Bài giảng Tiết tự chọn 12: Bài tập về hợp kim

Củng cố tính chất hóa học của kim loại.

 - Củng cố dãy điện hóa của kim loại.

 - Đặc điểm hợp kim và ứng dụng

 - Nhớ được các phản ứng của kim loại và các trường hợp cần lưu ý

 - Biết xác định phản ứng có xảy ra hay không,pthh minh họa

 - Toán kim loại tác dụng dd muối,toán hỗn hợp,toán xđ tên kim loại

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 26/01/2016 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết tự chọn 12: Bài tập về hợp kim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt tù chän 12
Bµi tËp vÒ hîp kim
Ngµy so¹n: ...... / ...... / 20 ......
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµy d¹y
Häc sinh v¾ng mÆt
Ghi chó
12C3
12C4
I. Môc tiªu bµi häc:
	1. KiÕn thøc:
	- Củng cố tính chất hóa học của kim loại.
	- Củng cố dãy điện hóa của kim loại. 
	- Đặc điểm hợp kim và ứng dụng
	2. Kü n¨ng:
	- Nhớ được các phản ứng của kim loại và các trường hợp cần lưu ý
	- Biết xác định phản ứng có xảy ra hay không,pthh minh họa
	- Toán kim loại tác dụng dd muối,toán hỗn hợp,toán xđ tên kim loại
	3. T­ t­ëng:
II. Ph­¬ng ph¸p:
	§µm tho¹i kÕt hîp khÐo lÐo víi bµi tËp
III. §å dïng d¹y häc:
IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
	1. æn ®Þnh tæ chøc líp: (1')
	2. KiÓm tra bµi cò: Trong giê häc.
	3. Gi¶ng bµi míi:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn vµ Häc sinh
Néi dung
10'
* Hoạt động 1:
- GV giao bµi tËp1.
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung, GV lưu ý cách cân bằng oxi hóa-khử
* C©u 1: Bổ túc các phương trình phản ứng sau
a)Fe + O2
b) Na+ S
c) Fe + H2SO4(l)
d) Al + HCl
e) Hg + HNO3 ® NO+
f) Al + HNO3 ® N2O + 
g) Ca+ H2O
h) Al + NaOH + H2O
--- // ---
5'
- GV giao bµi tËp 2.
- GV gợi ý Na có phản ứng với H2O trong dd muối không?
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung.
* C©u 2: Cho 1 mẩu nhỏ Na vào dd CuSO4.Hiện tượng xảy ra là
A.có kết tủa đỏ
B.có khí bay ra
C.có kết tủa đỏ và khí bay ra
D.có kt xanh và khí bay ra
--- // ---
D
 2Na + 2H2O ® 2NaOH + H2
 2NaOH + CuSO4 ®Cu(OH)2¯ +Na2SO4
 Xanh lam
10'
* Hoạt động 2: Giải toán
Toán kim loại tác dụng dd muối
GV hướng dẫn câu 3
- m đinh sắt tăng ?
- CuSO4 sau phản ứng còn dư?
- đặt x là số mol CuSO4 đã phản ứng từ đó tìm kết quả
HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
GV ch÷a bæ sung.
* C©u 3: Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8g vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8g Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là :
A. 2,3M B. 0,27M 
C. 1,8M	 D. 1,36M
--- // ---
C
đinh sắt tăng=8,8-8=0,8g
 Fe + CuSO4 ® FeSO4 + Cu¯
 56 1 64
56x x 64x
Þ 64x – 56x =0,8 Þ x=0,1 mol
Þ 
CM(CuSO4 sau pứ)=0,90,5=1,8M
5'
- GV giao bµi tËp 4.
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung.
* C©u 4: Cho m gam Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dd HNO3 thu được 1,12 lit NO(đktc).Giá tri của m là
A. 2,8 B.5, C. 4,2 D.7,0
--- // ---
Fe + 4HNO3® Fe(NO3)3 + NO + H2O
56g 22,4 lit
 ?g 1,12 lit
 Þ m=2,8g
10'
- GV giao bµi tËp 5.
- Toán xác định tên kim loại 
GV hướng dẫn HS giải theo phương pháp tăng-giảm khối lượng .
- HS Lªn b¶ng lµm theo HD cña GV.
- GV ch÷a bæ sung.
* C©u 5: Đốt cháy hết 1,08 g một kim loại hóa trị III trong khí clo thu được 5,34 g muối clorua của kim loại đó. Kim loại đó là:
A. Al B. Fe C. Zn	D. Cu
--- // ---
đặt kim loại là M
 2M + 3Cl2 ® 2MCl3
1 mol M ® 1 mol MCl3Þ m tăng 106,5g
? mol m tăng:5,34-1,08=4,26
Þ nM=4.26106,5=0,04 mol
M=1,080,04=27 Þ M là Al
	4. Cñng cè bµi gi¶ng: (3')
	Ngâm 2,33 g hợp kim Fe-Zn trong dd HCl dư đến khí phản ứng hòan toàn thấy giải phóng 	896 ml khí H2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của hợp kim này là:
 	 	A. 27,9% Zn và 72,1% Fe 
	B. 26,9% Zn và 73,1% Fe 
	C. 25,9% Zn và 74,1% Fe 
	D. 24,9% Zn và 75,1% Fe 
	5. H­íng dÉn häc sinh häc vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ: (1')
	Xem trước bài ăn mòn kim loại
V. Tù rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyªn m«n duyÖt
Ngµy ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet TC 12 - HH 12 CB.doc
Giáo án liên quan