Bài giảng Tính chất hóa học của ba zo

Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm một ng/tử kim loại liên kết với nhóm _OH

Bazơ phân 2 loại :

- Bazơ tan (Kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH)2,Ba(OH)2.

- Bazơ không tan : Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2. . .

 

ppt12 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tính chất hóa học của ba zo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ? Nêu tính chất hóa học của oxit axit. Mỗi tính chất viết 1 PTHH minh họa.? Nêu tính chất hóa học của axit. Mỗi tính chất viết 1 PTHH minh họa.Khái niệm và phân loại về bazơ ? Cho ví dụ minh họa ? Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm một ng/tử kim loại liên kết với nhóm _OH Bazơ phân 2 loại : - Bazơ tan (Kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH)2,Ba(OH)2... - Bazơ không tan : Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2. . .Vậy những loại bazơ này có những tính chất hóa học nào ? Làm đỏ quì tímTác dụng với kim loạiTác dụng với oxit bazơTác dụng với bazơTác dụng với dd muốiTính chất hóa học của oxit axitTác dụng với nướcTác dụng với dd bazơTác dụng với oxit bazơTính chất hóa học của AxitThí nghieäm , caùch tieán haønh Hieâïn Töôïng Nhaän xeùtThí nghieäm 1: Nhoû 1 gioït dung dòch kieàm (NaOH,Ca(OH)2) vaøo moät maåu giaáy quì tím .Thí nghieäm 2: Nhoû 1gioït dung dòch NaOH ( hoaëc Ca(O H )2 .) vaøo oáng nghieäm ñöïng 1ml dung dòchphenolphtaleinCaùc dung dòch ba zô (kieàm ) ñoåi maøu quì tím Thaønh maøu xanh Caùc dung dòch ba zô (kieàm ñoåi maøuPhenolphtalein(khoâng maøu ) thaønh maøu ñoû .GiÊy quú tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh.DD phenol phtalein kh«ng mµu thµnh mµu ®á .Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy . Tiến hành thí nghiệm :Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2 HS nhóm quan sát hiện tượng, nhận xét và viết PTHH+Hiện tượng :Đun nóng Cu(OH)2 màu xanh lơ sinh ra chất rắn CuO màu đen và nước Bµi tËp 2: Cho c¸c côm tõ sau: DD Axit, , , Oxit; H·y chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau:1- C¸c ............................................ cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc: - §æi mµu qu× tÝm thµnh xanh hoÆc dung dÞch phenolphtalein kh«ng mµu thµnh mµu ®á. - T¸c dông víi Oxit Axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc.2- ............................................. t¸c dông víi dung dÞch Axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc (Ph¶n øng trung hßa).3-...............................................bÞ nhiÖt ph©n huû t¹o thµnh Oxit Baz¬ vµ n­íc. DD Baz¬ (KiÒm)Baz¬Bazơ không tan.BÀI TẬP1. Có những Bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những Bazơ nào: Tác dụng được với dd HClB. Bị nhiệt phân hủyC. Tác dụng được với CO2D. Đổi màu quì tím thành xanhNEXTĐÁP ÁNA. Tác dụng được với dd HCl: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2 Cu(OH)2 + 2HCl CuCl2 + 2H2ONaOH + HCl NaCl + H2OBa(OH)2 + 2HCl BaCl2 + 2H2OBackĐÁP ÁNB. Bị nhiệt phân hủy: Cu(OH)2Cu(OH)2 CuO + H2OtoBackĐÁP ÁNC. Tác dụng được với CO2: NaOH, Ba(OH)22NaOH + CO2 Na2CO3 + H2OBa(OH)2 + CO2 BaCO3 + H2OBackĐÁP ÁND. Đổi màu quì tím thành xanh: NaOH, Ba(OH)2BackTÝnh chÊt ho¸ häc cña Baz¬ DD baz¬ lµm quú tÝm thµnh xanh,dd phenolphtaleinkh«ng mµu thµnh mµu ®áDD baz¬t¸c dôngvíi oxitaxit t¹o thµnh muèi vµ n­ícBaz¬ t¸c dông víi axit t¹o thµnh muèi vµ n­ícDD Baz¬ tác dụng Với dd muối tạo thànhMuối mới vàBazơ mới Baz¬ kh«ngTan bÞnhiÖt ph©n hủy tạo thành oxit và nước Hướng dẫn về nhà- Học bài và Làm bài tập2,4,5 sgk.- Chuẩn bị bài: “Một số bazơ quan trọng” Cho tiết sau 

File đính kèm:

  • pptTính chât hh của bazơ- Q.Loan.ppt