Đề 9 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: hoá học – khối a

Câu 1. Chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh.

 A. HF B. HBr C. HNO3 D. H2SO4 đậm đặc

Câu 2: Trong dãy đồng đẳng của ancol etylic, khi khối lượng phân tử tăng dần thì :

 A. t0S tăng, khả năng tan trong nước tăng B. t0S giảm, khả năng tan trong nước giảm

 C. t0S tăng, khả năng tan trong nước giảm D. t0S giảm, khả năng tan trong nước tăng

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 29/01/2016 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 9 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: hoá học – khối a, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 là:
	A. C2H5O	B. C4H10O2	C. C3H15O3	D. C4H10O
Câu 5: Tính axit của dung dịch mỗi chất giảm dần từ trái sang phải trong dãy nào sau đây.
	A. HI > HBr > HCl > HF	B. HF > HBr > HCl > HI	
	C. HF > HCl > HBr > HI	D. HBr > HI > HCl > HF
Câu 6: Ancol 900, có nghĩa là:
	A. Ancol có nhiệt độ sôi ở 900, 1 atm	
	B. Có 90 gam ancol nguyên chất trong 1 lít nước
	C. Có 90 cm3 ancol nguyên chất trong 100 cm3 dung dịch ancol 
	D. Có 90 gam ancol nguyên chất trong 100 gam dung dịch ancol.
Câu 7: Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl2, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Trong chất rắn X có chứa:
	A. FeO, CuO, Al2O3	B. FeO, CuO, BaSO4	C. Fe2O3, CuO, BaSO4	D. Fe2O3, CuO, Al2O3
Câu 8: Cho các chất sau: (1) NaOH ; (2) Na ; (3) HCl ; (4) Br2 ; (5) Na2CO3 ; (6) NaHCO3. Các chất tác dụng được với phenol gồm có:
	A. (1), (2), (3)	B. (1), (2), (4), (6)	C. (1), (2), (3), (6)	D. (1), (2), (4), (5)
Câu 9: Ñeå khöû 6,4 gam moät oxit kim loaïi caàn 2,688 lít H2 (ñktc). Cho kim loaïi thu được ñoù taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö giaûi phoùng 1,792 lít H2 (ñktc). Teân kim loaïi laø:
	A. Mg 	B. Cu	C. Pb	D. Fe	
Câu 10: Ứng dụng nào sau đây không phải của phenol :
	A. Làm nghiên liệu điều chế nhựa bakelit	B. Làm nghiên liệu để điều chế phẩm nhuộm
	C. Làm chất xác trùng, tẩy uế 	D. Làm nghiên liệu để điều chế thủy tinh hữu cơ
Câu 11: Dung dịch chất nào sau đây tạo kết tủa màu đen khi cho vào dung dịch đồng II.
	A. NH3	B. (NH4)2S	C. K2SO4	D. NaOH
Câu 12: Để tách phenol ra khỏi hh phenol, anilin, benzen, người ta cần dùng lần lượt các hóa chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lí).
	A. NaOH, HCl	B. H2O, CO2	C. Br2, HCl	D. HCl, NaOH
Câu 13: Chỉ từ KMnO4, FeS, Zn và dung dịch HCl. Các thiết bị và điều kiện cần thiết có đủ ta có thể điều chế trực tiếp được bao nhiêu khí:
	A. 4	B.5	C.6	D.7
Câu 14: Ñoát chaùy heát 8,8 gam hoãn hôïp (X) goàm moät ankanal (A) vaø moät ankanol (B) (coù cuøng soá nguyeân töû cacbon) ta thu ñöôïc 19,8 gam CO2 vaø 9 gam H2O. Vaäy coâng thöùc cuûa (A) laø: 
	A. CH3CHO 	B. C2H5CHO	C. HCHO 	D. (CH3)2 CH-CHO
Câu 15: Nhuùng moät laù saét naëng 8 gam vaøo 500ml dd CuSO4 2M. Sau moät thôøi gian laáy laù saét ra caân laïi thaáy naëng 8,8 gam. Xem theå tích dd khoâng thay ñoåi thì noàng ñoä mol/l cuûa CuSO4 trong dd sau phaûn öùng:
	A. 1,75M. 	B. 2,2M. 	C. 1,8 M. 	D. 2,11M.
Câu 16: Khi cho 6,6 gam hỗn hợp (X) axit axetic và một axit đơn chức (B) tác dụng hết với dd KOH thu được 10,4 gam hỗn hợp 2 muối rắn khan. Biết số mol của 2 axit bằng nhau. Vậy CTPT của axit là:
	A. HCOOH	B. CH2=CH-COOH 	C. C2H5COOH	D.CH2=C(CH3)COOH
Câu 17: Cho 4,48 lít khí CO2 (ñktc) vaøo 40 lít dung dòch Ca(OH)2 ta thu ñöôïc 12 gam keát tuûa A. Vaäy noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch Ca(OH)2 laø.
 	A. 0,004M. 	B. 0,002M. 	C. 0,006M. 	D. 0,008M.
Caâu 18: Hôïp chaát X taùc duïng ñöôïc vôùi Na, AgNO3/NH3. Khoâng taùc duïng vôùi NaOH. Khi cho X taùc duïng vôùi H2/Ni,t0 taïo ancol no vaø ancol naøy taùc dụng vôùi Cu(OH)2 taïo dung dòch xanh lam. Vậy CTCT cuûa X laø
 	A. CH3CH2COOH	B. HO-CH2CH2 -CHO	C. HCOOC2H5 	D. CH3CH(OH)CHO
Câu 19: Thoåi moät luoàng khí CO qua oáng ñöïng m gam hoãn hôïp goàm: CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung noùng, luoàng khí thoaùt ra ñöôïc suïc vaøo nöôùc voâi trong dö, thaáy coù 15g keát tuûa traéng. Sau phaûn öùng,chaát raén trong oáng söù coù khoái löôïng 215gam thì khoái löôïng m gam cuûa hoãn hôïp oxit ban ñaàu laø:
 	A. 217,4 gam. 	B. 249 gam. 	C. 219,8 gam. 	D. 230 gam. 
Câu 20: A (C3H6O3) + KOH ® Muối + Etylen glycol. Vaäy coâng thöùc caáu taïo cuûa A laø:
	A. HO-CH2-COO-CH3	B. CH3-COO-CH2-OH	C. CH3-CHOH-COOH	D.H-COO-CH2-CH2-OH 
Câu 21: Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s2 2s2 2p6
 	A. Mg2+, F-, O2-, K+ 	B. O2-, Al3+, F-, Na+ 	C. Na+, Cl-, Mg2+, O2- D. Al3+, F-,Ca2+, O2-
Câu 22: Các chất có thể cho phản ứng tráng gương là:
	A. Glucozơ, mantozơ , axit fomic.	B. Anđêhit, Fructozơ, sccarozơ,.
	C. Glucozơ, Fructozơ, Saccarozơ	D. Fomandehit, tinh bột, glucozơ
Câu 23: Cho phản ứng oxihóa – khử: KMnO4 + KCl + H2SO4 MnSO4 + K2SO4 + Cl2 + H2O
Cho hệ số cân bằng là:
	A. 4, 12, 10, 4, 10, 8, 6	B. 2, 10, 8, 2, 6, 5, 8	C. 2, 6, 10, 4, 8, 10, 6	D. 2, 6, 10, 4, 6, 5, 8
Câu 24: Cho 34,2 gam đường Saccarozơ có lẫn một ít mantozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 0,216 gam Ag. Độ tinh khuyết của đường là:
	A. 98,95%	B. 85%	C. 99,47%	D. 99%
Câu 25: Tính theå tích toái thieåu cuûa dung dòch BaCl2 0,2M caàn duøng ñeå keát tuûa hoaøn toaøn ion Ag+ coù trong 50 ml dung dòch AgNO3 0,2M laø:
	A. 25 ml	B. 50 ml 	C. 75 ml 	D. 100 ml
Câu 26: Polivinylancol được điều chế từ polime của monome nào sau đây:
	A. CH2 = CH – COO-CH3 	B. CH2 = CH – COOH
	C. CH2 = CH – COO-CH2-CH3 	D. CH3 – COO-CH = CH 2
Câu 27: Cho 19,2 gam kim loaïi coù hoaù trò II taùc duïng vôùi dd HNO3 ñun noùng, sau phaûn öùng thu ñöôïc 4,48 lít khí (ñktc) không maøu hoaù naâu ngoaøi khoâng khí. Bieát phaûn öùng khoâng taïo NH3NO4 Vaäy kim loaïi ñoù laø:
	A. Al 	B. Zn 	C. Cu 	D. Fe
Câu 28: Trong 10 kg gạo nếp chứa 80% tinh bột, khi lên men ở hiệu suất 80%, ta thu được V lít ancol etylic (C2H5OH) có khối lượng riêng 0,789 g/ml. Vậy V có giá trị là:
	A. 4 lít	B. 4,32 lít	C. 4,52 lít	D. 4,61 lít 
Câu 29: 11,8 gam hoãn hôïp goàm Al vaø Cu taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc nguoäi, dö. Sau khi keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc 4,48 lít khí NO2 duy nhaát (ôû ñktc). Khoái löôïng cuûa Al trong hoãn hôïp laø: 	
	A. 2,7 gam 	B. 5,4 gam 	C. 8,6 gam 	D. 4,5 gam
Caâu 30: Chia hoãn hôïp goàm 2 ankin thaønh 2 phaàn baèng nhau. Ñoát chaùy hoaøn toaøn phaàn 1 thu ñöôïc 1,76 gam CO2 vaø 0,54 gam nöôùc. Phaàn 2 cho taùc duïng vôùi löôïng nöôùc brom dö. Vaäy khoái löôïng brom nguyeân chaát tham gia phaûn öùng baèng: 
	A. 6,4 gam 	B. 1,6 gam 	C. 4,8 gam 	D. 3,2 gam 
Câu 31: Tính oxi hóa của các ion được xếp theo thứ tự giảm dần như sau:
	A. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+ 	B. Mg2+ > Al3+ > Fe2+ > Fe3+ > Cu2+
	C. Al3+ > Mg2+ > Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ 	D. Fe3+ > Fe 2+ > Cu 2+ > Al3+ > Mg2+
Câu 32: Chất nào sau đây phản ứng được với cả: Na , Cu(OH)2/NaOH và AgNO3/NH3?
	A. Glucozơ	B. Fructozơ	C. Etylenglicol	D. Glixerin 
Câu 33: Hòa tan hết hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ vào nước, có 1,344 lít H2 (đktc) thoát ra và thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch X là: 
	A. 12 ml 	B. 120 ml 	C. 240 ml 	D. 60 ml
Caâu 34: Soá ñoàng phaân cuûa C5H12 vaø C5H11Cl laàn löôït laø:
	A. 3 vaø 7	B. 4 vaø 7	C. 3 vaø 8	D. 3 vaø 6
Câu 35: Điện phân 10 ml dung dịch AgNO3 0,4M bằng hai điện cực trơ trong thời gian 10 phút 30 giây với
dòng điện có I = 2A, thì lượng Ag thu được ở Katot là: 
	A. 2,16 gam 	 B. 1,544 gam 	C. 0,432 gam 	 D. 1,41 gam
Caâu 36: Với đồng vị ,và 3 đồng vị ,,thì số phân tử CO2 được tạo ra từ các đồng vị là:
	A. 6 loại	B. 9 loại	C. 18 loại 	D. 12 loại 
Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam bột sắt trong dd H2SO4 loãng, dư thu được dd A. Để phản ứng hết lượng muối sắt (II) trong dd A cần dùng tối thiểu lượng KMnO4 nguyên chất là:
	A. 3,67 gam	B. 6,32 gam	C. 9,18 gam	D. 10,86 gam
Caâu 38: Cho caùc ankan sau: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18. Hoûi ankan naøo toàn taïi 1 ñoàng phaân, maø khi ñoàng phaân ñoù taùc duïng vôùi khí clo theo tæ leä 1:1 chæ taïo ra moät monocloro duy nhaát.
	A. C2H6, C3H8, C4H10	B. C2H6, C5H12, C8H18	C. C2H6, C2H10, C6H14	D. C2H6, C5H12, C7H16
Câu 39: Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dd có chứa các ion ,, thì thu được 23,3 gam một kết tủa trắng và dd A. Đun nóng dd A thấy có 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc). Vậy nồng độ mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dd ban đầu là:
	A. 1M và 1M	B. 2M và 2M	C. 1M và 2M	D. 2M và 1M
Caâu 40: Cần bao nhiêu gam bột nhôm để có thể điều chế được 91 gam Crom từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm 
	A. 94,5 gam	B. 47,25 gam	C. 23,625 gam 	D. 67,25 gam 
Câu 41: Cho caùc nhoùm theá sau: (1)–NO2 ; (2)–NH2 ; (3)–CH3 ; (4) –OH ; (5) –COOH. Muoán phaûn öùng theá seõ deã daøng hôn vaø öu tieân xaûy ra ôû vò trí ortho vaø para, thì trong voøng benzen phaûi chöùa saün nhoùm theá:
	A. (1) hoaëc (2) hoaëc (3) hoaëc (4)	B. (1) hoaëc (2) hoaëc (3) 
	C. (2) hoaëc (3) hoaëc (4) hoaëc (5)	D. (2) hoaëc (3) hoaëc (4)
Caâu 42: Khi clo hoùa 96 gam moät hiñrocacbon no maïch hôû taïo ra ba saûn phaåm theá laàn löôït chöùa 1, 2, 3 nguyeân töû clo. Tæ leä theå tích caùc saûn phaåm khí vaø hôi laø 1:2:3. Tæ khoái hôi cuûa saûn phaåm theá chöùa 2 nguyeân töû clo ñoái vôùi hiñro laø 42,5. Vaäy khoái löôïng cuûa caùc saûn phaåm theá chöùa 1, 2, 3 nguyeân töû clo laàn löôït laø:
	A. 50,5 gam; 170 gam, 358,5 gam	B. 50 gam; 165 gam, 358,5 gam
	C. 50,5 gam; 175 gam, 358 gam 	D. 50,5 gam; 170 gam, 358 gam
Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 1,11 g hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau, đều tạo bởi axit no đơn chức và ancol no đơn chức. Sản phẩm cháy cho qua dd Ca(OH)2 thấy sinh ra 4,5 g kết tủa. Hai este đó là:
	A. HCOOC2H5, CH3COOCH3	B. CH3COOC2H5; C2H5 COOCH3	
	C. HCOOC3H7, CH3COOC2H5	D. HOOCC3H7, C2H5COOCH3 
Caâu 44: Hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối so với không khí bằng 0,293. Vậy % thể tích của N2 trong hỗn hợp bằng:
	A. 25% 	B. 35% 	C. 50% 	D. 75% 
Câu 45: Hoøa tan hoaøn toaøn 25,02 gam FeSO4.7H2O vaøo 402,48 ml nöôùc (d=1g/ml) ta ñöôïc dung dòch B. Vaäy noàng ñoä phaàn traêm cuûa FeSO4 trong dung dòch B baèng:
	A. 32%.	B. 3,2%.	C. 2,3%.	D. 23 %.
Câu 46: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:
	A. V = 22,4(a–b).	B. v = 11,2(a–b).	C. V = 11,2(a+b).	D. V = 22,4(a+b).
Câu 47: Hòa tan hết 2,88 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe và Mg trong dd HNO3 loãng dư thu được 0,9856 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2 (ở 27

File đính kèm:

  • docDe va Dan LTDH Hoa1.doc