Đề 3 thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 môn thi: hoá học, khối b thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với

xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)

A. 81 lít. B. 55 lít. C. 49 lít. D. 70 lít.

Câu 2: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml

dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất

rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH2=CHCOONH4. B. H2NCH2CH2COOH.

C. HCOOH3NCH=CH2. D. H2NCH2COOCH3.

 

docx5 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/02/2016 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 3 thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 môn thi: hoá học, khối b thời gian làm bài: 90 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 và C4H9OH.
Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản
ứng. Tên gọi của este là
A. metyl fomiat.	B. etyl axetat.	C. metyl axetat.	D. n-propyl axetat.
Câu 9: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3.
Giá trị của m là
A. 8,75.	B. 9,75.	C. 6,50.	D. 7,80.
Trang 1/5 - Mã đề thi 402
	oBr  (1:1mol),Fe,t+
   NaOH	,t   , p+	(d−)
Toluen ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  X  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ Y	+⎯⎯⎯⎯⎯  Z.
o
→
→
t
H2S + O2 (dư)	⎯→⎯	Khí X + H2O
NH3 + O2	⎯⎯	→⎯	C850	Khí Y + H2O
 Pt,
⎯
⎯
Câu 10: Thành phần chính của quặng photphorit là
A. CaHPO4.	B. Ca3(PO4)2.	C. Ca(H2PO4)2.	D. NH4H2PO4.
Câu 11: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ
thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là
A. C4H8O.	B. C3H8O.	C. CH4O.	D. C2H6O.
Câu 12: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư),
sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
2	HCl(d−)
Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm
A. o-metylphenol và p-metylphenol.	B. m-metylphenol và o-metylphenol.
C. benzyl bromua và o-bromtoluen.	D. o-bromtoluen và p-bromtoluen.
Câu 14: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là
A. nhựa bakelit.	B. PVC.	C. PE.	D. amilopectin.
Câu 15: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R
có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. As.	B. N.	C. S.	D. P.
Câu 16: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa
đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức
cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5.	B. CH3OOC–CH2–COO–C3H7.
C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5.	D. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5.
Câu 17: Cho các phản ứng sau:
o
o
NH4HCO3 +  HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O
Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là:
A. SO2, N2, NH3.	B. SO2, NO, CO2.	C. SO3, NO, NH3.	D. SO3, N2, CO2.
Câu 18: Tiến hành hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng
nhau. Giá trị của V1 so với V2 là
A. V1 = 10V2.	B. V1 = 5V2.	C. V1 = 2V2.	D. V1 = V2.
Câu 19: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:
A. K2HPO4, KH2PO4.   B. K3PO4, KOH.	C. H3PO4, KH2PO4.	D. K3PO4, K2HPO4.
Câu 20: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a
(mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14)
A. 0,30.	B. 0,12.	C. 0,15.	D. 0,03.
Câu 21: Cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số
chất tác dụng được với Cu(OH)2 là
A. 2.	B. 1.	C. 4.	D. 3.
Trang 2/5 - Mã đề thi 402
t
2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O	4KClO3	⎯→⎯	KCl + 3KClO4
Câu 22: Cho các phản ứng:
Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O	2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
o
O3 → O2 + O
Số phản ứng oxi hoá khử là
A. 5.	B. 4.	C. 2.	D. 3.
Câu 23: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi
dung dịch X là
A. 13,32 gam.	B. 6,52 gam.	C. 8,88 gam.	D. 13,92 gam.
Câu 24: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm
KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công
thức phân tử của X là
A. C2H5COOH.	B. HCOOH.	C. CH3COOH.	D. C3H7COOH.
Câu 25: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn
toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích
khí đều đo ở đktc)
A. C2H6 và C3H6.	B. CH4 và C3H6.	C. CH4 và C3H4.	D. CH4 và C2H4.
Câu 26: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
A. CH3COOH.	B. CH3OH.	C. CH3NH2.	D. CH3COOCH3.
Câu 27: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa
phenol với
A. dung dịch NaOH.	B. Na kim loại.	C. nước Br2.	D. H2 (Ni, nung nóng).
Câu 28: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A. P, N, O, F.	B. P, N, F, O.	C. N, P, O, F.	D. N, P, F, O.
Câu 29: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch
sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
A. 18,24 gam.	B. 16,68 gam.	C. 18,38 gam.	D. 17,80 gam.
Câu 30: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số
chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là
A. 4.	B. 5.	C. 3.	D. 6.
Câu 31: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong
dung dịch
A. NH3(dư).	B. NaOH (dư).	C. AgNO3 (dư).	D. HCl (dư).
Câu  32:  Cho  dãy  các  chất:  KAl(SO4)2.12H2O,  C2H5OH,  C12H22O11  (saccarozơ),  CH3COOH,
Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
A. 2.	B. 4.	C. 5.	D. 3.
Câu 33: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba
trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ,
áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là
A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 2.
Câu 34: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí
CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là
A. 50%.	B. 84%.	C. 40%.	D. 92%.
Câu 35: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là
Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa
a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)
A. a = 4b.	B. a = 2b.	C. a = b.	D. a = 0,5b.
Trang 3/5 - Mã đề thi 402
Câu 37: Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na , Ca   , Fe   , Al   , Mn   , S2-, Cl-. Số chất và ion
t
t
A. NH4NO2  ⎯⎯→ N2 + 2H2O.	B. NaHCO3  ⎯⎯→ NaOH + CO2.
t
t
C. NH4Cl   ⎯⎯→ NH3 + HCl.	D. 2KNO3  ⎯⎯→ 2KNO2 + O2.
Câu 36: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử
của X là
A. C9H12O9.	B. C12H16O12.	C. C6H8O6.	D. C3H4O3.
+	2+	2+	3+	2+
trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 6.
Câu 38: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol)
etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là
0,8 g/ml)
A. 5,0 kg.	B. 5,4 kg.	C. 6,0 kg.	D. 4,5 kg.
Câu 39: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản
phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc
AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là
A. 65,5%.	B. 80,0%.	C. 76,6%.	D. 70,4%.
Câu 40: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh
ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau
khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
A. 12,3.	B. 15,6.	C. 10,5.	D. 11,5.
Câu 41: Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k)	2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.
Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nồng độ N2.	B. thêm chất xúc tác Fe.
C. thay đổi nhiệt độ.	D. thay đổi áp suất của hệ.
Câu 42: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được
chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là
A. 46.	B. 85.	C. 68.	D. 45.
Câu 43: Phản ứng nhiệt phân không đúng là
o	o
o	o
Câu 44: Nguyên tắc luyện thép từ gang là:
A. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn, trong gang để thu được thép.
B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.
C. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn, trong gang để thu được thép.
D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.
t
(1)  O3 + dung dịch KI  →	(2)  F2 + H2O  ⎯⎯→
PHẦN RIÊNG __________   Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):
Câu 45: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 3.	B. 4.	C. 1.	D. 2.
Câu 46: Cho các phản ứng:
o

__________
t
(3)  MnO2 + HCl đặc  ⎯⎯→
o

(4)  Cl2 + dung dịch H2S →
Các phản ứng tạo ra đơn chất là:
A. (1), (2), (3).	B. (1), (3), (4).	C. (1), (2), (4).	D. (2), (3), (4).
Trang 4/5 - Mã đề thi 402
Câu 52: Muối C6H5N2 Cl  (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng
Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2
lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là
A. C2H4.	B. C3H8.	C. C2H6.	D. CH4.
Câu 48: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H

File đính kèm:

  • docxDeHoaBCt_M402.docx