÖn tËp c¬
 2. Kü n¨ng: 
- Lµm thùc nghiÖm vµ ph©n tÝch kÕt qu¶, b­íc ®Çu lµm quen víi ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc
- VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp c¬ vµo ®êi sèng
3. Th¸i ®é:
- Th­êng xuyªn luyÖn tËp c¬ mét c¸ch khoa häc
II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n cÇn ®­îc gi¸o dôc trong bµi
- KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin khi ®äc SGK, quan s¸t tranh ¶nh ®Ó t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng cña c¬, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n mái c¬ vµ ®Ò ra biÖn ph¸p chèng mái c¬
- Kü n¨ng ®¹t môc tiªu: rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao ®Ó t¨ng c­¬ng ho¹t ®éng cña c¬.
- KÜ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng mái c¬ vµ c¸ch kh¾c phôc.
- KÜ n¨ng tr×nh bµy s¸ng t¹o.
III. C¸c ph­¬ng ph¸p/ kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông
Trùc quan. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. §éng n·o. Nhãm. VÊn ®¸p t×m tßi. 
IV. THIÕT BÞ D¹Y HäC
- M¸y ghi c«ng cña c¬
- B¶ng phô 
 V. TiÕn tr×nh D¹Y HäC
1. æn ®Þnh: (1ph) 
2. KiÓm tra bµi cò: (4ph)
? §Æc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña tÕ bµo c¬ phï hîp víi chøc n¨ng co c¬? Ý nghÜa cña ho¹t ®éng co c¬ ?
§¸p ¸n: 
3. Bµi míi: 
a. Kh¸m ph¸: (1ph) 
C¬ thÓ vËn ®éng, di chuyÓn, lao ®éng ®­îc lµ nhê c«ng. VËy c«ng sinh ra nhê ho¹t ®éng nµo ? V× sao biÕt ®­îc co c¬ lµ sinh c«ng ?
b. Kết nối:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c«ng cña c¬.
+ GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp môc 6 SGK
- Tõ bµi tËp trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ sù liªn quan gi÷a: c¬ - lùc vµ co c¬?
- ThÕ nµo lµ c«ng cña c¬?
- Lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®­îc c«ng cña c¬?
- Co c¬ phô thuéc vµo yÕu tè nµo?
- H·y ph©n tÝch mét yÕu tè trong c¸c yÕu tè ®· nªu?
+ GV nhËn xÐt kÕt qu¶ cña c¸c nhãm- chèt KT.
- HS tù chän tõ trong khung ®Ó hoµn thµnh bµi tËp
- Mét vµi HS ®äc bµi ch÷a cña m×nh ® HS kh¸c nhËn xÐt
- HS cã thÓ tr¶ lêi: Ho¹t ®éng cña c¬ t¹o ra lùc lµm di chuyÓn vËt hay mang v¸c vËt
- HS dùa vµo kÕt qu¶ bµi tËp vµ nhËn xÐt bµi tËp ® tr¶ lêi 
- HS tiÕp tôc nghiªn cøu th«ng tin trong SGK ® Trao ®æi nhãm ® tr¶ lêi c©u hái ® nhãm kh¸c bæ sung
1- C«ng cña c¬
* KÕt luËn:
- Khi c¬ co t¹o mét lùc t¸c ®éng vµo vËt lµm vËt di chuyÓn tøc lµ ®· sinh ra c«ng.
- C«ng cña c¬ : A = F.S
	F : lùc Niut¬n
	S : ®é dµi
	A : c«ng 
- C«ng cña c¬ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè:
+ Tr¹ng th¸i thÇn kinh
+ NhÞp ®é lao ®éng
+ Khèi l­îng cña vËt
Ho¹t ®éng 2: Sù mái c¬
- GV nªu vÊn ®Ò d­íi d¹ng c©u hái:
+ Em ®· bao giê bÞ mái c¬ ch­a? nÕu bÞ th× cã hiÖn t­îng nh­ thÕ nµo (nÕu HS kh«ng nªu ®­îc, GV cã thÓ bæ sung)
- §Ó t×m hiÓu mái c¬, c¶ líp nghiªn cøu thÝ nghiÖm SGK vµ tr¶ lêi c©u hái:
+ Tõ b¶ng 10 em h·y cho biÕt víi khèi l­îng nh­ thÕ nµo th× c«ng c¬ s¶n ra lín nhÊt?
+ Khi ngãn tay trá kÐo råi th¶ qu¶ c©n nhiÒu lÇn, cã nhËn xÐt g× vÒ biªn ®é co c¬ trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm kÐo dµi?
+ Khi biªn ®é co c¬ gi¶m ® ngõng ® em sÏ gäi lµ g×?
- Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn mái c¬?
- GV nhËn xÐt vµ bæ sung phÇn tr¶ lêi cña HS
- Em ®· hiÓu ®­îc mái c¬ do mét sè nguyªn nh©n. VËy mái c¬ ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn søc khoÎ vµ lao ®éng?
- Lµm thÕ nµo ®Ó c¬ kh«ng bÞ mái, lao ®éng vµ häc tËp cã kÕt qu¶?
- Khi bÞ mái c¬ cÇn lµm g×?
- HS cã thÓ trao ®æi nhãm ®Ó lùa chän hiÖn t­îng nµo trong ®êi sèng lµ mái c¬
- HS theo dâi thÝ nghiÖm, l­u ý b¶ng 10.
- Trao ®æi nhãm thèng nhÊt c©u tr¶ lêi ® yªu cÇu nªu ®­îc:
+ C¸ch tÝnh c«ng ® khèi l­îng thÝch hîp ® c«ng lín
+ nÕu ngãn tay kÐo råi th¶ nhiÒu lÇn th× biªn ®é co c¬ gi¶m ® ngõng
+ Mái c¬
- HS ®äc th«ng tin trong SGK tr.35 tr¶ lêi c©u hái ® HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung ® yªu cÇu chØ râ tõng nguyªn nh©n v× liªn quan ®Õn biÖn ph¸p chèng mái
- HS tù rót ra kÕt luËn
- HS cã thÓ liªn hÖ thùc tÕ khi ch¹y thÓ dôc, häc nhiÒu tiÕt c¨ng th¼ng, g©y mÖt mái ® cÇn nghØ ng¬i
- HS trao ®æi nhãm tr¶ lêi c©u hái ® nhãm kh¸c bæ sung 
2- Sù mái c¬
* KÕt luËn: Mái c¬ lµ hiÖn t­îng c¬ lµm viÖc nÆng vµ l©u ® biªn ®é co c¬ gi¶m ® ngõng
1- Nguyªn nh©n cña sù mái c¬
- L­îng O2 cung cÊp cho c¬ thiÕu
- N¨ng l­îng cung cÊp Ýt
- S¶n phÈm t¹o ra lµ axÝt l¾c tÝch tÝch tô, ®Çu ®éc c¬ ® mái c¬
2- BiÖn ph¸p chèng mái c¬
- HÝt thë s©u
- Xoa bãp c¬, uèng n­íc ®­êng
- CÇn cã thêi gian lao ®éng, häc tËp, nghØ ng¬i hîp lý
Ho¹t ®éng 3: Th­êng xuyªn luyÖn tËp ®Ó rÌn luyÖn c¬
- GV ®­a c©u hái:
+ Nh÷ng ho¹t ®éng nµo ®­îc coi lµ sù luyÖn tËp?
+ LuyÖn tËp th­êng xuyªn cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®Õn c¸c hÖ c¬ quan trong c¬ thÓ vµ dÉn ®Õn kÕt qu¶ g× ®èi víi hÖ c¬?
+ Nªn cã ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp nh­ thÕ nµo ®Ó cã kÕt qu¶ tèt?
- GV tãm t¾t ý kiÕn cña HS vµ ®­a vÒ nh÷ng c¬ së khoa häc cô thÓ
- H·y liªn hÖ b¶n th©n: Em ®· chän cho m×nh mét h×nh thøc rÌn luyÖn nµo ch­a? nÕu cã th× hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo?
- HS dùa vµo kiÕn thøc ë ho¹t ®éng 1 vµ thùc tÕ ® trao ®æi nhãm thèng nhÊt c©u tr¶ lêi
- §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi ® nhãm kh¸c bæ sung
3-Th­êng xuyªn luyÖn tËp ®Ó rÌn luyÖn c¬
* Th­êng xuyªn luyÖn tËp thÓ dôc thÓ tho võa søc dÉn tíi:
- T¨ng thÓ tÝch c¬ (c¬ ph¸t triÓn)
 - X­¬ng r¾n ch¾c
- T¨ng lùc co c¬ ® ho¹t ®éng tuÇn hoµn, tiªu ho¸, h« hÊp cã hiÖu qu¶ ® tinh thÇn s¶ng kho¸i ® lao ®éng cho n¨ng suÊt cao.
* KÕt luËn chung: HS ®äc kÕt luËn SGK
4. Thùc hµnh/LuyÖn tËp (4ph)
C©u hái: GV hái:
+ C«ng cña c¬ lµ g×?
+ Nguyªn nh©n cña sù mái c¬ vµ biÖn ph¸p chèng mái c¬?
VI. KiÓm tra -

File đính kèm:

  • docDE THI SINH 6(1).doc
Giáo án liên quan