Chuyên đề Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn electron

Tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận. Từ đó suy ra tổng số mol electron cho bằng tổng số mol electron nhận

Phương pháp này áp dụng cho các bài toán mà các chất tham gia phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá (các phản ứng oxi hoá khử), các bài toán phức tạp xảy ra qua nhiều quá trình, thậm trí nhiều bài không xác định dược chất dư chất hết. Điều đặc biệt lý thú của phương pháp này là không cần viết bất cứ một phương trình phản ứng nào, không cần quan tâm tới các giai đoạn trung gian .

 

doc10 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 25/01/2016 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn electron, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4,75.Tính V (ở đktc), khối lượng dd HNO3 đã phản ứng biết axit HNO3 dư 10% so với lượng cần dùng.
Bài 4: m(g) Fe để trong không khí bị oxi hóa 1 phần thành 22(g) hỗn hợp các oxit và Fe dư. Hòa tan hỗn hợp này vào dd HNO3 dư thu được 4,48 lit khí NO duy nhất (đkc). Tìm m.
Bài 5: m’(g) Fe2O3 nung với CO thiếu thu được 6,52(g) hỗn hợp Y gồm 4 chất. Hòa tan Y hết vào dd HNO3 thì thu được 0,15 mol khí NO duy nhất. Tìm m’.
Bài 6: Cho m(g) hh bột kim loại A gồm Mg và Al hòa tan hết vào dd HCl dư thấy giải phóng 0,25 mol khí. Thêm 1 lượng Cu bằng 1,255m (g) vào hh A được hh B. Hòa tan B vào dd HNO3 dư thì thu được 0,5 mol hh khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với Hidro bằng 21,4. Tính tfần % theo klượng các chất trong hh A.
Bài 7: Hỗn hợp X gồm 1,56(g) Mg và 0,486(g) Al được hòa tan hết vào V lit dd HNO3 2M thấy giải phóng 0,4704 lit (đkc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O. Cũng V lit dd HNO3 đó hòa tan vừa hết 3,3335(g) kim loại M giải phóng khí N2O duy nhất. Xác định kim loại M và tính V.
Bài 8: Hòa tan hết kim loại Mg vào dd chứa 1,5 mol HNO3 thu được dd A và 0,2 mol hh khí gồm NO và N2O. Hỏi để kết tủa hết lượng Mg2+ có trong dd A cần tối thiểu bao nhiêu mol NaOH?
Bài 9: Hòa tan 12,9(g) hh A gồm Zn và 1 kim loại M hóa trị II vào dd H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lit H2. Còn khi hòa tan hết 12,9(g) hh A vào dd H2SO4 đặc được 4,144 lit hỗn hợp gồm SO2 và H2S có tỉ khối so với Hidro bằng 31,595. Xác định kim loại M biết thể tích các khí đo ở đktc.
Bµi 10: Trén 60g bét Fe víi 30g bét l­u huúnh råi ®un nãng (kh«ng cã kh«ng khÝ) thu ®­îc chÊt r¾n A. Hoµ tan A b»ng dd axit HCl d­ ®­îc dd B vµ khÝ C. §èt ch¸y C cÇn V lÝt O2 (®ktc). TÝnh V, biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.
Bµi 11: §Ó m gam phoi bµo s¾t (A) ngoµi kh«ng khÝ, sau mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp (B) cã khèi l­îng 12 gam gåm s¾t vµ c¸c oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. cho B t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 thÊy gi¶i phãng ra 2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc).
1. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
2. TÝnh khèi l­îng m cña A.
Bµi 12: Hçn hîp A ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch hoµ tan 27,9 gam hîp kim gåm Al, Mg víi l­îng võa ®ñ dung dÞch HNO3 1,25M vµ thu ®­îc 8,96 lÝt khÝ A (®ktc) gåm NO vµ N2O, cã tØ khèi so H2 b»ng 20,25.
1. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
2. X¸c ®Þnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng c¸c kim lo¹i trong hîp kim.
3. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HNO3 ®· dïng.
Bµi 13: Hçn hîp A gåm 2 kim lo¹i M, N cã ho¸ trÞ t­¬ng øng lµ m, n kh«ng ®æi (M, N kh«ng tan trong n­íc vµ ®øng tr­íc Cu). Cho hçn hîp A ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch CuSO4 d­. Cho Cu thu ®­îc ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 d­ ®­îc 1,12 lÝt khÝ NO duy nhÊt. NÕu cho l­îng hçn hîp A trªn ph¶n øng hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 d­ th× thu ®­îc bao nhiªu lÝt N2. (BiÕt thÓ tÝch c¸c khÝ ®­îc ®o ë ®ktc)
Bµi 14: §èt ch¸y x mol Fe bëi oxi thu ®­îc 5,04 gam hçn hîp A gåm c¸c oxit s¾t. Hoµ tan hoµn toµn A trong dung dÞch HNO3 thu ®­îc 0,035 mol hçn hîp Y gåm NO vµ NO2. TØ khèi cña Y ®èi víi H2 lµ 19. TÝnh x.
Bµi15: Cho 1,35 gam hçn hîp Cu, Mg, Al t¸c dông víi HNO3 d­ ®­îc 1,12 lÝt hçn hîp X (®ktc) gåm NO vµ NO2 cã tØ khèi so H2 b»ng 21,4. H·y tÝnh tæng khèi l­îng muèi nitrat t¹o thµnh.
Bµi 16: Hoµ tan hoµn toµn 4,431 gam hçn hîp Al, Mg b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®­îc dung dÞch A vµ 1,568 lÝt (®ktc) hçn hîp 2 khÝ kh«ng mÇu cã khèi l­îng 2,59 gam, trong ®ã cã mét khÝ bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ.
1. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp.
2. TÝnh sè mol HNO3 ®· ph¶n øng.
3. Khi c« c¹n dung dÞch A th× thu ®­îc bao nhiªu gam muèi khan.
Bµi 17: §èt ch¸y 5,6 gam bét Fe trong b×nh ®ùng O2 thu ®­îc 7,36 gam hçn hîp A gåm Fe2O3, Fe3O4 vµ Fe. Hoµ tan hoµn toµn l­îng hçn hîp A b»ng dung dÞch HNO3 thu ®­îc V lÝt hçn hîp khÝ B gåm NO vµ NO2 cã tØ khèi so H2 b»ng 19.
1. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
2. TÝnh V (®ktc).
Bµi 18: Cho 16,2 gam kim lo¹i M (ho¸ trÞ kh«ng ®æi) t¸c dông víi 0,15 mol oxi. ChÊt r¾n thu ®­îc sau ph¶n øng cho hoµ tan hoµn toµn vµo dung dÞch HCl d­ thu ®­îc 13,44 lÝt H2 (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i M (BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
Bµi 19: Hoµ tan hoµn toµn 19,2 gam Cu b»ng dung dÞch HNO3, toµn bé l­îng khÝ NO thu ®­îc ®em oxi ho¸ thµnh NO2 råi chuyÓn hÕt thµnh HNO3. TÝnh thÓ tÝch khÝ oxi (®ktc) ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn.
Bµi 20: Cho 7,22 gam hçn hîp X gåm Fe vµ kim lo¹i M (cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi) Chia hçn hîp thµnh 2 phÇn b»ng nhau. Hoµ tan hÕt phÇn 1 trong dung dÞch HCl, ®­îc 2,128 lÝt H2. Hoµ tan hÕt phÇn 2 trong dung dÞch HNO3 ®­îc 1,792 lÝt khÝ NO duy nhÊt . 
1. X¸c ®Þnh kim lo¹i M vµ % khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp X 
2. Cho 3,61 gam X t¸c dông víi 100ml dung dÞch A chøa Cu(NO3)2 vµ AgNO3. Sau ph¶n øng thu ®­îc dung dÞch B vµ 8,12 gam chÊt r¾n D gåm 3 kim lo¹i. Cho chÊt r¾n D ®ã t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ thu ®­îc 0,672 lÝt H2. TÝnh nång ®é mol cña Cu(NO3)2 vµ AgNO3 trong dung dÞch A. (C¸c thÓ tÝch khÝ ®­îc ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn vµ c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn)
Bµi 21: Cho m1 gam hçn hîp gåm Mg, Al vµo m2 gam dung dÞch HNO3 24%, sau khi c¸c kim lo¹i tan hÕt cã 8,96 lÝt hçn hîp khÝ X gåm NO, N2O vµ N2 bay ra (®ktc) vµ ®­îc dung dÞch A. Thªm mét l­îng oxi võa ®ñ vµo X, sau ph¶n øng thu ®­îc hçn hîp khÝ Y. DÉn Y tõ tõ qua dung dÞch NaOH d­ cã 4,48 lÝt hçn hîp khÝ Z ®i ra (®ktc), tØ khèi h¬i cña Z so víi H2 b»ng 20. NÕu cho dung dÞch NaOH vµo A ®Ó ®­îc l­îng kÕt tña lín nhÊt th× thu ®­îc 62,2 gam kÕt tña.
1. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
2. TÝnh m1, m2. BiÕt l­îng HNO3 ®· lÊy d­ 20% so víi l­îng cÇn thiÕt ®Ó ph¶n øng.
3. TÝnh C% c¸c chÊt trong dung dÞch A.
Bµi 22:
Cho m gam Al tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 th× thÊy tho¸t ra 11,2 lÝt khÝ ®o ë ®ktc gåm N2, NO vµ N2O cã tØ lÖ sè mol t­¬ng øng lµ 2:1:2 .TÝnh m?
Bµi 23: Hoµ tan a gam hçn hîp X gåm Mg, Al vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nguéi, d­ th× thÊy thu ®­îc 0,336 lÝt NO2 ë 00C, 2atm. Còng a gam hçn hîp trªn khi cho vµo dung dÞch HNO3 lo·ng, d­ th× thu ®­îc 0,168 lÝt khÝ NO ë 00C, 4atm. TÝnh khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?
Bµi 24: ThÓ tÝch dung dÞch FeSO4 0,5M cÇn thiÕt dÓ ph¶nn øng võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch chøa KMnO4 0,2M vµ K2Cr2O7 0,1M ë trong m«I tr­êng axit lµ bao nhiªu? 
Bµi 25: Chia 9,76 gam hçn hîp X gåm Cu vµ oxit cña s¾t lµm hai phÇn b»ng nhau. Hoµ tan hoµn toµn phÇn thø nhÊt trong dung dÞch HNO3 dư ®­îc dung dÞch A vµ 1,12 lÝt hçn hîp khÝ B gåm NO vµ NO2 ë ®ktc, cã tØ khèi so víi hi®ro b»ng 19,8. C« c¹n dung dÞch A thu ®­îc 14,78 gam muèi khan. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t vµ tÝnh khèi l­îng mçi chÊt trong hçn hîp ban ®Çu?
Bài 26: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lit( đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định kim loại M
Bài 27: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6,72 lit hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. Xác định khí X
Bài 28: Hòa tan hết 2,16g FeO trong HNO3 đặc. Sau một htời gian thấy thoát ra 0,224 lit khí X( đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Xác định X
Bài 29: Hòa tan 2,4 g hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ số mol 1:1 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Kết thúc phản ứng thu được 0,05 mol một sản phẩm khử duy nhất có chứa lưu huỳnh. Xác định sản phẩm đó
Bài 30: Có 3,04g hỗn hợp Fe và Cu hòa tan hết trong dung dịch HNO3 tạo thành 0,08 mol hỗn hợp NO và NO2 có . Hãy xác định thành phần % hỗn hợp kim loại ban đầu
Bài 31: Khuấy kỹ 100 ml dung dịch A chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 với hỗn hợp kim loại có 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe. Sau phản ứng được dung dịch C và 8,12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672 lit H2( đktc). Tính nồng độ mol/l của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong A
Bài 32: Đề p gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được chất rắn R nặng 7,52 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4. Hòa tan R bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 0,672 lit
( đktc) hỗn hợp NO và NO2 có tỷ lệ số mol 1:1. Tính p
Bài 33: Trộn 2,7 gam Al vào 20 g hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A. Hòa tan A trong HNO3 thấy thoát ra 0,36 mol NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Xác định khối lượng của Fe2O3 và Fe3O4
Bài 34: Cho 13,4gam hỗn hợp Fe,Al,Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO3 2M( lấy dư 10%) thu được 4,48 lit hỗn hợp NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 18,5 và dung dịch không chứa muối amoni. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng
B2 – Bài tập trắc nghiệm
 Bài 1. Cho 2,52 gam hh Mg , Al t¸c dông hÕt víi dd HCl d­ thu ®­îc 2,688 lÝt khÝ ®ktc . Còng cho 2,52 gam 2 kim loai trªn t¸c dông hÕt víi dd H2SO4 ®Æc nãng thu ®­îc 0,672 lÝt khÝ lµ sp duy nhÊt h×nh thµnh do sù khö cña S+6 X¸c ®Þnh sp duy nhÊt ®ã 
A. H2S 
B. SO2 
C. H2 
D. Kh«ng t×m ®­îc
Bài 2. Oxit cña s¾t cã CT : FexOy ( trong ®ã Fe chiÕm 72,41% theo khèi l­îng ) . Khö hoµn toµn 23,2gam oxit nµy b»ng CO d­ th× sau ph¶n øng khèi l­îng hçn hîp khÝ t¨ng lªn 6,4 gam . Hoµ tan chÊt r¾n thu ®­îc b»ng HNO3 ®Æc nãng thu ®­îc 1 muèi vµ x mol NO2 . Gi¸ trÞ x l 
A. 0,45 
B. 0,6 
C. 0,75 
D. 0,9 .
Bài 3. §èt 8,4 gam bét Fe kim lo¹i trong oxi thu ®­îc 10,8 gam hh A chøa Fe2O3 , Fe3O4 vµ Fe d­ . Hoµ tan hÕt 10,8 gam A b»ng dd HNO3 lo·ng d­ thu ®­îc V lÝt NO ! ë ®ktc . Gi¸ trÞ V lµ 
A. 5,6 lÝt 
B. 2,24 lÝt 
C. 1,12 lÝt 
D. 3,36 lÝt
Bài 4. Khö hoµn toµn 45,6 gam hçn hîp A gåm Fe , FeO , Fe2O3 , Fe3O4 b»ng H2 thu ®­îc m gam Fe vµ 13,5 gam H2O . NÕu ®em 45,6 gam A t¸c dông víi l­îng d­ dd HNO3 lo·ng th× thÓ tÝch NO duy nhÊt thu ®­îc ë ®ktc lµ : 
A. 14,56 lÝt 
B. 17,92 lÝt 
C. 2,24 lÝt 
D. 5,6 lÝt
Bài 5. Hßa tan 32 gam kim lo¹i M trong dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 8,96 lÝt hçn hîp khÝ gåm NO vµ NO2. Hçn hîp khÝ nµy cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 17. X¸c ®Þnh M?
A. Fe 
B. Zn 
C. Cu 
D. Kim lo¹i kh¸c
Bài 6. Cho mét dßng CO ®i qua 16 gam Fe2O3 nung nãng thu ®­îc m g

File đính kèm:

  • docPhuong_phap_su_dung_dinh_luat_bao_toan_electron_5836_30621096.doc