Đề luyện thi số 2 mã đề:256

. Biết thứ tự dy điện hoá như sau:

Fe2+/Fe < 2h+/h2="">< cu2+/cu="">< fe3+/fe2+.="" phản="" ứng="" no="" l="" sai="" trong="" cc="" phản="" ứng="">

 A. Fe + 2Fe3+ 3Fe2+. C. Fe + Cu2+ Fe2+.+ Cu.

 B. Fe2+ + 2H+ Fe3+ + H2. D. Cu + 2Fe3+ 2Fe2+.+ Cu2+.

2. Quá trình nào không tạo CH3CHO?

 A. Cho vinyl axetat vào dung dịch NaOH B. Cho C2H2 vào dung dịch HgSO4 đun nóng

 C. Cho rượu etylic qua CuO, to. D. Cho metyl acrylat vào dung dịch NaOH

 

doc8 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 04/02/2016 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề luyện thi số 2 mã đề:256, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn?
	A. 18,2g và 14,2g	B. 18,2g và 16,16g	C. 22,6g và 16,16g	D. 7,1g và 9,1g 
30. Phản ứng : C4H6O2 (B) + NaOH à 2 sp đều có khả năng phản ứng tráng gương. CTCT của B là :
	A. CH3-COO-CH=CH2	B. HCOO-CH2CH=CH2
	C. HCOO-CH=CHCH3	D. HCOO-C(CH3)=CH2
31. Cho 0,5 mol Mg vào 200 ml dung dịch chứa Cu(NO3)21M , Fe(NO3)3 2M và AgNO3 1M, Khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn , khi phản ứng kết thúc ta thu được chất rắn B có khối lượng là
	A. 56,8 gam. 	B. 29,6 gam. 	C. 44,2 gam. D. 45,6 gam.
32. Cho 1 gam Fe tieáp xuùc vôùi oxi moät thôøi gian thu ñöôïc 1,24 gam hoãn hôïp Fe2O3 vaø Fe dö. Löôïng Fe dö laø
	A. 0,036 gam	B. 0,44 gam	C. 0,87 gam	D. 1,62 gam.
33. Tơ Capron là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng chất nào sau đây?
	A. H2N-(CH2)4-COOH	B. H2N-(CH2)3-COOH	C. H2N-(CH2)5-NH2.	D. H2N-(CH2)5-COOH
34. Dung dòch nöôùc cuûa chaát A laøm quyø tím ngaû maøu xanh, coøn dung dòch nöôùc cuûa chaát B khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím. Troän laãn dung dòch cuûa hai chaát laïi thì xuaát hieän keát tuûa. A vaø B coù theå laø
	A. Na2CO3 vaø Ba(NO3)2.	B. NaOH vaø FeCl3.
	C. K2CO3 vaø NH4Cl.	D. NaOH vaø BaCl2.
35. Đốt cháy hoàn toàn P g hỗn hợp A gồm 2 chất X,Y là đồng đẳng của anđêhít focmic được 14,08 g CO2 . Mặt khác lấy P g A cho phản ứng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 25,92 g Ag .Tính P ?
	A. 6,4 g	B. 1,4 g	C. 4,6 g	D. 2,8 g	
36. Dung dòch Y chöùa Ca2+(0,1 mol), Mg2+(0,3 mol), Cl-(0,4 mol), HCO3-(y mol). Khi coâ caïn dung dòch Y ta thu ñöôïc muoái khan coù khoái löôïng laø
	A. 37,4 gam	B. 49,8 gam	C. 25,4 gam	D. 30,5 gam
37. Nhoùm maø taát caû caùc chaát ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch coù chöùa Ag2O/NH3 laø: 
	A. Glucozô, C2H2, CH3CHO 	B. C2H2, C2H4, C2H6. 	
	C. C3H5(OH)3, CH3CHO, glucozô 	D. C2H2, C2H5OH, glucozô 
38. Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hoàn toàn, hỗn hợp rắn còn lại là:
	A. Cu, FeO, ZnO, MgO	B. Cu, Fe, Zn, Mg
	C. Cu, Fe, Zn, MgO	D. Cu, Fe, ZnO, MgO
39. Cho 13,2 gam etyl axetat taùc duïng vôùi 200 ml dung dòch NaOH 0,5M. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc chaát raén khan coù khoái löôïng laø:
	A. 12,3g	B. 16,4g	C. 12,6g	D. 8,2g
40. Ñeå khöû hoaøn toaøn 3,04 gam hoãn hôïp Y goàm FeO, Fe2O3, Fe3O4 caàn 0,05 mol H2. Maët khaùc hoaø tan hoaøn toaøn 3,04 gam hoãn hôïp Y trong dung dòch H2SO4 ñaëc thì thu ñöôïc theå tích (ñktc) khí SO2 (laø saûn phaåm khöû duy nhaát) laø
	A. 224ml	B. 336ml	C. 448ml	D. 112ml
41. Cho 8 gam Ca tan hoaøn toaøn trong 200 ml dung dòch hoãn hôïp HCl 2M vaø H2SO4 0,75M thu ñöôïc khí H2 vaø dung dòch X. Coâ caïn dung dòch X thu ñöôïc löôïng muoái khan laø
	A. 22,2 gam	B. 25,95 gam	
	C. 22,2 gam ≤ m ≤ 25,95 gam	D. 22,2 gam ≤ m ≤ 27,2 gam
42. Cho 13,2 gam moät hôïp chaát höõu cô A taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch NaOH. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc 10,2 gam muoái khan. Coâng thöùc phaân töû cuûa A laø:
	A. C2H5COOH	B. C2H5COOCH3	C. HCOOC3H7	D. C3H7COOH.
43. Có 4 ống nghiệm đựng 4 dung dịch muối clorua gồm: CuCl2, MgCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm vào 4 ống nghiệm trên dung dịch NaOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư. Sau cùng sẽ thu được bao nhiêu kết tủa?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4 
44. Coù bao nhieâu phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra khi cho 5 chaát sau taùc duïng vôùi nhau töøng ñoâi moät: CH3CHO, CH2=CHCOOH, H2, Dung dòch NaOH, dung dòch HCl.
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
45. Đốt a gam C2H5OH thu được 0,2mol CO2. Đốt b gam CH3COOH thu được 0,3 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác (hiệu suất phản ứng là 75%) thu được m gam este. Khối lượng m có giá trị nào sau đây:
	A. 6,8g	B. 6,6g	C. 7,8g	D. 10,8g
46. Cho luồng khí CO dư đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2gam. Thể tích dung dịch H2SO4 1M tối thiểu để hoà tan hết m gam hỗn hợp X là:
	A. 150ml.	B. 100ml.	C. 200ml.	D. 250ml.
47. Cho phản ứng sau: K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O
Hệ số của K2SO3, K2SO4, H2O lần lượt là
	A. 5, 5, 1	B. 5, 7, 2	C. 5, 9, 3	D. 2, 9, 3
48. Moät hoãn hôïp X goàm FeCO3 vaø MCO3 ( M chæ coù hoaù trò duy nhaát ). Hoaø tan hoaøn toaøn 9,48 gam X tieâu toán heát 110 gam dung dich HNO3 12,6% thì thu ñöôïc 2,24 lit hoãn hôïp khí NO, CO2 (ñktc). Xaùc ñònh M?
	A. Mg	B. Ba	C. Ca	D. Cu
49. Cho 5,1g hỗn hợp X gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 3,5g, đồng thời thể tích hỗn hợp X giảm một nửa. Hai anken có công thức phân tử là:
	A. C3H6 và C4H8	B. C2H4 và C3H6	C. C4H8 và C5H10	D. C5H10 và C6H12
50. Cho hoãn hôïp X goàm hai chaát höõu cô coù cuøng coâng thöùc phaân töû C2H7NO2 taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch NaOH vaø ñun noùng, thu ñöôïc dung dòch Y vaø 4,48 lit hoãn hôïp Z (ñktc) goàm hai khí ñeàu laøm xanh quyø tím aåm. Tæ khoái cuûa Z ñoái vôùi Hiñro baèng 13,75. Coâ caïn dung dòch Y ñöôïc khoái löôïng hoãn hôïp muoái khan laø:
	A. 8,9g	B. 14,3g	C. 16,5g	D. 15,7g
ÑEÀ LUYEÄN THI SOÁ 4 Maõ ñeà: 117
1. Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,3M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M, thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
	A. 1	B. 6	C. 2	D. 7
2. Hai anken coù coâng thöùc phaân töû C3H6 vaø C4H8 khi taùc duïng vôùi nöôùc trong ñieàu kieän tích hôïp thu ñöôïc 3 röôïu. Hai anken ñoù laø
	A. propen vaø buten-1	B. propen vaø buten-2
	C. propen vaø metyl propen	D. Caû B vaø C ñeàu ñuùng.
3. So sánh tính axit của các chất sau đây: C2H5OH (1), CH3COOH (2), C6H5OH (3), H-COOH(4) 
    	A. (2) > (3) > (1 ) > (4) 	B. (4) > (2) > (1 ) > (3) 
   	C. (2) > (4) > (3). > (1)	D. (4) > (2) > (3). > (1)
4. Coù 4 dung dòch ñöïng trong 4 loï maát nhaõn goàm: Na2CO3, (NH4)2CO3, NaCl, NH4Cl. Thuoác thöû duøng nhaän bieát 4 dung dòch treân laø
	A. Quyø tím.	B. NaOH	C. Ca(OH)2.	D. HCl.
5. Caùc ñoàng phaân öùng vôi CTPT C8H10O (daãn xuaát cuûa benzen) coù tính chaát: taùch nöôùc cho saûn phaåm coù theå truøng hôïp taïo polime, khoâng t/d NaOH. Soá ñoàng phaân thoaû maõn tính chaát treân laø: 
	A. 1 	B. 2 	C. 3 	D. 4
6. Hoaø tan 15,6 g hoãn hôïp goàm Al vaø Mg baèng dung dòch HCl dö ,sau phaûn öùng khoái löôïng dung dòch axit taêng theâm 14 g. Khoái löôïng cuûa Al vaø Mg trong hoãn hôïp ban ñaàu laàn löôït laø :
 	A. 10,8g vaø 4,8g 	B. 5,4g vaø 10,2g 	
	C. 8,1g vaø 8,5g 	D. 8,4g vaø 7,2g 
7. Moãi chaát vaø ion trong daõy sau vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù:
	A. SO2, S, Fe3+	B. Fe2+, Ca, KMnO4	C. Fe2+, S, Cl2	D. Fe2+, SO2, H2S
8. Cho caùc chaát: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, röôïu benzylic, 
p-crezol.Trong caùc chaát naøy, soá chaát taùc duïng ñöôïc vôùi dd NaOH laø: 
	A. 3 	B. 4 	C. 5 	D. 6
9. Cho 10,6g Na2CO3 vào 12g dung dịch H2SO4 98%, sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch? Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn?
	A. 18,2g và 14,2g	B. 18,2g và 16,16g	C. 22,6g và 16,16g	D. 7,1g và 9,1g 
10. Phản ứng : C4H6O2 (B) + NaOH à 2 sp đều có khả năng phản ứng tráng gương. CTCT của B là :
	A. CH3-COO-CH=CH2	B. HCOO-CH2CH=CH2
	C. HCOO-CH=CHCH3	D. HCOO-C(CH3)=CH2
11. Cho 0,5 mol Mg vào 200 ml dung dịch chứa Cu(NO3)21M , Fe(NO3)2 2M và AgNO3 1M, Khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn , khi phản ứng kết thúc ta thu được chất rắn B có khối lượng là
	A. 56,8 gam. 	B. 29,6 gam. 	C. 44,2 gam. D. 45,6 gam.
12. Cho 1 gam Fe tieáp xuùc vôùi oxi moät thôøi gian thu ñöôïc 1,24 gam hoãn hôïp Fe2O3 vaø Fe dö. Löôïng Fe dö laø
	A. 0,036 gam	B. 0,44 gam	C. 0,87 gam	D. 1,62 gam.
13. Tơ Capron là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng chất nào sau đây?
	A. H2N-(CH2)4-COOH	B. H2N-(CH2)3-COOH	C. H2N-(CH2)5-NH2.	D. H2N-(CH2)5-COOH
14. Dung dòch nöôùc cuûa chaát A laøm quyø tím ngaû maøu xanh, coøn dung dòch nöôùc cuûa chaát B khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím. Troän laãn dung dòch cuûa hai chaát laïi thì xuaát hieän keát tuûa. A vaø B coù theå laø
	A. Na2CO3 vaø Ba(NO3)2.	B. NaOH vaø FeCl3.
	C. K2CO3 vaø NH4Cl.	D. NaOH vaø BaCl2.
15. Đốt cháy hoàn toàn P g hỗn hợp A gồm 2 chất X,Y là đồng đẳng của anđêhít focmic được 14,08 g CO2 . Mặt khác lấy P g A cho phản ứng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 25,92 g Ag .Tính P ?
	A. 6,4 g	B. 1,4 g	C. 4,6 g	D. 2,8 g	
16. Dung dòch Y chöùa Ca2+(0,1 mol), Mg2+(0,3 mol), Cl-(0,4 mol), HCO3-(y mol). Khi coâ caïn dung dòch Y ta thu ñöôïc muoái khan coù khoái löôïng laø
	A. 37,4 gam	B. 49,8 gam	C. 25,4 gam	D. 30,5 gam
17. Nhoùm maø taát caû caùc chaát ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch coù chöùa Ag2O/NH3 laø: 
	A. Glucozô, C2H2, CH3CHO 	B. C2H2, C2H4, C2H6. 	
	C. C3H5(OH)3, CH3CHO, glucozô 	D. C2H2, C2H5OH, glucozô 
18. Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hoàn toàn, hỗn hợp rắn còn lại là:
	A. Cu, FeO, ZnO, MgO	B. Cu, Fe, Zn, Mg
	C. Cu, Fe, Zn, MgO	D. Cu, Fe, ZnO, MgO
19. Cho 13,2 gam etyl axetat taùc duïng vôùi 200 ml dung dòch NaOH 0,5M. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc chaát raén khan coù khoái löôïng laø:
	A. 12,3g	B. 16,4g	C. 12,6g	D. 8,2g
20. Ñeå khöû hoaøn toaøn 3,04 gam hoãn hôïp Y goàm FeO, Fe2O3, Fe3O4 caàn 0,05 mol H2. Maët khaùc hoaø tan hoaøn toaøn 3,04 gam hoãn hôïp Y trong dung dòch H2SO4 ñaëc thì thu ñöôïc theå tích (ñktc) khí SO2 (laø saûn phaåm khöû duy nhaát) laø
	A. 224ml	B. 336ml	C. 448ml	D. 112ml
21. Biết thứ tự dãy điện hoá như sau:
Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+. Phản ứng nào là sai trong các phản ứng sau:
	A. Fe	 + 2Fe3+	3Fe2+.	 	 C. Fe	+ Cu2+	 Fe2+.+ Cu.
	B. Fe2+ + 2H+	 Fe3+ + H2.	 D. Cu	+ 2Fe3+	 2Fe2+.+ Cu2+.
22. Quaù trình naøo khoâng taïo CH3CHO?
	A. Cho vinyl axetat vaøo dung dòch NaOH	B. Cho C2H2 vaøo dung dòch HgSO4 ñun noùng
	C. Cho röôïu etylic qua CuO, to.	D. Cho metyl acrylat vaøo dung dòch NaOH 
23. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,8 gam moät axit cacboxylic X maïch thaúng thu ñöôïc 0,2 mol CO2 vaø 0,1 mol H2O. Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø
	A. C2H4O2	B. C3H4O4	C. C4H4O4	D. C

File đính kèm:

  • docDE LT SO 2.doc
Giáo án liên quan