Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Hóa Học 8 ( Lần 2 )

Đề 1:

I. Phần trắc nghiệm : ( 4đ ) Khoanh tròn vào một trong các chữ các chữ A hoặc B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng vật lí :

 A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét

 C. Sự kết tinh của muối ăn D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ

Câu 2: Trong một phản ứng hóa học,các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng

 A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố B. số nguyên tử của mỗi chất

 C. số phân tử của mỗi chất D. số chất

Câu 3: Cho phương trình hóa học sau: 4Al + 3O2  2Al2O3 . Chất tham gia phản ứng là

 A. Al2O3 B. Al ; Al2O3 C. O2 ; Al2O3 D. Al ;O2

Câu 4: Khi quan sát một hiện tượng ,dựa vào đâu em có thể dự đoán đó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa hoc xảy ra :

 A. sự bay hơi B. sự nóng chảy

 C. sự đông đặc D. sự biến đổi chất này thành chất khác

 

doc4 trang | Chia sẻ: honglan88 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 632 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Hóa Học 8 ( Lần 2 ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
 Môn Hóa Học 8 ( lần 2 )– Tiết 25
 Năm Học : 2011 – 2012
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng 
Điểm
Tỉ lệ %
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở
mức cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Sự biến đổi chất 
- Biết được hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó không có sự biến đổi chất này thành chất khác.
- Hiện tượng hóa học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này thành chất khác.
- Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.
Số câu
Số điểm
2
0,5
2
0,5
4
1
2. Phản ứng hóa học
- Khái niệm về phản ứng hóa học (sự biến đổi chất và sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử ).
Số câu
Số điểm
2
0,5
 2
 0,5
3. Định luật bảo toàn khối lượng
- Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng của các sản phẩm.
- Giai thích được định luật bảo toàn khối lượng.
- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.
- Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
Số câu
Số điểm
 1
 0,25
 3
0,75
4. Phương trình hóa học
- Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học.
- Các bước lập phương trình hóa học.
- Biết lập phương trình hóa học khi biết các chất tham gia và sản phẩm.
- Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng và các phương trình đã lập.
Số câu
Số điểm
4
1
2
0,5
1
2
 7
 3,5
5. Tổng hợp các chủ đề trên
Số câu
Số điểm
1 ( câu 18 )
1
1(câu18)
1
2 ( câu 18)
2
 1
 4
TỔNG:
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
8
2
20%
 1
 1
10%
3
0,75
7,5%
2
3
30%
5
1,25
12,5%
2
2
20%
18
10 đ
100%
 *********************************************************
 Duyệt của TCM Duyệt của BGH
Trường THCS Phan Thanh
Tên :
Lớp :
Kiểm tra 45 phút
Môn: Hóa 8 ( lần 2 )
Tiết 25 (tuần 13)- HKI
 Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề 1:
I. Phần trắc nghiệm : ( 4đ ) Khoanh tròn vào một trong các chữ các chữ A hoặc B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng vật lí :
 A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét
 C. Sự kết tinh của muối ăn D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ
Câu 2: Trong một phản ứng hóa học,các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng
 A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố B. số nguyên tử của mỗi chất
 C. số phân tử của mỗi chất D. số chất
Câu 3: Cho phương trình hóa học sau: 4Al + 3O2 à 2Al2O3 . Chất tham gia phản ứng là
 A. Al2O3 B. Al ; Al2O3 C. O2 ; Al2O3 D. Al ;O2
Câu 4: Khi quan sát một hiện tượng ,dựa vào đâu em có thể dự đoán đó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa hoc xảy ra :
 A. sự bay hơi B. sự nóng chảy
 C. sự đông đặc D. sự biến đổi chất này thành chất khác
Câu 5: Cho phương trình hóa học sau : Fe + 2HCl à FeCl2 + H2 .
 Tỉ lệ số phân tử của cặp chất tạo thành là
 A. 1:1 B. 1:2 C.2:1 D. 2:2
Câu 6: Cho phương trình hóa học sau : 4Na + O2 à Na2O . Sản phẩm của phản ứng là
 A. Na B. O2 C. Na2O D. Na ; O2
Câu 7: Có mấy bước để lập phương trình hóa học:
 A. 3 bước B. 4 bước C. 5 bước D. 6 bước
Câu 8: Đốt cháy 12g Cacbon trong khí Oxi, tạo thành 44g khí Cacbonic. Khối lượng khí cần dùng là
 A. 8g B. 16g C. 32g D. 44g
Câu 9: Trong phản ứng hóa học chỉ cógiữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Cụn từ cần điền vào chỗ ( ) là
 A.liên kết B. nguyên tố hóa học C. phân tử D. nguyên tử
Câu 10: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng hóa học :
 A. Khi nấu canh cua,gạch cua nổi lên trên B. Cồn để trong lọ không đây nắp bị cạn dần
 C.Đun nước,nước sôi bốc hơi D. Đốt cháy than để nấu nướng
Câu 11: Khẳng định sau đây gồm 2 ý.
 - Ý 1 : Trong phản ứng hóa học,chỉ phân tử biến đổi còn nguyên tử giữ nguyên
 - Ý 2 : Nên tổng khối lượng của các chất được bảo toàn
 A. ý 1 đúng ,ý 2 sai B. cả 2 ý đều đúng,nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2
 C. ý 1 sai , ý 2 đúng D. cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2.
Câu 12: Hiện tượng vật lí là hiện tượng
 A. có sự biến đổi về chất B. không có sự biến đổi về chất
 C. có chất mới tạo thành D. chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành
Câu 13: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn
 A. chất B.không có sự biến đổi về chất
 C. có chất mới tạo thành D. chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành
Câu 14: Cho phương trình hóa học sau : 4P + 5O2 à 2P2O5 .
 Tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của O2 và P2O5 là
 A. 4:5:2 B. 2:5:4 C. 5:4:2 D. 4:2:5
Câu 15: Nếu phản ứng giữa chất N và M tạo ra chất P và Q thì công thức về khối lượng được viết như sau
 A. mN = mM +mQ + mP B. mN + mM = mP + mQ
 C. mP = mM + mQ + mN D. mQ = mN + mM + mP
Câu 16: Đốt cháy 9g kim loại Mg và thu được 15g hợp chất MgO . Theo phương trình : 2Mg + O2 = 2MgO . Khối lượng của Oxi đã phản ứng là
 A. 6g B. 12g C. 24g D. 26g
II. Tự luận: ( 6 đ )
Câu 17: Lập phương trình hóa học của phản ứng sau: (2 đ )
 a. Al + HCL à AlCl3 + H2 .
 b. Fe2O3 + CO à Fe + CO2 .
Câu 18: Cho 65g kim loại Kẽm tác dụng với Axit Clohidric ( HCl) thu được 136g muối kẽm Clorua ( ZnCl2 ) và 2g khí hidro (H2 ). ( 4 đ )
 a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
 b. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử ,số phân tử giữa các chất trong phản ứng
 c. Viết công thức về khối lượng của các chất có trong phương trình trên.
 d. Tính khối lượng axit clohidric đã dùng.
 Bài làm :
 *************************************************************************
 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
 Đề 1:
I. Phần trắc nghiệm : Mỗi ý đúng 0,25 x 16 = 4 điểm
1. C 5. A 9. A 13. D 
2. A 6.C 10. D 14. A
3. D 7. A 11. D 15. B
4. D 8. C 12. B 16. A
II. Tự luận : ( 6 đ )
Câu 17: ( 2 đ ) – Mỗi câu đúng được 1 điểm.
 a. 2Al + 6HCl à 2AlCl3 + 3H2
 b. Fe2O3 + 3CO à 2Fe + 3CO2
Câu 18 : ( 4 đ ) – Mỗi ý đúng được 1 điểm.
 a. Zn + 2HCl à ZnCl2 + H2
 b. Tỉ lệ 1: 2 : 1:1
 c. mZn + mHCl = mZnCl2 + H2
 d. mHCl = ( 136 + 2) – 65 = 73 g.
 *******************************

File đính kèm:

  • docKT HOA 8 Lan 2 tiet 25 MT DA.doc
Giáo án liên quan