Bài tập este (tiết 4)

Câu 1: Thuỷ phân một este X có công thức phân tử là C4H8O2 ta được axít Y và rượu Z. oxi hoá Z bởi O2 có xúc tác lại thu được Y. công thức cấu tạo của X là:

 A. CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. HCOOCH3 .

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X (C,H,O) thu được 0,7 mol CO2. X không tác dụng với Na. Khi cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với 2 mol NaOH. Công thức cấu tạo của X là:

 A. C2H5COOC4H9 B. HCOOC6H5 C. C6H5COOH D. C3H7COOC3H7 .

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 01/02/2016 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập este (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
OOC3H7 .
Câu 3: A,B,C,D,E có cùng công thức phân tử là C4H8O2. Tất cả đều tác dụng với NaOH, A và B tác dụng được với Na, riêng E còn có phản ứng tráng gương. các chất A,B,C,D,E là các chất nào sau đây:
A
B
C
D
E
A
CH3(CH2)2COOH
CH3CH2COOCH3
CH3CH(CH3)COOH
CH3COOC2H5
HCOOCH2CH2CH3
B
CH3(CH2)2COOH
CH3CH(CH3)COOH
CH3CH2COOCH3
CH3COOC2H5
HCOOCH2CH2CH3
C
CH3CH(CH3)COOH
HCOOCH2CH2CH3
CH3CH2COOCH3
CH3COOC2H5
CH3(CH2)2COOH
D
Tất cả đều đúng
Câu 4 : Một este đơn chức X có công thức phân tử là C5H10O2 tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B . khi cho A tác dụng với H2SO4 người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Còn nếu cho B đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp 2 olefin. Công thức cấu tạo của X là:
 	A. CH3COOCH(CH3)2 	B. HCOOCH(CH3)-CH2CH3 C. HCOOCH2-CH(CH3)2 D. CH3(CH2)3COOH.
Câu 5: để phân biệt các este riêng biệt : vinyl axetat, etyl fomiat , metyl acrylat ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây ?
 A. Dùng dung dịch NaOH loãng , đun nhẹ, dùng dung dịch Br2, dùng dung dịch H2SO4 loãng.
 B. Dùng dung dịch NaOH, dùng Ag2O/NH3 .
 C. Dùng Ag2O/NH3 , dùng dung dịch Br2 , dùng dung dịch H2SO4 loãng. D. tất cả đều đúng.
Câu 6 : Trong phản ứng giữa rượu etylic và axít axetic thì cân bằng sẽ chuyển theo chiều thuận tạo este khi.
 	A. cho dư rượu etylic hoặc dư axít axetic. 	B. dùng H2SO4 đặc để hút nước.
 	C. chưng cất ngay để lấy este ra. 	D. cả 3 biện pháp A,B,C .
Câu 7: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là:
A. CH3COO-CH=CH2 B. HCOO-CH2-CH=CH2 	C. CH3-CH=CH-OCOH D. CH2= CH-COOCH3 .
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 11 gam một este đơn chức A thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. A có công thức cấu tạo nào trong các cấu tạo sau: 
 	A. C2H5COOCH3 	B. CH3COOCH=CH2 . 	C. HCOOCH= CH-CH3 	D. CH3COOCH3
Câu 9: Thuỷ phân hoàn toàn 1,1 gam este no đơn chức X với dung dịch KOH dư thu được 1,4 gam muối. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 = 44. Công thức cấu tạo của X là:
 	A. HCOOC3H7 	B. CH3-CH2-COOCH3 	C. CH3COOCH2CH3 	D. tất cả đều thoả mãn.
Câu 10: Trộn 30 gam axít axetic tác dụng với 92 gam rượu etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác. Biết hiệu suất phản ứng là 60% . Khối lượng este thu được là:
 A. 27,4 gam 	B. 28,4 gam 	C. 26,4 gam 	D. 30,5 gam
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hỗn hợp 2 este đồng phân A và B thu được 3,36 lít khí (đktc) và 2,7 gam H2O. A và B có công thức phù hợp là:
 	A. CH2= CH-COOCH3 và HCOOCH2-CH=CH2 	B. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 .
 	C. CH2= CH- COOCH3 và CH3COOCH2-CH=CH2 . 	D. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 . 
Câu 12: Đun nóng 0,01 mol chất X với dung dịch NaOH dư thu được 1,34 gam một muối của 1 axít hữu cơ Y và 0,92 gam 1 rượu đơn chức Z. Nếu hoá hơi lượng Z đó thì thu được 0,448 lít hơi (đktc). Công thức cấu tạo của X là:
 	A. C2H5OCO-COOC2H5 B. CH2(COOC H3)2 	C. CH3COOC2H5 	D. CH3COOC3H7
Câu 13: Xà phòng hoá hoàn toàn 21,8 gam este X cần vừa đủ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,2 M thu được 24,8 gam muối của một axít đơn chức và một lượng rượu no Y. Nếu cho toàn bộ lượng rượu bay hơi thì thu được 2,24 lít hơi ở (đktc). công thức phân tử của X là:
 	A. C2H4(OCOCH3)2 B. C3H5(OCOCH3)3 	C. C3H6(OCOCH3)2 	D. C3H5(OCOH)3 
Câu 14: Một este đơn chức mạch hở X. Thuỷ phân hoàn toàn 12,9 gam X cần vừa đủ 150ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được một muối và một anđehít. Công thức cấu tạo của X là:
 	A. HCOOCH=CH-CH3 B. CH3COOCH=CH2 . 	C. C2H5COOCH=CH2 	D. Cả A và B đều đúng.
Câu 15. Cho hỗn hợp X gồm axit đơn chức A và este tạo từ axit A và rượu metylic tác dụng vừa đủ với NaOH, tách lấy rượu metylic sau phản ứng cho tác dụng với CuO rồi cho toàn bộ lượng anđehit dó tác dụng với Ag2O dư trong NH3 thì thu được 21,6 gam Ag. Cô cạn dung dịch sau phản ứng với NaOH thu được muối có khối lượng < 4,2 gam. Hãy cho biết A là axit nào sau đây ?
 	A. HCOOH	B. CH3COOH	C. CH2=CH-COONa	D. Cả A và B.
Câu 16: Khi cho rượu 0,1 mol etylic tác dụng với 0,15 mol axit axetic, người ta thu được 6,6 gam este. Hãy cho biết hiệu suất của phản ứng este hoá là bao nhiêu? A. 50%	B. 60%	C. 70%	D. 75%.
Câu 17. Đun nóng 0,1 mol este X thuần chức thu được muối X1 và hỗn hợp 2 rượu etylic và metylic. Oxi hoá hỗn hợp trên bằng CuO thu được hỗn hợp anđehit Y. Cho Y tác dụng với Ag2O dư trong NH3 thu được 86,4 gam Ag. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng ?
 	A. X có 2 chức este	B. X có 3 chức este	C. X có 4 chức este	 	D. đáp án khác.
Câu 18: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit axetic với 2 rượu no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được hỗn hợp 2 este. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 este đó thu được 10,08 lít CO2. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo của 2 rượu ?
 	A. CH3OH và C2H5OH	B. C2H5OH và CH3CH2CH2CH2OH.
 	C. C2H5OH và CH3CH2CH2OH	D. CH3CH2CH2OH và CH3CH2CH2 CH2OH
Câu 19: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic { HOOC-(CH2)4-COOH } với ancol đơn chức X thu được este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X.
	A. CH3OH	B. C2H5OH	C. C3H5OH	D. cả A, B
Câu 20: Đun nóng glixerin với axit hữu cơ đơn chức X thu được hỗn hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là C6H8O6. Lựa chọn công thức đúng của X.
 	A. HCOOH	B. CH3COOH	C. CH2=CH-COOH	D. CH3CH2COOH
Câu 21: Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn? 
A. HCOOR 	B. R-COO-CH=CH-R’ C. R-COO-C(R)=CH2 D. không có công thức nào thoả mãn.
Câu 22: Khi đun nóng chất hữu cơ X thu được etilenglicol ( HO-CH2-CH2-OH ) và muối natri axetat. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo đúng của X.
 	A. CH3COOCH2-CH2OH	B. (CH3COO)2CH-CH3	 C. CH3COOCH2-CH2-OOC-CH3 	D. cả A và C.	
Câu 23: Cho axit X có công thức là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác dụng với rượu etylic ( xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu este ? A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 24: Cho 0,1 mol este X tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 24,6 gam muối natri axetat và 9,2 gam rượu Y. Hãy cho biết Y là chất nào trong số các chất sau?	A. CH3OH	 B. C2H4(OH)2	 C. C3H5(OH)3	D. đáp án khác.
Câu 25: Để điều chế 88 gam etyl axetat từ rượu etylic thì cần bao nhiêu gam rượu etylic nguyên chất ? Biết hiệu suất chung của quá trình là 80% ? A. 46 gam	B. 57,5 gam	 	C. 92 gam	 	D. 115 gam
Câu 26 : Đun nóng etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được 8,2 gam muối natri axetat. Hãy cho biết khi đốt cháy hoàn toàn lượng este trên bằng O2 dư thu được bao nhiêu mol CO2 ? A .0,1	 	B. 0,2	 C. 0,3	D. 0,4
Câu 27 : A không tác dụng với Ag2O/ dung dịch NH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam este A thì thu được 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước. Mặt khác, để thủy phân hoàn toàn m gam este A cần dùng 50 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của A là: 
A. CH3COOCH3	B. HCOOCH3	C. HCOOC2H5	 	D. Cả A và C.
Câu 28 : Đun nóng este X với NaOH thu được muối 1mol natri axetat và 92 gam glixerin. Hãy cho biết chất nào sau đây thoả mãn điều kiện đó ?
	A. 	 	B. 	C . 	D. 
Câu 29: Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là C6H8O6. Vậy công thức của B là. A. HCOOH	 	B. CH3COOH	C. C2H3COOH	 	D. không xác định.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este A của axit hữu cơ sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch tăng 18,6 gam và trong bình có 59,1 gam kết tủa. Mặt khác, đun 22,2 gam este A trong dung dịch NaOH dư thu được 20,4 gam muối và 13,8 gam rượu. Công thức cấu tạo của A là:
	A. HCOOCH3	B. HCOOC2H5	C. CH3COOC3H5	D, đáp án khác.
Câu 31: Chất X có công thức phân tử là C6H8O4. Đun nóng chất X trong NaOH thu được natrifomiat, rượu metylic và chất hữu cơ Y. Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo của Y.
 A. Y có 2 nhóm –OH	C. Y có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –CH=O	
	B. Y có 1 nhóm –OH và 1 nhóm –COOH	D. đáp án khác.
Câu 32 : Este X có công thức phân tử là C5H10O2. Đun nóng 10,2 gam X với NaOH thu được 6,8 gam muối. Hãy cho biết X có bao nhiêu đồng phân ? 	A. 2	 	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 33: Este X có công thức phân tử là C4H4O4. Đun nóng X với NaOH thu được một muối của axit no và một rượu no. Công thức cấu tạo của este X.
	A. HCOOCH=CHOOCH.	B. COO-CH2 	C. O=CH-COOCH2OOCH	D. không xác định.
 COO-CH2 
Câu 34 : Hỗn hợp X gồm axit axetic, rượu B và este E tạo từ axit axetic và rượu B. Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp X với NaOH, tách lấy lượng rượu sau phản ứng cho tác dụng với CuO thu được anđehit B1.Cho toàn bộ B1 tác dụng với Ag2O dư trong NH3 thu được 32,4 gam Ag. Hãy cho biết B là rượu nào sau đây :
	A. CH3OH	B. C2H5OH	C. C2H4(OH)2	D. C3H6(OH)2.
Câu 35: Cho 4,6 gam axit no đơn chức X tác dụng với 4,6 gam rượu no đơn chức Y thu được 4 gam este E. Đốt cháy 1 mol E thu được 2 mol CO2. Hãy cho biết hiệu suất phản ứng este hoá.
	A. 50%	B. 66.67%	C. 75%	D. 67,67%.
Câu 36: Đun nóng este X (chứa C, H, O) với NaOH thu được muối chỉ chứa 3 nhóm –COONa ; 2 rượu đơn chức theo tỷ lệ mol 1 : 1. Hãy cho biết khi cho X tác dụng với Na thì tử 1 mol X thu được bao nhiêu mol H2.
	A. 0,5 mol	B. 1,0 mol 	C. 1,5 mol 	D. 0,05 mol.
Câu 37: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức ( chứa C,H, O) với NaOH ( phản ứng vừa đủ) thu được hỗn hợp có chứa 1 muối và 1 rượu. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng với hỗn hợp X.
 	A. hỗn hợp X gồm 1 axit và 1 rượu.	B. hỗn hợp X gồm một axit và 1 este của axit đó.
 	C. hỗn hợp X gồm 1 rượu và 1 este của rượu đó.	D. cả A, B, C đều đúng.
Câu 38: Este A1 không tác dụng với Na. Cho A1 tác dụng dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. Công thức phân tử của A1 là.
	A. C2H4O2	B. C4H6O4	C. C6H10O4	D. C8H14O4
Câu 39: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este E (mạch hở và chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối của một axit hữu cơ và 9,2 gam một rượu.Vây công thức của E là :
	A. C3H5(COOC2H5)3	B. (HCOO)3C3H5	C. (CH3COO)3C3H5	D. C3H5(COOH)3.
Câu 40: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este E (mạch hở và chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 3M, thu được 24,6 gam muối củ

File đính kèm:

  • docESTE Bai tap chon loc co dap an.doc
Giáo án liên quan