Đề 13 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: hoá – khối a thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1: Dãy ký hiệu nguyên tử nào đúng ?

Cho các nguyên tố X, Y, Z. Tổng các hạt p, n, e trong nguyên tử lần lượt là 16, 58, 78. Số nơtron trong hạt nhân và số hiệu của mỗi nguyên tố khác nhau không quá 1 đơn vị. Kí hiệu nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z lần lượt là:

A. O ; Ar ; Ni B. O ; K ; Fe

C. B ; K ; Fe D. O ; Ar ; Fe

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 29/01/2016 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 13 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: hoá – khối a thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chứa hỗn hợp hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau một thời gian, lọc tách lấy riêng dung dịch. Nhận định nào sau đây không chính xác:
A. Trong dung dịch thu được không có Fe3+
B. Trong dung dịch còn Cu2+, có các ion Mg2+ và Fe2+
C. Đầu tiên đã xảy ra phản ứng giữa Mg với Ag+, sau đó nếu chất nào còn dư, sẽ tiếp tục phản ứng.
D. Fe chỉ tham gia phản ứng khi Mg đã phản ứng hết.
Câu 11: Cho 11,0 gam hỗn hợp 2 kim loại M và N hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu được 5,6 lit H2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. m bằng:
A. 19,875 gam	B. 19,205 gam	C. 16,875 gam	D. không xác định được.
Câu 12: Khử hoàn toàn 31,9 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp rắn giảm 8,0 gam. Thành phần % Cu và Fe trong hỗn hợp kim loại thu được là:
A. 22% Cu và 78% Fe	B. 11% Cu và 89% Fe
C. 50% Cu và 50% Fe	D. 75% Cu và 25% Fe
Câu 13: Cho các chất sau: dầu hoả (1), nước (2), etanol (3), Na2CO3(4), dung dịch (NH4)2SO4 (5), dung dịch KOH (6). Na phản ứng được với những chất sau:
A. Tất cả	B. Trừ 1 và 6	C. 2, 3, 5, 6	D. Chỉ trừ 1.
Câu 14: Trong dãy điện hoá của các kim loại, vị trí một số cặp oxi hoá - khử được sắp xếp như sau: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Trong số các kim loại Al, Fe, Ni, Ag, Kim loại có phản ứng với dung dịch muối Fe3+ là :
A. Al, Fe, Ni, Ag	B. Al, Fe, Ag	C. Al, Fe, Ni	D. Fe, Ni, Ag
Câu 15: Một oxit kim loại có công thức MxOy, trong đó M chiếm 72,41 % khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16,8 gam kim loại M. Hoà tan hoàn toàn lượng M thu được bằng HNO3 đặc, nóng thu được muối của M hoá trị III và 0,9 mol khí NO2. MxOy ứng với công thức phân tử nào sau đây:
A. Al2O3 	B. Fe2O3	C. Fe3O4	D. Cr2O3
Câu 16: Cho dung dịch các chất sau: 
K2S(1), AlBr3(2), Mg(NO)2(3), Na2SO4(4), CH3COOH(5), Ca(CH3COO)2(6), BaCl2(7), KOH(8), NaHSO4(9) 
Các dung dịch có môi trường trung tính là:
A. 1, 2, 3	 B. 3, 4, 7	 C. 7, 8, 9	 D. 2, 6, 9
Câu 17: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa sạch, làm khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam. Nồng độ của dung dịch CuSO4 là:
A. 1,0 M	B. 0,5 M	C. 0,75 M	D. 1,25 M
Câu 18: Cho dung dịch loãng cùng nồng độ các chất sau: Ba(NO3)2 (1), NaOH (2), Na2CO3 (3), AlCl3 (4), NH4Cl (5) v à H2SO4 (6). Thứ tự tăng dần độ pH của các chất trên là:
A. 1<2<3<4<5<6	B. 6<5<4<1<3<2	C. 2<3<1<4<5<6	D. 6<4<5<1<3<2
Câu 19: Kim loại Mn tác dụng đượcvới dung dịch axit giải phóng H2, đồng thời bị Zn đẩy ra khỏi dung dịch muối. Cặp oxi hoá - khử của Mn2+/Mn (gọi tắt là cặp Mn) ở vị trí trong dãy HĐHH các kim loại:
A. Sau Mg, trước Cu	B. Sau Zn, trước H	C. Sau Fe, trước Pb	D.Sau Cu, trước H
Câu 20: Cho các ion sau:
Na+ (1), Mg2+ (2), Al3+(3), Fe3+(4), Fe2+(5), Ba2+(6), Cu2+(7), Zn2+(8), H+(9), NH4+(10) 
OH- (a), CO32- (b), SO42-(c), Cl-(d), NO3-(e), S2-(f), HCO3-(g), PO43- (h), Br-(i), SO32-(j) 
Nếu trộn 3 cation và 3 anion trong số các ion trên nhau trong cùng một dung dịch, các ion cùng tồn tại trong cùng một dung dịch là:
A.1, 2, 3 và a, b, c	B. 2, 3, 4 và c, d, e	C. 5, 6, 7 và c, e, i	D. 8, 9,10 và d, i, j
Câu 21: Trộn 100 ml dung dịch NH4Cl 1M với 50 ml dung dịch NaOH 1M (đã thêm vài giọt quỳ tím làm chỉ thị) đồng thời đun sôi dung dịch. Màu của chỉ thị sẽ biến đổi: 
A: từ tím hoá xanh	B. màu tím vẫn giữ nguyên	
C. từ xanh chuyển sanh đỏ	D: từ đỏ chuyển thành xanh.
Câu 22: Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+. Biết rằng a < c + d/2. Điều kiện của b (theo a, c, d) để dung dịch sau phản ứng có 3 ion kim loại là:
A. b > c + a – d	B. b < c – a + d	
C. b c – a + d/2
Câu 23: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột, người ta chỉ cần dùng một dung dịch muối. Dung dịch muối đó là:
A. Cu(NO3)2	B. AgNO3	C. dung dịch muối Fe3+	D. HgCl2
Câu 24: Để điều chế được kim loại Ba từ BaCO3, phương pháp nào sau đây là đúng:
A. Cho tác dụng với HCl rồi lấy BaCl2 thu được đem điện phân nóng chảy.
B. Cho tác dụng với HCl rồi lấy dd BaCl2 thu được tác dụng với kim loại K
C. Nung BaCO3 ở nhiệt độ cao rồi dùng CO khử BaO thu được ở nhiệt độ cao.
D. Cho tác dụng với HCl rồi điện phân có màng ngăn dung dịch BaCl2 thu được.
Câu 25: Hỗn hợp 11 gam 2 kim loại Fe và Al được hoà tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 thu được 8,96 lít H2 (đktc). Khối lượng của Fe và Al trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 5,6 gam Fe và 5,4 gam Al	B. 8,4 gam Fe và 2,6 gam Al	
C. 2,6 gam Fe và 8,4 gam Al.	D. 4,25 gam Fe và 6,75 gam Al
Câu 26: Cho buten-1 tác dụng với nước thu được chất X. Đun nóng X vừa thu được với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC, thu được chất Y. Chất Y là:
A. Buten-1	B. Buten-2	C. butadien-1,3	D. 2-metylpropan
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai rượu đơn chức X và Y thu được CO2 và nước. Thể tích khí CO2 ít hơn thể tích hơi H2O đo cùng điều kiện. X, Y có thể là:
A. đều là rượu không no, đơn chức	B. đều là rượu no, mạch hở đơn chức
C. Có một rượu không no, tỷ lệ 2 rượu khác nhau	D. Ít nhất có một rượu no trong hỗn hợp.
Câu 28: Một hợp chất thơm có CTPT C7H8O. Số đồng phân thơm của hợp chất này là: 
A. 4	B. 5	C. 6	D. 7
Câu 29: hai hợp chất hữu cơ X, Y tạo bởi 3 nguyên tố C, H, O và đều có 34,78% oxi về khối lượng. Nhiệt độ sôi của X và Y tương ứng là 78,3oC và -23oC. CTCT của X và Y là:
A. C2H6O và C4H12O2	B. CH3CH2CH2OH và CH3OCH3
C. C2H5OH và CH3OCH3	D. HCHO và C2H4O2 
Câu 30: X là hợp chất thơm có CTPT C8H10O. Đồng phân nào của X thỏa mãn điều kiện của dãy biến hóa sau:
X X’ polime.
A. C6H5CH2CH2OH	B. C6H5CH(OH)CH3 	
C. CH3C6H4CH2OH	D. C6H5CH2CH2OH và C6H5CH(OH)CH3
Câu 31: Để phân biệt meytlamin với NH3, người ta tiến hành như sau:
Dùng quỳ tím để thử rồi cho tác dụng với dung dịch H2SO4
Đốt cháy trong oxi rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong để phát hiện CO2.
Cho hai chất trên tác dụng với dung dịch CuSO4 nếu có kết tủa rồi tan là NH3
Cho hai chất trên tác dụng với dung dịch FeCl3 nếu có kết tủa đỏ nâu là NH3.
Câu 32: Một hỗn hợp X gồm 2 amin no A, B có cùng số nguyên tử C. Phân tử B có nhiều hơn A một nguyên tử N. Lấy 13,44 lít hỗn hợp X (ở 273oC, 1atm) đem đốt cháy hoàn toàn thu được 26,4 gam CO2 và 4,48 lit N2 (đktc). Biết rằng cả hai đều là amin bậc 1. CTCT của A và B và số mol của chúng là:
A. 0,2 mol CH3NH2 và 0,1 mol NH2CH2NH2.	
B. 0,2 mol CH3CH2NH2 và 0,1 mol NH2CH2CH2NH2.
C. 0,1 mol CH3CH2NH2 và 0,2 mol NH2CH2CH2NH2.
D. 0,2 mol CH3CH2NH2 và 0,1 mol NH2CH2NHCH3.
Câu 33 :
Phương pháp điều chế nào sau đây giúp ta thu được 2-Clobutan tinh khiết hơn hết ?
A. n-Butan tác dụng với Cl2, chiếu sáng, tỉ lệ 1:1.	B. Buten-2 tác dụng với hidroclorua
C. Buten-1 tác dụng với hidroclorua	D. Butadien-1,3 tác dụng với hidroclorua
Câu 34 : Hãy chỉ ra nhận xét không chính xác:
Aminoaxit thể hiện tính chất của một hợp chất lưỡng tính.
Fructozơ không có phản ứng tráng gương như glucozơ.
Aminoaxit thể hiện tính chất của nhóm amino và nhóm cacbonyl.
D. Các chất : Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể thủy phân trong môi trường axit tạo glucozơ.
Câu 35: Cho các rượu có tên sau: propanol-1(I); sec-butylic(II); etanol(III); 2-metylpropanol-1(IV); 
2-metylpropanol-2(V); metylic (VI) và n-butylic (VII).
Các rượu khi tách nước chỉ tạo một đồng phân anken duy nhất là:
A. I, III, và VII	B. II, III, V, VI	C. I, III, IV, V và VII	D. Chỉ trừ VI.
Câu 36: Một hợp chất thơm có CTPT C7H8O. Số đồng phân tác dụng được với dung dịch Br2 trong nước là:
A. 4	B. 5	C. 6	D. 7
Câu 37: Một hỗn hợp gồm C2H5OH và ankanol X. Đốt cháy cùng số mol mỗi rượu thì lượng nước sinh ra từ rượu này bằng 5/3 lượng nước sinh ra từ rượu kia. Nếu đun nóng hỗn hợp trên với H2SO4 đặc ở 180oC thì chỉ thu được 2 anken. X có công thức cấu tạo:
A. C3H7OH	B. (CH3)2CHCH2OH	C. CH3CH2CH2CH2OH	D. Cả B và C.
Câu 38: Cho các hợp chất hữu cơ: Phenol (1), CH3CH(OH)CH3 (2), H2O (3) và CH3OH (4). Thứ tự tăng dần tính axit là:
A. 1<2<3<4	B. 4<3<1<2	C. 2<4<1<3	D. 2<4<3<1
Câu 39 : Cho chuyển hoá sau :
 H2SO4 đ,to
C2H5OH, H2SO4 đ,to
dd. NaOH,to
 -Na2SO4
-H2O
-NH3; -H2O
X Y Z C2H5OOCCH(CH3)NH3HSO4.
Chất X phù hợp là :
A. CH3CH(NH2)COONa	B. CH3COONH4	
C. CH3CH(NH2)COONH4	D.CH3CH(NH2)COOH
Câu 40 : Các chất có công thức phân tử : 1) CH2O2 ; 2) C2H4O2 ; 3) C3H6O2 đều thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Nhận xét nào sau đây không đúng :
A. Chúng đều có phản ứng với Na và NaOH	
B. Chúng đều có thể phản ứng với C2H5OH khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.
C. Cả ba chất đều có phản ứng tráng gương.
D. Chúng đều thể hiện tính axit, tính axit giảm từ 1>2>3.
Câu 41: Chất hữu cơ Y có công thức phân tử C4H7ClO2. Biết rằng :
Y + NaOH → muối hữu cơ Z + C2H4(OH)2 + NaCl. 
Y phù hợp là :
A. CH3COO-CH2-CH2Cl	B. Cl-CH2-COO-CH2CH3
C. CH3COOCHCl-CH3	D. Cl-CH2-OOC-CH2CH3
Câu 42: Chất hữu cơ Z chứa các nguyên tố C, H, O có các tính chất sau :
Z tác dụng với Na giải phóng H2.
Z tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
Z có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Khi đốt cháy 0,1 mol Z thu được không quá 7 lít sản phẩm khí ở 136,5oC và 1atm.
Chất Z là :
A. HOCH2CH(OH)CHO	B. HCOOH
C. OHCCOOH	D. HOOCCOOH
Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam một axit no, đa chức G thu được 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Biết rằng G có mạch cacbon không nhánh. Công thức cấu tạo của G là :
A. HOOC-(CH2)5-COOH	B. C3H5(COOH)3
C. HOOC-(CH2)4-COOH	D. HOOCCH2CH2COOH
Câu 44: Chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức, có công thức phân tử là C8H14O4. Khi thuỷ phân X trong NaOH thu được một muối và 2 rượu Y, Z. Số nguyên tử cacbon trong phân tử rượu Y gấp đôi phân tử rượu Z. Khi đun nóng với H2SO4 đặc, Y cho hai olefin đồng phân còn Z chỉ cho một olêfin duy nhất. Công thức cấu tạo phù hợp của X là :
A. CH3OOCCH2COOCH2CH2CH2CH3	B. CH3CH2OOCCOOCH2CH2CH2CH3
C. CH3CH2OOCCOOCH(CH3)CH2CH3	D. CH3CH2COOCOOCH(CH3)CH2CH3
Câu 45: Cho các chất : Na (1) ; C2H5OH (2); Cu(OH)2(3) ; H2(4) ; Ag2O/NH3 (5); O2(6), ddNaOH(7) ; Na2CO3(8) ; CH3COOH (

File đính kèm:

  • docDe va Dan LTDH Hoa12.doc
Giáo án liên quan