Bài tập trắc nghiệm Dung dịch (tiếp)

Câu 1.Trộn 4 gam NaOH, 5,85 gam NaCl và H2O thành 400 ml dung dịch X. Tính nồng độ ion trong dung dịch X.

A. [Na+] = 0,2M , [OH-] = 0,25M , [Cl-] = 0,25M B. [Na+] = 0,5M , [OH-] = 0,25M , [Cl-] = 0,25M

C. [Na+] = 0,2M , [OH-] = 0,1M , [Cl-] = 0,1M D. [Na+] = 1M , [OH-] = 0,5M , [Cl-] = 0,5M

Câu 2. Dung dịch HNO3 6,3% có d = 1,2 gam/ml. Hãy chọn giá trị đúng với nồng độ mol/l của HNO3 .

A. 1M B. 1,2M C. 1,4M D. 1,6M

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 21/01/2016 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm Dung dịch (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 [Cl-] = 0,25M	
C. [Na+] = 0,2M , [OH-] = 0,1M , [Cl-] = 0,1M	D. [Na+] = 1M , [OH-] = 0,5M , [Cl-] = 0,5M
Câu 2. Dung dịch HNO3 6,3% có d = 1,2 gam/ml. Hãy chọn giá trị đúng với nồng độ mol/l của HNO3 .
A. 1M	B. 1,2M	C. 1,4M	D. 1,6M
Câu 3. Dung dịch X có chứa Ba2+ 0,1 mol , Mg2+ 0,05 mol và Na+ 0,15 mol và một anion trong số các ion sau:
A. OH- 0,45 mol 	 	B. Cl- 0,5 mol	C. NO-3 0,45 mol 	 D. SO2-4 0,225 mol. 
Câu 4. Một dd có chứa Cu2+, Fe3+, Cl- và SO2-4. Hãy cho biết khi cô cạn dung dịch đó có thể thu được bao nhiêu muối?
A. 2	B. 3	C. 4	D. không xác định
Câu 5. Cho Na2SO4 và KCl vào nước thu được dd X. Hãy cho biết khi cô cạn dd X thu được hỗn hợp rắn gồm mấy muối ?
A. 2 	B. 3	C. 4	D. không xác định
Câu 6. Có 2 dung dịch: dung dịch A chứa HCl 16%; dung dịch B chứa HCl 4%. Hãy cho biét phải trộn 2 dung dịch trên theo tỷ lệ khối lượng như thế nào để thu được dung dịch HCl 8%?
A. mA/mB = 1: 1	B. mA/mB = 2/1	C. mA/mB = 1/ 2	D. đáp án khác.
Câu 7. Có 2 dung dịch: dung dịch X chứa NaOH pH = 12 và dung dịch Y chứa NaOH pH = 14. Hãy cho biết phải trộn 2 dung dịch trên theo tỷ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch có pH = 13. 
A. VX/VY = 1/1	B. VX/VY = 1/10	C. VX/VY = 10/1	D. đáp án khác.
Câu 8. Cho 2,3 gam Na vào 200 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu?
A. pH = 1	B. pH = 7	C. pH = 12	D. pH = 13.
Câu 9. Dd X có chứa Na+ 0,1 mol; Al3+ 0,15 mol; Fe2+ 0,1mol; SO2-4 0,2 mol và Cl- x mol. Hãy lựa chọn giá trị đúng của x.
A. x= 0,25	B. x = 0,35 	C. x= 0, 45	D. x = 0,55
Câu 10. Trộn dd NaOH 0,01M với dd KOH 0,01M theo tỷ lệ thể tích là 1 : 4 thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu ?
A. pH = 11	B. pH = 12	C. pH= 13	D. đáp án khác.
Câu 11.Cho 100 ml dd HCl 0,04M vào 100 ml dd NaOH 0,06M thu được dung dịch A có pH bằng bao nhiêu?
A. pH = 3	B. pH = 7	C. pH = 12	D. không xác định
Câu 12. Hãy cho biết trong dung dịch H3PO4 có chứa những ion nào ( bỏ qua sự điện ly của nước ?
A. H+ và PO3-4	B. H+ , PO3-4 và HPO2-4 .	C. H+, H2PO-4, HPO2-4 và PO3-4	D. không xác định.
Câu 13.Dung dịch X có chứa Cl- 0,1 mol ; OH- 0,2 mol và Na+. Cho dung dịch Y chứa 0,25 mol Ag+ và NO-3 vào dung dịch X. Tính lượng kết tủa thu được ?
A. 31,75 gam	B. 30,375 gam	C. 31,0625 gam	D. không xác định.
Câu 14. Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH. Dung dịch nào có pH lớn hơn.
A. HCl 	B. CH3COOH 	C. bằng nhau; 	D. Không xác định.
Câu 15.Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 có nồng độ mol bằng nhau. Dung dịch nào có pH lớn hơn?
A. HCl	B. H2SO4	C. bằng nhau ; 	D. Không xác định.
Câu 16. Cần trộn 2 dung dịch HCl 0,4M và NaOH 0,6M theo tỷ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch có pH = 2.
A. V dd HCl/ V dd NaOH = 1/ 1	B. V dd HCl/ V dd NaOH = 2/ 1
C. V dd HCl/ V dd NaOH = 3/ 2	D. đáp án khác.
Câu 17. Dung dịch NH3 và dung dịch NaOH có cùng nồng độ mol/l; dung dịch nào có pH lớn hơn?
A. dung dịch NH3	B. dung dịch NaOH	C. bằng nhau	D. không xác định.
Câu 18. Phương trình ion thu gọn: Ba2+ + OH- + HCO-3 = BaCO3 + H2O 	ứng với phương trình phản ứng dạng phân tử nào sau đây ?
A. Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 = 2BaCO3 + 2H2O	B. Ba(HCO3)2+ 2NaOHdư =BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
C. Ba(OH)2 +2NaHCO3 =BaCO3 +Na2CO3 + 2H2O	D. cả A, B, C đều dúng.
Câu 19. Cho phương trình ion thu gọn sau: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O. Hãy cho biết phương trình nào sau đây ứng với phương trình ion thu gọn trên?
A. BaCO3 + 2CH3COOH = Ba(CH3COO)2 + H2O + CO2	B. BaCO3 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O + CO2
C. BaCO3 + H2SO4 = BaSO4 + H2O + CO2	D. cả A, B, C đều đúng.
Câu 20. Hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 có nồng độ mol/l bằng nhau và có các giá trị pH lần lượt là pH1 và pH2. Hãy cho biết sự so sánh nào sau đây đúng :
A. pH1 > pH2	B. pH1 < pH2	C. pH1 = pH2 	D. không thể so sánh.
Câu 21. Cho 2,3 gam Na vào 200 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu?
A. pH = 1	B. pH = 7	C. pH = 12	D. pH = 13.
Câu 22.Trộn 200ml HNO3 1M với 300ml Ba(OH)2 0,5M thu được dd B. Thêm vào đó 500 ml nước, hãy cho biết pH của dd thu được. 	
A. pH = 1	B. pH = 2	C. pH =13	D. pH = 14
Câu 23. Cho FeS2 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được muối sắt (III) , H2SO4, khí NO2 và H2O. Hãy cho biết phương trình phản ứng ion thu gọn của phản ứng là: 
A. FeS2 + 10H+ + 6NO-3 = Fe3+ + 2SO2-4 + 6NO2 + 5H2O 	B.FeS2 + 12H++ 9NO-3 = Fe3+ + 2SO2-4 + 9NO2 + 5H2O
C. FeS2 + 14H++ 15NO-3 = Fe3+ + 2SO2-4 + 15NO2 + 7H2O	D.FeS2 + 18H++18NO-3 = Fe3+ + 2SO2-4 + 18NO2 + 9H2O
Câu 24.Cô cạn dd X chứa Al3+ 0,1 mol ; Cu2+ 0,1 mol ; SO2-4 0,2 mol và ion Cl- thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?
A. 28,3 gam	B. 31,85 gam	C. 34,5 gam	D. đáp án khác.
Câu 25. Cho 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M vào 100 ml dung dịch chứa Ba2+ 0,3M, Mg2+ 0,4M và Cl-, sau đó thêm tiếp 200 ml dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch sau phản ứng. Sau tất cả các phản ứng xảy ra thu được m gam kết tủa. Hãy lựa chọn giá trị của m.
A. 5,82 gam	B. 4,66 gam	C. 6,98 gam	D. đáp án khác.
Câu 26. Cho hỗn hợp X gồm 2,4 gam Mg và 2,8 gam Fe vào 200 mldchứa H2SO4 1M và HCl 0,5M thu được dung dịch Y. Cho tiếp 200 ml dung dịch B chứa Ba(OH)2 1M và NaOH 1M vào dung dịch Y thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.
A. 52,4 gam	B. 51,1 gam	C. 56,9 gam	D. đáp án khác.
Câu 27. Sục 4,48 lít SO2 vào 200 ml dd chứa KOH 0,7M và NaOH 1M. Hãy cho biết khối lượng muối thu được trong dd sau phản ứng.
A. 26,12 gam	B. 25,2 gam	C. 31,6 gam	D. đáp án khác.
Câu 28. Trộn 100 ml dung dịch chứa CaCl2 0,4M và BaCl2 0,2M với 200 ml dung dịch chứa K2CO3 0,3M và Na2CO3 0,1M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:
A. 4 gam	B. 7,94 gam	C. 15,76 gam	D. đáp án khác.
Câu 29. Cho 2,4 gam Mg vào 200 ml dung dịch H2SO4 0,75M thu được dung dịch A. Cho 200 ml dung dịch B chứa Ba(OH)2 0,3M và NaOH 0,5M vào dung dịch A thì thu được bao nhiêu kết tủa.
A. 3,48 gam	B. 13,98 gam	C. 17,46 gam	D. 19,78 gam
Câu 30. Cho 100 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 1M vào 200 ml dung dịch Ba(HCO3)2 0,75M. Hãy cho biết sau phản ứng thu được V (lít) CO2 (đktc) và m gam kết tủa. Hãy lựa chọn giá trị đúng của V và m.
A. 2,24 lít và 23,3 gam kết tủa.	B. 4,48 lít và 23,3 gam kết tủa.
C. 6,72 lít và 23,3 gam kết tủa.	D. đáp án khác.
Câu 31. Dung dịch X có chứa Ba2+ 0,1 mol ; Cl- 0,05 mol và OH-. Dung dịch Y có chứa Ag+ 0,2 mol và NO-3 . Trộn 2 dung dịch trên với nhau. Lựa chọn khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.
A. 7,175 gam	B. 17,4 gam	C. 24,575 gam	D. 25,925 gam.
Câu 32. Dung dịch X chứa 0,3mol Na+ , 0,2 mol NH4+ , 0,15mol SO42- , 0,2 mol NO-3. Hãy cho biết dung dịch X được pha chế từ 2 muối nào?
A. Na2SO4 và NH4NO3	B. NaNO3 và (NH4)2SO4 	C. cả A, B đều đúng	D. đáp án khác.
Câu 33. Phương trình ion thu gọn: Ba2+ + OH- + HCO-3 = BaCO3 + H2O 	ứng với phương trình phản ứng dạng phân tử nào sau đây ?
A. Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 = 2BaCO3 + 2H2O	B. Ba(HCO3)2 + 2NaOH dư = BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
C. Ba(OH)2 + 2NaHCO3 = BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O	D. cả A, B, C đều dúng.
Câu 34. Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch H2SO4 0,75M thu đợc dung dịch A. Cho 200 ml dung dịch B chứa Ba(OH)2 0,3M và NaOH 0,5M vào dung dịch A thì thu được bao nhiêu kết tủa.
A. 3,48 gam	B. 13,98 gam	C. 17,46 gam	D. 19,78 gam
Câu 35. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 100 ml dung dịch chứa Fe2+ 0,5M, SO2-4 a M và Na+ 0,4M. Hãy cho biết sau phản ứng hoàn toàn thu được bao nhiêu gam kết tủa ?
A. 4,5 gam	B. 5,35 gam	C. 16,31 gam	D . 20,81 gam.
Câu 36.Dung dịch X chứa 0,3mol Na+ , 0,2 mol NH4+ , 0,15mol SO42- , 0,2 mol NO-3. Hãy cho biết dung dịch X được pha chế từ 2 muối nào?
A. Na2SO4 và NH4NO3	B. NaNO3 và (NH4)2SO4 	C. cả A, B đều đúng	D. đáp án khác.
Câu 37. Dung dịch H2SO4 có pH = 1 ứng với nồng độ mol/l bằng bao nhiêu?
A. 1M	B. 0,5M	C. 0,1M	D. 0,05M
Câu 38. Trộn 100 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 0,05M ; NaOH 0,3M với 100 ml dung dịch Y chứa FeCl2 0,2M và H2SO4 0,1M thì thu được kết tủa có khối lượng là:
A. 0,9 gam	B. 1,165 gam	C. 1,8 gam	D. 2,065 gam
Câu 39. Cô cạn dd X chứa Al3+ 0,1 mol ; Cu2+ 0,1 mol ; SO2-4 0,2 mol và ion Cl- thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?
A. 28,3 gam	B. 31,85 gam	C. 34,5 gam	D. đáp án khác.
Câu 40. Cho 40 ml dung dịch HCl 0,85M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Dung dịch thu được có pH là:
A. 2	B. 7	C. 12	D. giá trị khác.
Câu 41. Cho 1,37 gam hỗn hợp Mg và Zn vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng:
A. Mg và HCl hết, Zn dư.	B. Mg, Zn hết, HCl dư.
C. Mg và Zn dư, HCl hết	D. không xác định.
Câu 42. Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl thấy khối lượng dung dịch tăng 2,2 gam. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng.
A. Phản ứng vừa đủ.	B. HCl thiếu, Mg dư	C. Mg phản ứng hết	D. đáp án khác.
Câu 43. Muối nào sau đây là muối axit ?
A. CH3COONa	B. Na2HPO3 ( H3PO3 là axit 2 nấc)	C. NaHSO4	D. Cả 3 muối đều thoả mãn.
Câu 44. Cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dd chứa đồng thời Ba(HCO3)2 0,5M và BaCl2 0,4M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?
A. 9,85 gam	B. 14,775 gam	C. 17,73 gam	D. đáp án khác.
Câu 45. Tập hợp những ion nào sau đây đều thể hiện tính bazơ: 
 A. Al3+, HS- , SO2-3, HPO2-4 
 B. CO2-3, S2- , PO3-4 , OH- 
 C. HSO -4 , Cl - , CH3COO - , PO3-4 
 D. SO2-4, HSO-4 , NO-3 , NH+4 
Câu 46. Trộn dung dịch NaOH 0,01M với dd KOH 0,01M theo tỷ lệ thể tích là 1 : 4 thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu ?
A. pH = 11	B. pH = 12	C. pH= 13	D. đáp án khác.
Câu 47. Những kết luận sau đây đúng hay sai?
Đúng
Sai
Muối axit là những chất mà trong gốc axit có chứa hiđro.
Muối axit là những chất có tính chất lưỡng tính. VD NaHCO3.
Muối axit là những chất khi tan vào nước tạo môi trường axit.
Hầu hết các muối axit dễ tan trong nước.
Câu 48. Những phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng trao đổi ion :
A. 	 Na2CO3 + BaCl2 = BaCO3 + 2NaCl	B. BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + H2O + CO2 
C.	CO2 + H2O + BaCO3 = Ba(HCO3)2 	D. Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O
Câu 49. Cho các cặp dung dịch sau:
1, BaCl2 và Na2CO3	2, NaOH và AlCl3	3, BaCl2 và NaHSO4
4, Ba(OH)2 và H2SO4	5, AlCl3 và K2CO3	6, Pb(NO3)2 và Na2S
Những cặp nào xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch trong từng cặp với nhau?
A. 1,2,3,4,5,6	B. 1,2,4,5,6	C. 1,2,4,6.	D. 1,2,4.
C

File đính kèm:

  • docSu Dien LyBai Tap.doc
Giáo án liên quan