Bài giảng Tuần: 1: Luyện tập về kim loại và hợp chất của kim loại

. Mục tiêu:

 - Củng cố và khắc sâu kiến thức : T/c hóa học, điều chế các kim loại kiềm và hợp chất của chúng

 - Rèn kỹ năng viết ptpu, nhận biết , giải các loại bài tập về kim loại kiềm và h/chất.

B. Phương pháp: Hỏi đáp – thảo luận – đàm thoại – diễn giảng

C. Tổ chức hoạt động:

 

doc49 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 26/01/2016 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tuần: 1: Luyện tập về kim loại và hợp chất của kim loại, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 64 g; 160g; 80g; 32g)
5) Khử hoàn toàn 32 g Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là?
III.Hoạt động 3 : Cũng cố t/chất của h/chất sắt(II), (III)
I.
1)Tính bazơ; tính khử, tính oxy hóa
2) Tính khử, tính oxy hóa.
3) Tính bazơ; tính oxy hóa
4) Tính oxy hóa
II.
Sử dung chất thích hợp cvho mỗi p/ư, viết từng ptp/ư
2) Viết ptpu: 
Hướng dẫn HS: Từ ptpu nH2 = nFeSO4 = nFeSO4.7H2O == 0,04 mol 
VH2= 0.04.22,4 = 0,896 lít
3) HD HS viết ptpu, giải theo pp tăng, giảm k.l
 Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
56 g 1mol 64 g, k.l tăng 8 g
 x mol 0,4 g
x = = 0,05(mol) CM= = 0,5(M)
4) HDHS giải theo pp bảo toàn nguyên tố
 nFe trước p/ư = nFe sau p/ư
Tính nFe trong A = 0,1.1 + 0,1.3 + 0,2.2 = 0,8 mol = nFe trong D
 Từ nFe trong D nFe2O3 = 0,8/2 = 0,4(mol)
 mFe2O3 = 0,4.160 = 64 g
5) HDHS viết ptpu, Tính được số molCO2
 Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 
 =0,2(mol) 0,6 (mol)
CO2 t/d với dd Ca(OH)2 dư tạo muối trung hòa 
CaCO3 nCaCO3 = nCO2= 0,6 mol
 mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g)
Caâu 1:
Cho 50 gam hoãn hôïp boät kim loaïi goàm ZnO, FeO, Fe2O3 , Fe3O4, MgO taùc duïng heát vôùi 200ml dung dòch HCl 4M(laáy vöøa ñuû) thu ñöôïc dung dòch X. löôïng muoái coù trong dung dòch X baèng: 
A. 79,2 gam B. 78,4 gam C. 72 gam D. Moät keát quaû khaùc.
Caâu 2: 
 Moät hoãn hôïp goàm Fe vaø Fe2O3 . Neáu cho löôïng khí CO dö ñi qua m gam hoãn hôïp treân ôû ñieàu kieän nhieät ñoä cao, sau khi keát thuùc phaûn öùng ngöôøi ta thu ñöôïc 11,2 gam Fe. Neáu ngaâm m gam hoãn hôïp treân trong dung dòch CuSO4 dö, phaûn öùng xong thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng taêng theâm 0,8 gam. Khoái löôïng naøo sau ñaây laø khoái löôïng m gam ban ñaàu:
 A. 14 gam B. 13,6 gam C. 13 gam D. 12 gam.
Caâu 3:Coù theå duøng moät hoaù chaát ñeå phaân bieät Fe2O3 vaø Fe3O4. Hoaù chaát naøy laø:
A. HCl loaõng B. HCl ñaëc C. H2SO4 loaõng D. HNO3 loaõng.
Caâu 4:
Cho FexOy taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 (loaõng, dö ) thu ñöôïc moät dung dòch vöøa laøm maát maøu dung dòch KMnO4 , vöøa hoaø tan boät Cu. Haõy cho bieát FexOy laø oxit naøo döôùi ñaây:
A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. hoãn hôïp cuûa 3 oxit treân. 
Caâu 5:
Hoãn hôïp G goàm Fe3O4 vaø CuO . Neáu hidro dö ñi qua 6,32 gam hoãn hôïp G nung noùng cho ñeán khi phaûn öùng hoaøn toaøn, thu ñöôïc chaát raén G1 vaø 1,62 gam H2O. Soá mol cuûa Fe3O4 vaø CuO trong hoãn hôïp G ban ñaàu laàn löôït laø: 
A. 12,7 g B. 15g C. 5g D. 19,2 g. 
Caâu 6:
Cho 31,9 gam hoãn hôïp Al2O3, ZnO, FrO, CaO,taùc duïng heát vôùi CO dö nung noùng thu ñöôïc 28,7 gam hoãn hôïp Y. Cho Y taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc V lít H2 (ñktc). Theå tích H2 laø:
A. 4,48 lít B. 5,6 lít C. 6,72 lít D. 11,2 lít.
Caâu 7:
Moät dd coù chöùa 2 cation laø Fe2+ (0,1 )mol vaø Al 3+ (0,2 mol) vaø 2 Anion laø (x mol)vaø (y mol). Khi coâ caïn dd thu ñöôïc 46,9 gam chaát raén khan. Bieát Fe= 56, Al= 27 , Cl = 35,5 ; S=32 ; O= 16. Giaù trò x, y trong caâu treân laàn löôït laø: 
A. 0,1 ; 0,2 B. 0,2 ; 0,3 C. 0,3 ; 0,1 D. 0,3 ; 0,2 .
Caâu 8:
Moät oxit kim loaïi coù coâng thöùc MxOy, trong ñoù M chieám 72,41 % khoái l;öôïng. Khöû hoaøn toaøn oxit naøy baèng khí CO thu ñöôïc 16,8 gam kim loaïi M. Hoaø tan hoaøn toaøn löôïng M baèng HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc muoái cuûa M hoaù trò 3 vaø 0,9 mol khí NO2 . Coâng thöùc cuûa oxit kim loaïi treân laø : 
A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Al2O3 
Caâu 9:
Hoaø tan 6,96 gam Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 dö thu ñöôïc 0,224 lít NxOy (ñktc) . Khí NxOy coù coâng thöùc laø:
A. NO2 B. NO C. N2O D. N2O3 . 
Caâu 10:
 Khöû hoaøn toaøn 4,06 gam moät oxit kim loaïi baèng CO ôû ñieàu kieän nhieát ñoä caothaønh kim loaïi. Daãn toaøn boä khí sinh ra vaøo bình ñöïng dung dòch Ca(OH)2 dö thaáy taïo thaønh 7 gam keát tuûa. Neáu laáy löôïng kim loaïi sinh ra hoaø tan heát vaøo dung dòch HCl dö thì thu ñöôïc 1,176 lít khí H2 (ñktc). Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa oxit kim loaïi treân laø : 
A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Al2O3 
Caâu 11:
Cho phöông trình phaûn öùng:
A Fe3O4 + b HNO3 à c Fe(NO3)3 +dNO + e NO2 + fH2 O
Bieát hoãn hôïp khí NO vaø NO2 thu ñöôïc coù tæ khoái so vôùi H2 laø 19 . Ñoàng thôøi a, b, c, d, e, f laø heä soá caân baèng. Giaù trò b trong phöông trình phaûn öùng treân laø:
 A. 18 B. 28 C. 38 D. 48
Caâu 12:
Cho hoãn hôïp FeS2 , FeCO3 taùc duïng heát vôùi dung dòch HNO3 ñaëc, noùng thu ñöôïc dung dòch X vaø hoãn hôïp Y goàm 2 khí P vaø Q (trong ñoù P coù maøu naâu ñoû, Q khoâng maøu). Theâm dung dòch BaCl2 vaøo dung dòch X thu ñöôïc keát tuûa Z. Caùc chaát P, Q, Z laàn löôït laø:
A. CO2, NO2, BaSO4 B. CO2, NO, BaSO3 
C. NO2, NO2, BaSO4 D. NO2, CO2, BaSO4 
Caâu 13:
Hoãn hôïp X goàm caùc kim loaïi Al; Fe; Ba. Chia X thaønh 3 phaàn baèng nhau:
- Phaàn 1 taùc duïng vôùi nöôùc dö thu ñöôïc 0,04 mol H2 .
- Phaàn 2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö thu ñöôïc 0,07 mol H2.
- Phaàn 3 taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 0,1 mol H2.
Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Soá mol Ba, Al, Fe trong 1 phaàn cuûa hoãn hôïp X laàn löôït laø:
A. 0,01 ; 0,04 ; 0,03 B. 0,01 ; 0,02 ; 0,03 
C. 0,02 ; 0,03 ; 0,04 D. 0,01 ; 0,03 ; 0,03 
Caâu 14:
FeS + HCl à Khí X + ..
KClO3 à Khí Y + ..
Na2SO3 + HCl à Khí Z + ..
Caùc khí X, Y, Z laàn löôït laø:
A. H2S, O2, H2 B. SO2, O2, H2 C. H2S, O2, SO2 . D. SO2 , O2, SO3 
Caâu 15:
Trong 3 chaát Fe, Fe2+, Fe3+ . Chaát X chæ coù tính khöû , chaát Y chæ coù tính oxi hoaù. chaát Z vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoa. Caùc chaát X, Y, Z laàn löôït laø:
A. Fe, Fe2+ vaø Fe3+ B. Fe2+, Fe vaø Fe3+ 
C. Fe3+, Fe vaø Fe2+, D. Fe, Fe3+ vaø Fe2+.
Caâu 16:
Hoaø tan 10 gam hoãn hôïp goàm boät Fe vaø Fe2O3 baèng1 löôïng dung dòch HCl vöøa ñuû, thu ñöôïc 1,12 lít H2 (ñktc)vaø dung dòch X. Cho dung dòch X taùc duïng heát vôùi dung dòch NaOH dö . Laáy keát tuûa thu ñöôïc ñem nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc chaàt raén Y. Khoái löôïng chaàt raén Y naøo sau ñaây laø ñuùng: 
A. 11,2 gam B. 14 gam C. 12 gam D. 11,5 gam.
Caâu 17:
Laáy 20 gam hoãn hôïp Al vaø Fe2O3 ngaâm trong dung dòch NaOH dö phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc 3,36 lít khí hidro (ñktc) .Khoái löôïng Fe2O3 ban ñaàu laø: 
A. 13,7 gam B.17,3 gam C. 18 gam D. 15,95 gam.
Caâu 18:
Cho 18,5 gam hoãn hôïp Z goàm Fe, Fe3O4 taùc duïng vôùi 200 ml dung dòch HNO3 loaõng ñun noùng vaø khuaáy ñeàu. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñuôïc 2,24 lít khí NO duy nhaát (ñktc), dung dòch Z1vaø coøn laïi 1,46 gam kim loaïi. Khoái löôïng Fe3O4 trong 18,5 gam hoãn hôïp ban ñaàu laø:
A. 6,69 gam B. 6,96 gam C. 9,69 gam D.9,7 gam.
Caâu 19:
Cho 4,62 gam hoãn hôïp X goàm boät 3 kim loaïi (Zn, Fe, Ag)vaøo dung dòch chöùa 0,15 mol CuSO4. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñuôïc dung dòch Y vaø chaát raén Z. Dung dòch Y coù chöùa muoái naøo sau ñaây:
A.ZnSO4, FeSO4 B. ZnSO4 C. ZnSO4, FeSO4 , CuSO4. D. FeSO4 
Caâu 20:
Moät hoãn hôïp X goàm FeO, Fe2O3 vaø Al2O3 coù khoái löôïng laø 42,4 gam. Khi cho X taùc duïng vôùi CO dö, nung noùng thu ñöôïc 41,6 gam hoãn hôïp raén Y , vaø hoãn hôïp khí goàm CO, CO2 , khi cho hoãn hôïp khí naøy qua dung dòch Ba(OH)2 dö thì thu ñöôïc m gam keát tuûa. Khoái löôïng keát tuûa naøy baèng:
 A. 4 gam B. 16 gam C. 9,85 gam D. 32 gam.
Ngµy so¹n: 10/3/2010	
Ngµygi¶ng: 
 20/3
20 /3
Líp
12B4
12B5
	TiÕt 8 :
HỢP KIM CỦA SẮT
A. Mục tiêu:
 - Củng cố và khắc sâu kiến thức : 
 - T/c hóa học, điều chế các hợp chất của SẮT
 - Rèn kỹ năng viết ptpu, nhận biết , giải các loại bài tập về các hợp chất của SẮT
B. Phương pháp: Hỏi đáp – thảo luận – đàm thoại – diễn giảng-Hướng dẫn HS giải bài tập
C. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Néi dung
I.Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức:
1) Oxyt, hydroxyt sắt(II) có những t/chất hh gì cơ bản?
2) Muối sắt(II) có những t/chất hh gì cơ bản?
3) Oxyt, hydroxyt sắt(III) có những t/chất hh gì cơ bản?
4) Muối sắt(III) có những t/chất hh gì cơ bản?
II.Hoạt động 2: Bài tâp:
1)Viết ptp/ư: FeS2 Fe2O3 Fe FeCl3 Fe(OH)3 FeCl3 FeCl2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe2O3 FeO
2) Cho sắt t/dụng với dd H2SO4 loãng thu được V lít H2(đkc), dd thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 11,12 g. Giá trị của V là: (0,672l; 0,448l; 0,896l;0,336l)
3) Ngâm 1 lá sắt trong 100 ml dd CuSO4. Phản ứng kết thúc thấy lá sắt nặng thêm 0,4 gam. Tính CM dd CuSO4 đã dùng?(0,1M; 0,05M; 0,4M; 0,5M)
4) Hỗn hợp A gồm 0,1 molFeO; 0,1 mol Fe3O4; 0,2 molFe2O3. Cho A t/dụng với dd HCl dư, dd B thu được t/dụng với dd NaOH dư được kết tủa C, 
Lọc sạch kết tủa rồi nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được chất rắn D. Tính khối lượng D?( 64 g; 160g; 80g; 32g)
5) Khử hoàn toàn 32 g Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là?
III.Hoạt động 3 : Cũng cố t/chất của h/chất sắt(II), (III)
I.
1)Tính bazơ; tính khử, tính oxy hóa
2) Tính khử, tính oxy hóa.
3) Tính bazơ; tính oxy hóa
4) Tính oxy hóa
II.
Sử dung chất thích hợp cvho mỗi p/ư, viết từng ptp/ư
2) Viết ptpu: 
Hướng dẫn HS: Từ ptpu nH2 = nFeSO4 = nFeSO4.7H2O == 0,04 mol 
VH2= 0.04.22,4 = 0,896 lít
3) HD HS viết ptpu, giải theo pp tăng, giảm k.l
 Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
56 g 1mol 64 g, k.l tăng 8 g
 x mol 0,4 g
x = = 0,05(mol) CM= = 0,5(M)
4) HDHS giải theo pp bảo toàn nguyên tố
 nFe trước p/ư = nFe sau p/ư
Tính nFe trong A = 0,1.1 + 0,1.3 + 0,2.2 = 0,8 mol = nFe trong D
 Từ nFe trong D nFe2O3 = 0,8/2 = 0,4(mol)
 mFe2O3 = 0,4.160 = 64 g
5) HDHS viết ptpu, Tính được số molCO2
 Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 
 =0,2(mol) 0,6 (mol)
CO2 t/d với dd Ca(OH)2 dư tạo muối trung hòa 
CaCO3 nCaCO3 = nCO2= 0,6 mol
 mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g)
Caâu 1:
Cho hoãn hôïp G ôû daïng boät goàm Al, Fe, Cu. Hoaø tan 23,4 gam G baèng moät löôïng dö dung dòch H2SO4 ñaëc, noùng thu ñöôïc 0,765 mol khí SO2. Cho 23,4 gam G vaøo bình A chöùa dung dòc

File đính kèm:

  • docGiao An Tu Chon 12 hay.doc
Giáo án liên quan