Bài giảng Tiết tự chọn 9: Bài tập về vật liệu polime

1. Kiến thức:

 Củng cố và khắc sâu kiến thức về vật liệu polime, các phương pháp điều chế vật liệu polime

 2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về polime và vật liệu polime.

 3. Tư tưởng:

II. PHƯƠNG PHÁP:

 Đàm thoại kết hợp khéo léo với bài tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 26/01/2016 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết tự chọn 9: Bài tập về vật liệu polime, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết tự chọn 9
 Bài tập về vật liệu polime
Ngày soạn: ...... / ...... / 20 ......
Giảng ở các lớp:
Lớp
Ngày dạy
Học sinh vắng mặt
Ghi chú
12C2
12C3
12C4
I. Mục tiêu bài học:
	1. Kiến thức:
	Củng cố và khắc sâu kiến thức về vật liệu polime, các phương pháp điều chế vật liệu polime
	2. Kỹ năng:
	Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về polime và vật liệu polime.
	3. Tư tưởng:
II. Phương pháp:
	Đàm thoại kết hợp khéo léo với bài tập
III. Đồ dùng dạy học:
IV. Tiến trình bài giảng:
	1. ổn định tổ chức lớp: (1')
	2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học.
	3. Giảng bài mới:
Thời gian
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
Nội dung
10'
* Hoạt động 1:
- GV yêu cầu HS nhắc lại 1 số kiến thức cơ bản về vật liệu polime
- HS nghiên cứu và trả lời
I. Kiến thức cần nhớ:
(SGK)
10'
* Hoạt động 1:
- GV giao bài tập:
Polime X có phân tử khối M=280000 g/mol và hệ số trùng hợp là 10000
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
II.Bài tập:
* Bài 1:
M monome:280000:10000=28
Vậy M=28 là C2H4
10'
- GV giao bài tập:
Tiến hành trùng hợp 41,6g stiren với nhiệt độ xúc tác thích hợp . Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 16g brom.Khối lượng polime thu được là ?
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 2:
Số mol stiren : 41,6:104=0,4mol
Số mol brom: 16:160=0,1mol.
Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch brom , vậy stiren còn dư
C6H5CH=CH2 + Br2 "C6H5CHBr-CH2Br
0,1 0,1
Số mol stiren đã trùng hợp =0,4-0,1=0,3
Khối lượng polime=0,3.104=31,2g
10'
- GV giao bài tập:
Tiến hành trùng hợp 5,2g stiren.Hỗn hợp sau phản ,ứng cho tác dụng với 100ml dung dịch brom 0,15M, cho tiếp dung dịch KI dư vào thì được 0,635g iot.Tính khối lượng polime tạo thành
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 3:
PTPƯ:
nC6H5CH=CH2"(-CH2-CH(C6H5)-)
C6H5CH=CH2 + Br2 "C6H5CHBrCH2Br
Br2 + KI " I2 +2KBr
 Số mol I2=0,635:254=0,0025mol
Số mol brom còn dư sau khi phản ứng với stiren dư = 0,0025mol
Số mol brom phản ứng với stiten dư =0,015-0,0025=0,0125mol
Khối lương stiren dư =1,3g
Khối lượng stiren trùng hợp = khối lượng polime=5,2-1,3=3.9g
	4. Củng cố bài giảng: (3')
	Câu 1: Tơ nilon-6,6 thuộc loại
	A.tơ nhân tạo B .tơ bán tổng hợp
	C.tơ thiên nhiên D.tơ tổng hợp
	Câu 2: Nhựa phenol fomanđehit được điều chế từ phenol và fomanđehit bằng loại phản ứng 	nào ?
	a.trao đổi b. axit-bazo c.trùng hợp d.trùng ngưng
	5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập về nhà: (1')
Câu 1: Khi cho H2N(CH2)6NH2 tác dụng với axit nào sau đây thì tạo ra nilon-6,6.
	a. axit oxalic b. axit ađipic c. axit malonic d.axit glutamic
Câu 2: Poli(vinyl clorua) được điều chế theo sơ đồ:
X "Y " Z "PVC
X là chất nào trong các chất sau?
	a. metan b .etan c. butan d. propan
V. Tự rút kinh nghiệm sau bài giảng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyên môn duyệt
Ngày ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet TC 9 - HH 12 CB.doc
Giáo án liên quan