Bài kiểm tra 15 phút Đại số 11

Câu 3: Cho hàm số c ó đ ồ th ị (C).Tiếp tuyến với (C) đi qua đi ểm A(0;2) là:

 A. y = -2x+3 B. y = -3x+2 C. y= -3x -2 D. y =2x-3

Câu 4: Hàm số y=(1+ sinx)(1+cosx) có đạo hàm là:

 A. cosx-sinx+1 B. cosx+sinx+1 C. cosx-sinx+cos2x D. cosx+sinx+cos2x

 

doc8 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 12/04/2019 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 15 phút Đại số 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: Lớp:
BÀI KIỂM TRA 15P
MÃ ĐỀ: 001
Câu 1: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho hàm số c ó đ ồ th ị (C).Tiếp tuyến với (C) đi qua đi ểm A(0;2) là:
	A. y = -2x+3	B. y = -3x+2	C. y= -3x -2	D. y =2x-3
Câu 4: Hàm số y=(1+ sinx)(1+cosx) có đạo hàm là:
	A. cosx-sinx+1	B. cosx+sinx+1	C. cosx-sinx+cos2x	D. cosx+sinx+cos2x
Câu 5: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. -2	B. -1	C. 0	D. 2
Câu 6: Cho hàm số có đồ thị (H). Đường thẳng song song với đường thẳng (d): y=2x-1 và tiếp xúc với (H) thì tiếp điểm là điểm:
	A. (3;2)	B. (2;3)	C. Không tồn tại	D. (3;2)và (1;2)
Câu 7: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Cho hàm số . Xét hai mệnh đề sau:
(I) ; (II) 
Mệnh đề nào đúng?
	A. Chỉ (II)	B. Cả hai đều sai	C. Cả hai đều đúng	D. Chỉ (I)
Câu 9: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Gọi (P) là đồ thj hàm số .Phương trình tiếp tuyến với (P) tại điểm mà (P) cắt trục tung là:
	A. y=11x+3	B. y=-x+3	C. y=-x-3	D. y=4x-1
----------------------HẾT---------------------
Họ và tên: Lớp:
BÀI KIỂM TRA 15P
MÃ ĐỀ: 002
Câu 1: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho hàm số c ó đ ồ th ị (C).Tiếp tuyến với (C) đi qua đi ểm A(0;2) là:
	A. y = -2x+3	B. y = -3x+2	C. y= -3x -2	D. y =2x-3
Câu 4: Cho hàm số 
 f(x) = Giá trị bằng:
 0 (x=0) .
	A. 1	B. Không tồn tại	C. 1/2	D. 0
Câu 5: Cho hàm số . Xét hai câu sau:
(I) (II) .
Hãy chọn câu đúng:
	A. Cả hai đều đúng	B. Cả hai đèu sai	C. Chỉ (II)	D. Chỉ (I)
Câu 6: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. Không tồn tại	B. -1/2	C. 1/2	D. 2
Câu 7: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. 0	B. 1	C. 2	D. Không tồn tại
Câu 8: Cho hàm số có đồ thị (H). Đường thẳng song song với đường thẳng (d): y=2x-1 và tiếp xúc với (H) thì tiếp điểm là điểm:
	A. (3;2)và (1;2)	B. (3;2)	C. (2;3)	D. Không tồn tại
Câu 9: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Cho hàm số . Xét hai mệnh đề sau:
(I) ; (II) 
Mệnh đề nào đúng?
	A. Chỉ (I)	B. Chỉ (II)	C. Cả hai đều sai	D. Cả hai đều đúng
 -------------------------------------------
Họ và tên: Lớp:
BÀI KIỂM TRA 15P
MÃ ĐỀ: 003
Câu 1: Hàm số y=(1+ sinx)(1+cosx) có đạo hàm là:
	A. cosx-sinx+cos2x	B. cosx+sinx+cos2x	C. cosx-sinx+1	D. cosx+sinx+1
Câu 2: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. 1/2	B. 2	C. Không tồn tại	D. -1/2
Câu 3: Gọi (P) là đồ thj hàm số .Phương trình tiếp tuyến với (P) tại điểm mà (P) cắt trục tung là:
	A. y=11x+3	B. y=-x+3	C. y=-x-3	D. y=4x-1
Câu 4: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hàm số có đồ thị (H). Đường thẳng song song với đường thẳng (d): y=2x-1 và tiếp xúc với (H) thì tiếp điểm là điểm:
	A. (3;2)và (1;2)	B. (3;2)	C. (2;3)	D. Không tồn tại
Câu 6: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. 0	B. 1	C. 2	D. Không tồn tại
Câu 7: Cho hàm số . Xét hai câu sau:
(I) (II) .
Hãy chọn câu đúng:
	A. Cả hai đều đúng	B. Cả hai đèu sai	C. Chỉ (II)	D. Chỉ (I)
Câu 8: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. 0	B. 2	C. -2	D. -1
Câu 9: Cho hàm số 
 f(x) = Giá trị bằng:
 0 (x=0) .
	A. Không tồn tại	B. 1/2	C. 0	D. 1
Câu 10: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
----------------------HẾT---------------------
Họ và tên: Lớp:
BÀI KIỂM TRA 15P
MÃ ĐỀ: 004
Câu 1: Cho hàm số . Xét hai câu sau:
(I) (II) .
Hãy chọn câu đúng:
	A. Cả hai đèu sai	B. Chỉ (II)	C. Chỉ (I)	D. Cả hai đều đúng
Câu 2: Cho hàm số c ó đ ồ th ị (C).Tiếp tuyến với (C) đi qua đi ểm A(0;2) là:
	A. y =2x-3	B. y = -2x+3	C. y = -3x+2	D. y= -3x -2
Câu 3: Hàm số y=(1+ sinx)(1+cosx) có đạo hàm là:
	A. cosx-sinx+1	B. cosx+sinx+1	C. cosx-sinx+cos2x	D. cosx+sinx+cos2x
Câu 4: Cho hàm số . Xét hai mệnh đề sau:
(I) ; (II) 
Mệnh đề nào đúng?
	A. Chỉ (I)	B. Chỉ (II)	C. Cả hai đều sai	D. Cả hai đều đúng
Câu 5: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. Không tồn tại	B. 0	C. 1	D. 2
Câu 7: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. 1/2	B. 2	C. Không tồn tại	D. -1/2
Câu 9: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. -2	B. -1	C. 0	D. 2
Câu 10: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
----------------------HẾT---------------------
Họ và tên: Lớp:
BÀI KIỂM TRA 15P
MÃ ĐỀ: 005
Câu 1: Cho hàm số . Xét hai mệnh đề sau:
(I) ; (II) 
Mệnh đề nào đúng?
	A. Chỉ (II)	B. Cả hai đều sai	C. Cả hai đều đúng	D. Chỉ (I)
Câu 2: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Hàm số y=(1+ sinx)(1+cosx) có đạo hàm là:
	A. cosx+sinx+1	B. cosx-sinx+cos2x	C. cosx+sinx+cos2x	D. cosx-sinx+1
Câu 4: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Gọi (P) là đồ thj hàm số .Phương trình tiếp tuyến với (P) tại điểm mà (P) cắt trục tung là:
	A. y=4x-1	B. y=11x+3	C. y=-x+3	D. y=-x-3
Câu 6: Cho hàm số 
 f(x) = Giá trị bằng:
 0 (x=0) .
	A. 0	B. 1	C. Không tồn tại	D. 1/2
Câu 7: Cho hàm số có đồ thị (H). Đường thẳng song song với đường thẳng (d): y=2x-1 và tiếp xúc với (H) thì tiếp điểm là điểm:
	A. Không tồn tại	B. (3;2)và (1;2)	C. (3;2)	D. (2;3)
Câu 8: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. Không tồn tại	B. 0	C. 1	D. 2
Câu 9: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. -1	B. 0	C. 2	D. -2
Câu 10: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. Không tồn tại	B. -1/2	C. 1/2	D. 2
----------------------HẾT---------------------
Họ và tên: Lớp:
BÀI KIỂM TRA 15P
MÃ ĐỀ: 006
Câu 1: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. -1	B. 0	C. 2	D. -2
Câu 3: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. Không tồn tại	B. -1/2	C. 1/2	D. 2
Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (H). Đường thẳng song song với đường thẳng (d): y=2x-1 và tiếp xúc với (H) thì tiếp điểm là điểm:
	A. (2;3)	B. Không tồn tại	C. (3;2)và (1;2)	D. (3;2)
Câu 5: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Gọi (P) là đồ thj hàm số .Phương trình tiếp tuyến với (P) tại điểm mà (P) cắt trục tung là:
	A. y=-x-3	B. y=4x-1	C. y=11x+3	D. y=-x+3
Câu 7: Cho hàm số 
 f(x) = Giá trị bằng:
 0 (x=0) .
	A. 1	B. Không tồn tại	C. 1/2	D. 0
Câu 8: Cho hàm số c ó đ ồ th ị (C).Tiếp tuyến với (C) đi qua đi ểm A(0;2) là:
	A. y = -3x+2	B. y= -3x -2	C. y =2x-3	D. y = -2x+3
Câu 9: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Cho hàm số . Xét hai câu sau:
(I) (II) .
Hãy chọn câu đúng:
	A. Chỉ (I)	B. Cả hai đều đúng	C. Cả hai đèu sai	D. Chỉ (II)
----------------------HẾT---------------------
Họ và tên: Lớp:
BÀI KIỂM TRA 15P
MÃ ĐỀ: 007
Câu 1: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. 1	B. 2	C. Không tồn tại	D. 0
Câu 2: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Hàm số y=(1+ sinx)(1+cosx) có đạo hàm là:
	A. cosx-sinx+1	B. cosx+sinx+1	C. cosx-sinx+cos2x	D. cosx+sinx+cos2x
Câu 4: Cho hàm số c ó đ ồ th ị (C).Tiếp tuyến với (C) đi qua đi ểm A(0;2) là:
	A. y= -3x -2	B. y =2x-3	C. y = -2x+3	D. y = -3x+2
Câu 5: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hàm số . Xét hai câu sau:
(I) (II) .
Hãy chọn câu đúng:
	A. Chỉ (II)	B. Chỉ (I)	C. Cả hai đều đúng	D. Cả hai đèu sai
Câu 7: Gọi (P) là đồ thj hàm số .Phương trình tiếp tuyến với (P) tại điểm mà (P) cắt trục tung là:
	A. y=11x+3	B. y=-x+3	C. y=-x-3	D. y=4x-1
Câu 8: Cho hàm số 
 f(x) = Giá trị bằng:
 0 (x=0) .
	A. 0	B. 1	C. Không tồn tại	D. 1/2
Câu 9: Cho hàm số . Xét hai mệnh đề sau:
(I) ; (II) 
Mệnh đề nào đúng?
	A. Chỉ (II)	B. Cả hai đều sai	C. Cả hai đều đúng	D. Chỉ (I)
Câu 10: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
----------------------HẾT---------------------
Họ và tên: Lớp:
BÀI KIỂM TRA 15P
MÃ ĐỀ: 008
Câu 1: Cho hàm số c ó đ ồ th ị (C).Tiếp tuyến với (C) đi qua đi ểm A(0;2) là:
	A. y= -3x -2	B. y =2x-3	C. y = -2x+3	D. y = -3x+2
Câu 2: Cho hàm số có đồ thị (H). Đường thẳng song song với đường thẳng (d): y=2x-1 và tiếp xúc với (H) thì tiếp điểm là điểm:
	A. (2;3)	B. Không tồn tại	C. (3;2)và (1;2)	D. (3;2)
Câu 3: Cho hàm số . Đạo hàm bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Hàm số y=(1+ sinx)(1+cosx) có đạo hàm là:
	A. cosx+sinx+1	B. cosx-sinx+cos2x	C. cosx+sinx+cos2x	D. cosx-sinx+1
Câu 5: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Gọi (P) là đồ thj hàm số .Phương trình tiếp tuyến với (P) tại điểm mà (P) cắt trục tung là:
	A. y=4x-1	B. y=11x+3	C. y=-x+3	D. y=-x-3
Câu 7: Cho hàm số . Xét hai mệnh đề sau:
(I) ; (II) 
Mệnh đề nào đúng?
	A. Cả hai đều sai	B. Cả hai đều đúng	C. Chỉ (I)	D. Chỉ (II)
Câu 8: Cho hàm số . Đạo hàm bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. -2	B. -1	C. 0	D. 2
Câu 10: Cho hàm số . Giá trị bằng:
	A. Không tồn tại	B. 0	C. 1	D. 2
----------------------HẾT---------------------

File đính kèm:

  • docDe kiem tra Dai so 11.doc