Đề kiểm tra học kì II môn hóa 9 (năm học 2009 – 2010)

I. Trắc nghiệm: 3,0 điểm

( Chọn câu trả lời đúng nhất)

Câu 1: Trong phân tử etilen gồm có:

A. Có 2 liên kết đôi C=C và 4 liên kết đơn C–H B. Có 1 liên kết đơn C–H và 3 liên kết đôi C=H

C. Có 4 liên kết đơn C–H và 1 liên kết C=H D. Có 1 liên kết đôi C=C và 4 liên kết đơn C–H

Câu 2: Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 500 ml rượu etylic 400.

A. 300 ml B. 30,0 ml C. 200 ml D. 20,0 ml

Câu 3: Trong số các chất sau: CH4, C2H6, C2H4, C2H2 thì chất nào có hàm lượng cacbon cao nhất ?

A. C2H2 B. CH4 C. C2H4 D. C2H6

Câu 4: Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10 lit metan (đktc)? Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

A. 200 lít B. 20 lít C. 50 lít D. 100 lít

Câu 5: Xác định dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch axit clohidric ?

A. Ba, Cu, Fe B. Ca, Na, Ag C. Fe, Mg, Al D. Na, Zn, Cu

Câu 6: Trong phân tử rượu etylic, nhóm nào gây nên tính chất đặc trưng của nó ?

A. Nhóm – CH3 B. Cả phân tử C. Nhóm – CH2 – CH3 D. Nhóm – OH

Câu 7: Xác định dãy hợp chất hữu cơ nào thuộc nhóm hidrocacbon ?

A. C2H6O, CH3Br, C2H2 B. HCHO, C3H4, C6H6.

C. C2H2, C3H4, C3H6. D. C4H10, C2H4 , CH3Br.

Câu 8: Dãy chất nào dưới đây đều làm mất màu dung dịch brom ?

A. C2H2 , CH4 B. C2H4 , C2H2 C. CH4 , C2H4 D. C2H6 , C2H2

Câu 9: Xác định hợp chất nào là hợp chất hữu cơ ?

A. C2H6O. B. NaCl. C. NaNO3. D. Ca(HCO3)2

Câu 10: Cho 4,6 g một kim loại kiềm tác dụng với nước, thu được 2,24 lít H2 ở đktc. Kim loại kiềm đó là:

A. Li B. Na C. K D. Rb

Câu 11: Axit axetic không thể tác dụng được với chất nào sau đây ?

A. Cu(OH)2 B. CaCO3 C. Zn D. Cu

Câu 12: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần?

A. Si < p="">< s="">< cl="" b.="" p="">< si="">< s="">< cl="" c.="" si="">< p=""><>< s="" d.="" si="">< s="">< p=""><>

 

doc1 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Ngày: 14/12/2015 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn hóa 9 (năm học 2009 – 2010), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHƠN TRẠCH.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA 9
( Năm học 2009 – 2010 )
Thời gian làm bài: 60 phút.
Mã đề thi: H 1
Họ, tên học sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Trắc nghiệm: 3,0 điểm
( Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Trong phân tử etilen gồm có:
A. Có 2 liên kết đôi C=C và 4 liên kết đơn C–H	B. Có 1 liên kết đơn C–H và 3 liên kết đôi C=H
C. Có 4 liên kết đơn C–H và 1 liên kết C=H	D. Có 1 liên kết đôi C=C và 4 liên kết đơn C–H
Câu 2: Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 500 ml rượu etylic 400.
A. 300 ml	B. 30,0 ml	C. 200 ml	D. 20,0 ml
Câu 3: Trong số các chất sau: CH4, C2H6, C2H4, C2H2 thì chất nào có hàm lượng cacbon cao nhất ?
A. C2H2	B. CH4	C. C2H4	D. C2H6
Câu 4: Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10 lit metan (đktc)? Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.
A. 200 lít	B. 20 lít	C. 50 lít	D. 100 lít
Câu 5: Xác định dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch axit clohidric ?
A. Ba, Cu, Fe	B. Ca, Na, Ag	C. Fe, Mg, Al	D. Na, Zn, Cu
Câu 6: Trong phân tử rượu etylic, nhóm nào gây nên tính chất đặc trưng của nó ?
A. Nhóm – CH3	B. Cả phân tử	C. Nhóm – CH2 – CH3	D. Nhóm – OH
Câu 7: Xác định dãy hợp chất hữu cơ nào thuộc nhóm hidrocacbon ?
A. C2H6O, CH3Br, C2H2	B. HCHO, C3H4, C6H6.
C. C2H2, C3H4, C3H6.	D. C4H10, C2H4 , CH3Br.
Câu 8: Dãy chất nào dưới đây đều làm mất màu dung dịch brom ?
A. C2H2 , CH4	B. C2H4 , C2H2	C. CH4 , C2H4	D. C2H6 , C2H2
Câu 9: Xác định hợp chất nào là hợp chất hữu cơ ?
A. C2H6O.	B. NaCl.	C. NaNO3.	D. Ca(HCO3)2
Câu 10: Cho 4,6 g một kim loại kiềm tác dụng với nước, thu được 2,24 lít H2 ở đktc. Kim loại kiềm đó là:
A. Li B. Na	C. K	D. Rb
Câu 11: Axit axetic không thể tác dụng được với chất nào sau đây ?
A. Cu(OH)2	B. CaCO3	C. Zn	D. Cu
Câu 12: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần?
A. Si < P < S < Cl	B. P < Si < S < Cl	C. Si < P < Cl< S	D. Si < S < P < Cl
Tự luận: (7,0 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm)
Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau:
(5)
 C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COO Na
 CH3COOK
Bài 2: (3,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O thu được 3,36 lit khí CO2 (đktc) và 2,7g H2O. 
a) Xác định công thức phân tử của X. Biết khối lượng mol của X là 60 gam.
b) Viết công thức cấu tạo của X biết trong phan tử có nhóm –COOH. . 
Bài 3: (1 điểm)
	 Có hai bình là A, B: bình A chứa 520ml rượu 45o, bình B chứa 750ml rượu 30o. Cho biết lượng rượu etylic nguyên chất chứa trong bình nào nhiều hơn, giải thích?--------------------------------------------
 (Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.)
 ----------- HẾT -------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docDE THI HK2 HOA 9 RAT HAY.doc