Đề 8 thi tuyển sinh đại học năm 2009 môn: hoá học; khối: b

Câu 1:Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)20,2M và H2SO40,25M. Sau

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản

phẩm khửduy nhất, ở đktc). Giá trịcủa m và V lần lượt là

A. 17,8 và 4,48. B. 17,8 và 2,24. C. 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24

pdf6 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 11/01/2016 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 8 thi tuyển sinh đại học năm 2009 môn: hoá học; khối: b, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (3), (5), (6). 
Câu 14: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết 
tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là 
A. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. B. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. 
C. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. D. Fe2O3. 
Câu 15: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam 
muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X 
là 
A. (H2N)2C3H5COOH. B. H2NC2H3(COOH)2. C. H2NC3H6COOH. D. H2NC3H5(COOH)2. 
Câu 16: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 
0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của 
m là 
A. 2,80. B. 4,08. C. 2,16. D. 0,64. 
Câu 17: Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, 
nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức 
cấu tạo thu gọn của X là 
A. CH3-C6H3(OH)2. B. HO-C6H4-COOCH3. 
C. HO-CH2-C6H4-OH. D. HO-C6H4-COOH. 
Câu 18: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. 
Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu 
tạo của anken là 
A. CH3-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-CH2-CH3. 
C. CH2=C(CH3)2. D. CH2=CH2. 
Câu 19: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? 
A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3. 
B. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 
C. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. 
D. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. 
 Trang 2/6 - Mã đề thi 637 
Câu 20: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản 
ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân 
trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là: 
A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (2), (3), (4) và (5). D. (1), (2), (3) và (4). 
Câu 21: Cho các hợp chất sau: 
(a) HOCH2-CH2OH. (b) HOCH2-CH2-CH2OH. 
(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. (d) CH3-CH(OH)-CH2OH. 
(e) CH3-CH2OH. (f) CH3-O-CH2CH3. 
Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là: 
A. (c), (d), (f). B. (a), (b), (c). C. (a), (c), (d). D. (c), (d), (e). 
Câu 22: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là 
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 
Câu 23: Cho các phản ứng sau: 
(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O. 
(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O. 
(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O. 
(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2. 
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là 
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 
Câu 24: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với 
dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí 
T. Các chất Z và T lần lượt là 
A. CH3OH và CH3NH2. B. C2H5OH và N2. 
C. CH3OH và NH3. D. CH3NH2 và NH3. 
Câu 25: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu 
được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 
39 gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 48,3. B. 57,0. C. 45,6. D. 36,7. 
Câu 26: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom 
(dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác 
dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 
có trong X là 
A. 40%. B. 20%. C. 25%. D. 50%. 
Câu 27: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở 
đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là 
A. B. C. D. 42,5.10 mol/(l.s).− 45,0.10 mol/(l.s).− 31,0.10 mol/(l.s).− 55,0.10 mol/(l.s).−
Câu 28: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn 
hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là 
A. 1,2. B. 1,0. C. 12,8. D. 13,0. 
Câu 29: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M 
(điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu 
được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là 
A. 4,05. B. 2,70. C. 1,35. D. 5,40. 
Câu 30: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung 
dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng 
hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối 
lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là 
A. HCOOH và HCOOC2H5. B. CH3COOH và CH3COOC2H5. 
C. C2H5COOH và C2H5COOCH3. D. HCOOH và HCOOC3H7. 
 Trang 3/6 - Mã đề thi 637 
Câu 31: Cho các hợp chất hữu cơ: 
(1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; 
(3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; 
(5) anken; (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở; 
(7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; 
(9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức. 
Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là: 
A. (3), (5), (6), (8), (9). B. (3), (4), (6), (7), (10). 
C. (2), (3), (5), (7), (9). D. (1), (3), (5), (6), (8). 
Câu 32: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al 
ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn 
hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 54,0. B. 75,6. C. 67,5. D. 108,0. 
Câu 33: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và 
AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là 
A. KNO3. B. AgNO3. C. KMnO4. D. KClO3. 
Câu 34: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng 
vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, 
thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là 
A. C2H4O2 và C3H6O2. B. C3H4O2 và C4H6O2. 
C. C3H6O2 và C4H8O2. D. C2H4O2 và C5H10O2. 
Câu 35: Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng 
bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của 
X và Y tương ứng là 
A. HO–CH2–CH2–CHO và HO–CH2–CH2–CH2–CHO. 
B. HO–CH(CH3)–CHO và HOOC–CH2–CHO. 
C. HO–CH2–CHO và HO–CH2–CH2–CHO. 
D. HCOOCH3 và HCOOCH2–CH3. 
Câu 36: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 
trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt 
độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở 
đktc). Công thức cấu tạo của X là 
A. CH3COOCH3. B. O=CH-CH2-CH2OH. 
C. HOOC-CHO. D. HCOOC2H5. 
Câu 37: Thực hiện các thí nghiệm sau: 
(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. 
(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. 
(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. 
(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. 
(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. 
(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. 
Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: 
A. II, V và VI. B. II, III và VI. C. I, II và III. D. I, IV và V. 
Câu 38: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml 
dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là 
A. Ca. B. Ba. C. K. D. Na. 
Câu 39: Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với 
NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là 
A. etylen glicol. B. axit ađipic. 
C. axit 3-hiđroxipropanoic. D. ancol o-hiđroxibenzylic. 
 Trang 4/6 - Mã đề thi 637 
Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử. 
B. Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể phân tử. 
C. Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử. 
D. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử. 
_________________________________________________________________________________ 
II. PHẦN RIÊNG [10 câu] 
Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
Câu 41: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. 
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 
D. Saccarozơ làm mất màu nước brom. 
Câu 42: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và 
AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả 
thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là 
A. 2,16 gam. B. 0,84 gam. C. 1,72 gam. D. 1,40 gam. 
Câu 43: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau 
trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng 
m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là 
A. 10,5. B. 17,8. C. 8,8. D. 24,8. 
Câu 44: Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch 
X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là 
A. K3PO4 và KOH. B. KH2PO4 và K3PO4. 
C. KH2PO4 và H3PO4. D. KH2PO4 và K2HPO4. 
Câu 45: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon? 
A. Chữa sâu răng. B. Tẩy trắng tin

File đính kèm:

  • pdfDeHoaBCt_M637.pdf
Giáo án liên quan