Bài tập Đại số 10 - Chương V: Thống kê

I. Một số khái niệm

· Một tập con hữu hạn các đơn vị điều tra đgl một mẫu.

· Số phần tử của một mẫu đgl kích thước mẫu.

· Các giá trị của dấu hiệu thu được trên mẫu đgl một mẫu số liệu.

II. Trình bày một mẫu số liệu

· Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mẫu số liệu

pdf4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 08/04/2019 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Đại số 10 - Chương V: Thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bất đẳng thức – Bất phương trình Trần Sĩ Tùng 
Trang 52 
I. Một số khái niệm 
 · Một tập con hữu hạn các đơn vị điều tra đgl một mẫu. 
 · Số phần tử của một mẫu đgl kích thước mẫu. 
 · Các giá trị của dấu hiệu thu được trên mẫu đgl một mẫu số liệu. 
II. Trình bày một mẫu số liệu 
 · Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mẫu số liệu. 
 · Tần suất if của giá trị ix là tỉ số giữa tần số in và kích thước mẫu N: 
 ii
n
f
N
= (thường viết tần suất dưới dạng %) 
 · Bảng phân bố tần số – tần suất · Bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp 
III. Biểu đồ 
 · Biểu đồ hình cột · Biểu đồ hình quạt · Đường gấp khúc 
IV. Các số đặc trưng của mẫu số liệu 
 1. Số trung bình 
 · Với mẫu số liệu kích thước N là { }Nx x x1 2, ,..., : 
 N
x x x
x
N
1 2 ...+ + += 
 · Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số: 
 k k
n x n x n x
x
N
1 1 2 2 ...+ + += 
 · Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số ghép lớp: 
 k k
n c n c n c
x
N
1 1 2 2 ...+ + += (ci là giá trị đại diện của lớp thứ i) 
 2. Số trung vị 
 Giả sử ta có một mẫu gồm N số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm (hoặc 
 không tăng). Khi đó số trung vị Me là: 
 – Số đứng giữa nếu N lẻ; 
 – Trung bình cộng của hai số đứng giữa nếu N chẵn. 
 3. Mốt 
 Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất và được kí hiệu là OM . 
 Chú ý: – Số trung bình của mẫu số liệu được dùng làm đại diện cho các số liệu của 
 mẫu. 
 – Nếu các số liệu trong mẫu có sự chênh lệch quá lớn thì dùng số trung vị làm 
 đại diện cho các số liệu của mẫu. 
 – Nếu quan tâm đến giá trị có tần số lớn nhất thì dùng mốt làm đại diện. Một 
 mẫu số liệu có thể có nhiều mốt. 
 4. Phương sai và độ lệch chuẩn 
 Để đo mức độ chênh lệch (độ phân tán) giữa các giá trị của mẫu số liệu so với số 
Lớp Tần số Tần suất (%) 
[x1; x2) n1 f1 
[x2; x3) n2 f2 
[xk; xk+1) nk fk 
 N 100 (%) 
CHƯƠNG V 
THỐNG KÊ 
Giá trị Tần số Tần suất (%) 
x1 n1 f1 
x2 n2 f2 
xk nk fk 
 N 100 (%) 
Trần Sĩ Tùng Bất đẳng thức – Bất phương trình 
Trang 53 
 trung bình ta dùng phương sai s2 và độ lệch chuẩn s s2= . 
 · Với mẫu số liệu kích thước N là { }Nx x x1 2, ,..., : 
N N N
i i i
i i i
s x x x x
N N N
x x
2
2 2 2
2
1 1 1
2 2
1 1 1( )
( )
= = =
æ ö
= - = - ç ÷
è ø
= -
å å å 
 · Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số, tần suất: 
k k k
i i i i i i
i i i
k k k
i i i i i i
i i i
s n x x n x n x
N N N
f x x f x f x
2
2 2 2
2
1 1 1
2
2 2
1 1 1
1 1 1( )
( )
= = =
= = =
æ ö
= - = - ç ÷
è ø
æ ö
= - = - ç ÷
è ø
å å å
å å å
 · Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp: 
k k k
i i i i i i
i i i
k k k
i i i i i i
i i i
s n c x n c n c
N N N
f c x f c f c
2
2 2 2
2
1 1 1
2
2 2
1 1 1
1 1 1( )
( )
= = =
= = =
æ ö
= - = - ç ÷
è ø
æ ö
= - = - ç ÷
è ø
å å å
å å å
 (ci, ni, fi là giá trị đại diện, tần số, tần suất của lớp thứ I; 
 N là số các số liệu thống kê N = kn n n1 2 ...+ + + ) 
 Chú ý: Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì độ phân tán (so với số trung bình) của 
 các số liệu thống kê càng lớn. 
Bài 1. Trong các mẫu số liệu dưới đây: 
 i) Cho biết dấu hiệu và đơn vị điều tra là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu? 
 ii) Lập bảng phân bố tần số, tần suất. Nhận xét. 
 iii) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất. 
 iv) Tính số trung bình, số trung vị, mốt. 
 v) Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Nhận xét. 
 1) Tuổi thọ của 30 bóng đèn được thắp thử (đơn vị: giờ) 
1180 1150 1190 1170 1180 1170 1160 1170 1160 1150 
1190 1180 1170 1170 1170 1190 1170 1170 1170 1180 
1170 1160 1160 1160 1170 1160 1180 1180 1150 1170 
 2) Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh 
30 30 25 25 35 45 40 40 35 45 
25 45 30 30 30 40 30 25 45 45 
35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35 
 3) Số con của 40 gia đình ở huyện A. 
2 4 3 2 0 2 2 3 4 5 
2 2 5 2 1 2 2 2 3 2 
5 2 7 3 4 2 2 2 3 2 
3 5 2 1 2 4 4 3 4 3 
 4) Điện năng tiêu thụ trong một tháng (kW/h) của 30 gia đình ở một khu phố A. 
165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 
100 100 100 90 53 70 141 42 50 150 
40 70 84 59 75 57 133 45 65 75 
Bất đẳng thức – Bất phương trình Trần Sĩ Tùng 
Trang 54 
 5) Số học sinh giỏi của 30 lớp ở một trường THPT. 
0 2 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 6 6 0 
1 5 2 4 5 1 0 1 2 4 0 3 3 1 0 
 6) Nhiệt độ của 24 tỉnh, thành phố ở Việt Nam vào một ngày của tháng 7 (đơn vị: độ) 
36 30 31 32 31 40 37 29 41 37 35 34 
34 35 32 33 35 33 33 31 34 34 32 35 
 6) Tốc độ (km/h) của 30 chiếc xe môtô ghi ở một trạm kiểm soát giao thông. 
40 58 60 75 45 70 60 49 60 75 
52 41 70 65 60 42 80 65 58 55 
65 75 40 55 68 70 52 55 60 70 
 7) Kết quả điểm thi môn Văn của hai lớp 10A, 10B ở một trường THPT. 
Lớp 10A Điểm thi 5 6 7 8 9 10 Cộng 
 Tần số 1 9 12 14 1 3 40 
Lớp 10B Điểm thi 6 7 8 9 Cộng 
 Tần số 8 18 10 4 40 
 8) Tiền lương hàng tháng của 30 công nhân ở một xưởng may. 
Tiền lương 300 500 700 800 900 1000 Cộng 
Tần số 3 5 6 5 6 5 30 
 9) Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. 
21 17 22 18 20 17 15 13 15 20 15 12 18 17 25 
17 21 15 12 18 16 23 14 18 19 13 16 19 18 17 
 10) Năng suất lúa (đơn vị: tạ/ha) của 120 thửa ruộng ở một cánh đồng. 
Năng suất 30 32 34 36 38 40 42 44 
Tần số 10 20 30 15 10 10 5 20 
Bài 2. Trong các mẫu số liệu dưới đây: 
 i) Cho biết dấu hiệu và đơn vị điều tra là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu? 
 ii) Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp. Nhận xét. 
 iii) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất. 
 iv) Tính số trung bình, số trung vị, mốt. 
 v) Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Nhận xét. 
 1) Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở nông trường T (đơn vị: g). 
90 73 88 99 100 102 101 96 79 93 
81 94 96 93 95 82 90 106 103 116 
109 108 112 87 74 91 84 97 85 92 
 Với các lớp: [70; 80), [80; 90), [90; 100), [100; 110), [110; 120]. 
 2) Chiều cao của 35 cây bạch đàn (đơn vị: m). 
6,6 7,5 8,2 8,2 7,8 7,9 9,0 8,9 8,2 7,2 7,5 8,3 
7,4 8,7 7,7 7,0 9,4 8,7 8,0 7,7 7,8 8,3 8,6 8,1 
8,1 9,5 6,9 8,0 7,6 7,9 7,3 8,5 8,4 8,0 8,8 
 Với các lớp: [6,5; 7,0), [7,0; 7,5), [7,5; 8,0), [8,0; 8,5), [8,5; 9,0), [9,0; 9,5]. 
 3) Số phiếu dự đoán đúng của 25 trận bóng đá học sinh. 
54 75 121 142 154 159 171 189 203 211 225 247 251 
259 264 278 290 305 315 322 355 367 388 450 490 
 Với các lớp: [50; 124], [125; 199],  (độ dài mỗi đoạn là 74). 
 4) Doanh thu của 50 cửa hàng của một công ti trong một tháng (đơn vị: triệu đồng). 
102 121 129 114 95 88 109 147 118 148 128 71 93 
67 62 57 103 135 97 166 83 114 66 156 88 64 
49 101 79 120 75 113 155 48 104 112 79 87 88 
141 55 123 152 60 83 144 84 95 90 27 
 Với các lớp: [26,5; 48,5), [48,5; 70,5),  (độ dài mỗi khoảng là 22). 
Trần Sĩ Tùng Bất đẳng thức – Bất phương trình 
Trang 55 
 5) Điểm thi môn Toán của 60 học sinh lớp 10. 
1 5 4 8 2 9 4 5 3 2 7 2 7 10 0 
2 6 3 7 5 9 10 10 7 9 0 5 3 8 2 
4 1 3 6 0 10 3 3 0 8 6 4 1 6 8 
2 5 2 1 5 1 8 5 7 2 4 6 3 4 2 
 Với các lớp: [0;2), [2; 4), , [8;10]. 
 6) Số điện tiêu thụ của 30 hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau (đơn vị: kW): 
50 47 30 65 63 70 38 34 48 53 33 39 32 40 50 
55 50 61 37 37 43 35 65 60 31 33 41 45 55 59 
 Với các lớp: [30;35), [35; 40), , [65;70]. 
 7) Số cuộn phim mà 40 nhà nhiếp ảnh nghiệp dư sử dụng trong một tháng. 
5 3 3 1 4 3 4 3 6 8 4 2 4 6 
8 9 6 2 10 11 15 1 2 5 13 7 7 2 
4 9 3 8 8 10 14 16 17 6 6 12 
 Với các lớp: [0; 2], [3; 5], , [15; 17]. 
 8) Số người đến thư viện đọc sách buổi tối trong 30 ngày của tháng 9 ở một thư viện. 
85 81 65 58 47 30 51 92 85 42 55 37 31 82 63 
33 44 93 77 57 44 74 63 67 46 73 52 53 47 35 
 Với các lớp: [25; 34], [35; 44], , [85; 94] (độ dài mỗi đoạn bằng 9). 
 9) Số tiền điện phải trả của 50 gia đình trong một tháng ở một khu phố (đơn vị: nghìn 
 đồng) 
Lớp [375; 449] [450; 524] [525; 599] [600; 674] [675; 749] [750; 825] 
Tần số 6 15 10 6 9 4 
 10) Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường (đơn vị: gam). 
Lớp [70; 80) [80; 90) [90; 100) [100; 110) [110; 120) 
Tần số 3 6 12 6 3 
Bài 3. 
 a) 

File đính kèm:

  • pdfds10-c5a.pdf
Giáo án liên quan