Đề kiểm tra hóa 12 cơ bản thời gian : 45 phút

Câu 1 : Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra hóa 12 cơ bản thời gian : 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN .................................................
LỚP:......................
ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 CƠ BẢN
Thời gian : 45 phút
TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
ĐỀ SỐ 15
Câu 1 : Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.	B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.
C. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.	D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.
Câu 2: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 
A. 16,68 gam. 	B. 18,38 gam. 	C. 18,24 gam. 	D. 17,80 gam.
Câu 3. Cho các chất: CH3COOH, HCOOH, HCOOC2H5, CH3CHO, C2H5OH, glucozơ, saccarozơ, tinh bột. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng tráng gương?	A. 4	B. 5 C. 3 D. 2
Câu 4: Este metyl propionat có công thức là
A. C3H7COOH. B. C2H5COOCH3.C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOC3H7.
Câu 5: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. 	B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3. C. H-COO-CH3, CH3-COOH. 	D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
Câu 6: Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần :
A. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH.	B. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH , CH3COOC2H5 .	D. CH3COOH , CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.
TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Nêu phương pháp nhận biết dung dịch các chất sau: glucozơ; glixerol; saccarozơ; anđehit axetic; axit axetic.
Câu 2: Để lên men tạo thành 6 lít rượu (ancol)etylic 46º .Khối lượng của xenlulozơ cần dùng (biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) là bao nhiêu?
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước
	a) Xác định CTPT của X
 b) Viết công thức cấu tạo có thể có của X và gọi tên
 c) Đun 3,7 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 1,6 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết CTCT của X và tính khối lượng của Z
Câu 4 ChÊt cã CTPT C5H6O4 cã bao nhiªu ®ång ph©n khi thñy ph©n b»ng dung dÞch NaOH d­, thu ®­îc mét muèi vµ mét r­îu ? Viết công thức cấu tạo

File đính kèm:

  • docde kiem tra so 1 hoa 12.doc
Giáo án liên quan