Chuyên đề Đồng phân –Biện luận xác định công thức cấu tạo

. Số đồng phân có ctpt c3H8Ox ,đều tác dụng được với Na :

 A 5 B. 4 C. 3 D . 6

2. X là an col no đa chức có CTPT (C2H5O)n , X có khả năng hòa tan Cu(OH)2 .số đồng phân có thể có của X là :

 A .2 B. 3 C. 4 D.5

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 26/01/2016 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đồng phân –Biện luận xác định công thức cấu tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồng phân –Biện luận xác định công thức cấu tạo 
1. Số đồng phân có ctpt c3H8Ox ,đều tác dụng được với Na :
 A 5 B. 4 C. 3 D . 6 	
2. X là an col no đa chức có CTPT (C2H5O)n , X có khả năng hòa tan Cu(OH)2 .số đồng phân có thể có của X là :
 A .2 B. 3 C. 4 D.5
3.Andehit no mạch hở (C2H3O)n có số đồng phân là 
 A. 4 B. 3 C. 2 D.1
4.A là hợp chất đơn chức ,mạch hở,làm đổi màu quỳ có CTPT (C2H3O)n ,số đồng phân của A là :
 A. 5 B.4	C.6	D.3
5.X là hợp chất hữu cơ có công thức (C2H4Cl)n số đồng phân có thể có của X :
 A.7	B.8	C.9 	D. 10
6.A là một axitcacboxylic mạch hở (CHO)n khi đốt cháy 1 mol A thu được ít hơn 6 mol CO2 .Số đồng phân của A là;
 A.	4	B.3	C.2	D.1
7.Số đồng phân cấu tạo ,mạch hở của các chất hữu cơ đơn chức (chứa C ,H,O) có cùng PTK 74 là :
 A.8	B. 9	C. 10	D.11 
8.X có CTPT C8H10O là dẫn xuất của benzen .Không tác dụng với NaOH .số đồng phân của X là 
 A.	11	B.10	C.8	D.9
9. Số đồng phân cấu tạo ,mạch hở của các chất hữu cơ có cùng CTPT C3H4O2
 A.	4	B.3	C.5	D.6
10. . Số đồng phân cấu tạo ,mạch hở của các chất hữu cơ có cùng CTPT C3H6O
 A.	5	B.6	C.7	D.4
11. A là hợp chất chỉ chứa một loại nhóm chức ,mạch thẳng,tác dụng với NaOH,không tác dụng với Na có CTPT C6H10O4 ,số đồng phân của A là :
 A. 10 B.	8	C.6	D.7
12. . Số đồng phân của các chất hữu cơ có CTPT C4H9Cl, C4H10O ,C4H11N lần lượt là 
 A.4,8,7	B.4,8,9	C.2,4,7	D.4,7,8
13. . Số đồng phân của các chất hữu cơ có CTPT C5H12 
 A.3	B.4	C5	D..6	
. 14 .Số đồng phân của các chất hữu cơ có CTPT C6H14,có chứa các bon bậc 3 là 
 A.4	B.3	C5	D..2
15 .Số đồng phân của các chất hữu cơ có CTPT C4H8 là 
 A.8	B.7	C6	D..5
16 .Số đồng phân ancol bậc 2 có CTPT C6H14O là 
 A.3	B.4	C5	D..6
17.Số đồng phân ankan chứa C bậc 4 có CTPT C7H14 là 
 A.2	B.3	C.4	D.5
18.Số đồng phâncấu tạo các anken X : C6H12 tác dụng với HCl ( tỷ lệ mol 1:1)tạo 2 dẫn xuất monoclo là 
 A.4	B.3	C.2	D.1
19 .Số đồng phân este có CTPT C5H10O2 là 
 A.6	B.7	C.8	D.9
20.Có bao nhiêu muối cùng CTPT C3H9O2N,vừa tác dụng với NaOH ,vừa tác dụng với HCl?
 A.4	B.5	C.6	D.7
21.A là hợp chất mạch hở có CTPT C4H6O2.Khi đun E với NaOH tạo hỗn hợp sản phẩm có chứa andehit ,số đồng phân cấu tạo của A là :
 A. 4 B.3	C.2	D.1
22 .Số đồng phân có CTPT C4H8O2, tác dụng được với d d NaOH là 
 A.6	B.7	C.4	D.5
23.Số đồng phân ancol bậc 1 có CTPT C5H12O là 
 A.3	B.6	C.4	D.5
24.Có bao nhiêu muối cùng CTPT C4H11O2N,vừa tác dụng với NaOH ,vừa tác dụng với HCl?
 A.9	B.5	C.6	D.7
25 Khi đun glixerol với 3 axit béo ,tạo thành bao nhiêu triglixerit chứa đồng thời gốc cả 3 axit béo?
 A.9	B.3	C.6	D.18
26 .Số đồng phân mạch hở có CTPT C4H6O2, tác dụng được với d d NaOH đun nóng thu một muối và một ancol là 
 A.1	B.2	C.4	D.3
27 .Số đồng phân cấu tạo,mạch hở có CTPT C5H8O2, tác dụng được với d d NaOH đun nóng thu một muối và một ancol là 
 A.10	B.9	C.8	D.7	
28. Hợp chất mạch hở có CTPT C3H5Cl, có số đồng phân của là :
 A. 4 B.3	C.5	D.6
29..A là hợp chất đơn chức ,mạch hở có CTPT C3H7O2N ,vừa tác dụng với NaOH ,vừa tác dụng với HCl,số đồng phân cấu tạo của A là :
 A.1	B.2	C.4	D.3
30. .Số đồng phân ankin có CTPT C6H10, tác dụng được với d d t AgNO3/ NH3 là 
 A.5	B.2	C.4	D.3
31. Hợp chất X có CTPT C4H8O2, có số đồng phân tham gia p ư tráng gương là :
 A. 7 B.8	C.9	D.10
32.Số đồng phân amin bậc 1 có CTPT C5H13N là 
 A.7	B.6	C.8	D.5
33.Số đồng phân cấu tạo ,mạch hở của các chất hữu cơ (chứa C ,H,O) có cùng PTK 60 là :
 A.	6	B. 5	C. 4	D. 3
34.Có bao nhiêu peptit trong phân tử chứa 2 gốc Ala và 2 gốc Val
 A.4	B.6	C.8	D.10
35.Số đồng phân cấu tạo ,mạch hở của các chất hữu cơ có cùng CT PT C5H8,khi hidro hoá hoàn toàn thu isopentan là :
 A.	2	B. 5	C. 4	D. 3
36. Hợp chất X có CTPT C7H8.Biết 0,1mol X tác dụng vừa đủ với 200ml d d AgNO3 1Mtrong NH3 tạo kết tủa, số đồng phân của X là :
 A. 5 B.4	C.3	D.2
37.Có bao nhiêu muối của axit vô cơ cùng CTPT C3H10O3N2 
 A.4	B.5	C.6	D.7
38.Có bao nhiêu muối của axit vô cơ với một amin có cùng CTPT C4H16N2O4S
 A.4	B.5	C.6	D.7

File đính kèm:

  • docDong phan cac hop chat huu co.doc