Đề kiểm tra số 2 môn : hoá học (thời gian làm bài 45 phút)

1. Khi nhỏ dung dịch Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng có hiện tượng:

A. Kết tủa màu vàng. C. Có màu tím đặc trưng

B. Dung dịch màu vàng D. Có màu xanh lam.

2. Công thức C2H7N có :

A. Bốn đồng phân. B. Ba đồng phân.

C. Hai đồng phân. D. Năm đồng phân.

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra số 2 môn : hoá học (thời gian làm bài 45 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò kiÓm tra sè 2
M«n : Ho¸ häc
(Thêi gian lµm bµi 45 phót)
Hä vµ tªn :....................................................................Líp :..................
A. PhÇn tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)
1. Khi nhỏ dung dịch Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng có hiện tượng:
A. Kết tủa màu vàng.	C. Có màu tím đặc trưng
B. Dung dịch màu vàng	D. Có màu xanh lam.
2. Công thức C2H7N có :
A. Bốn đồng phân.	B. Ba đồng phân.
C. Hai đồng phân.	D. Năm đồng phân.
 3. Cho các dung dịch và các chất lỏng sau: glixerol, protein, glucozơ, etanol. Dùng thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau đây để nhận biết được các chất trên
Dung dịch NaOH	B. Dung dịch HNO3 
C. Dung dịch AgNO3/ NH3	D. Cu(OH)2/OH- 
 4. Cho các chất: CH3NH2, NH3, C6H5NH2. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự:
NH3, CH3NH2, C6H5NH2
CH3NH2, NH3, C6H5NH2
NH3, C6H5NH2, CH3NH2
C6H5NH2, NH3, CH3NH2
 5. Monome ®­îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ polietilen là
A. CH2=CH-CH3. 	B. CH2=CH2.	C. CH≡CH. 	D. CH2=CH-CH=CH2.
 6. Poli(vinyl clorua) có công thức là 
A. (-CH2-CHCl-)n. 	B. (-CH2-CH2-)n. 	C. (-CH2-CHBr-)n. 	D. (-CH2-CHF-)n. 
B. PhÇn tù luËn (7 ®iÓm)
C©u 1: 
a. Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho dd HCl, dd NaOH vào dd glixin (NH2-CH2-COOH).
b. Từ các monome tương ứng, hãy viết phương trình hoá học điều chế polietilen, cao su buna.
C©u 2: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của amin và gọi tên các đồng phân đó.
Bµi lµm
A. PhÇn tr¾c nghiÖm 
C©u
1
2
3
4
5
6
§¸p ¸n
B. PhÇn tù luËn

File đính kèm:

  • docDe KT 12-CB.doc
Giáo án liên quan