Bài giảng Tiết: Ôn tập cuối năm

Kiến thức:

- Ôn tập cho học sinh những kiến thức cơ bản chuẩn bị thi học kỳ II.

- Rèn kỹ năng tính toán.

- Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra cho học sinh.

II.CHUẨN BỊ:

 Giáo viên ra đề để học sinh giải như một bài kiểm tra.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: Ôn tập cuối năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 12/05/2012	 
Ngµy d¹y 15/05/2012
Tiết: ÔN TẬP CUỐI NĂM
 I. MỤC TIÊU
1/Kiến thức: 
Ôn tập cho học sinh những kiến thức cơ bản chuẩn bị thi học kỳ II.
Rèn kỹ năng tính toán.
Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra cho học sinh.
II.CHUẨN BỊ: 
 Giáo viên ra đề để học sinh giải như một bài kiểm tra.
§Ò bµi
§Ò 1
I. PhÇn ho¸ v« c¬
C©u1(2®): ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ®æi sau:
 (4)
 (3)
 (2)
 (1)
 Mg MgCl2 Mg(NO3)2 Mg(OH)2 MgO 
C©u 2 (1®): Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó ph©n biÖt hai dung dÞch ®ùng trong hai lä mÊt nh·n lµ Ca(OH)2 vµ NaCl?
C©u 3 (2®): Cho 21,6g hçn hîp bét Al vµ Cu vµo dung dÞch HCl d­ thÊy tho¸t ra 6,72 lit khÝ H2 ë ®ktc. TÝnh % khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp trªn?
II. PhÇn Ho¸ h÷u c¬
C©u 1 (2®): ViÕt PTHH thùc hiÖn chuyÓn ®æ sau:
 (4)
 (3)
 (2)
 (1)
 Saccarozo Glucoz¬ R­îu etylic Axit axetic etyl axetat.
C©u 2 (1®): Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt hai chÊt bét lµ glucoz¬ vµ tinh bét?
C©u 3 (2®): Khi lªn men glucoz¬, ng­êi ta thÊy tho¸t ra 22,4 lit khÝ CO2 ë ®ktc.
-TÝnh khèi l­îng r­îu etylic thu ®­îc sau khi lªn men.
- TÝnh khèi l­îng ®­êng glucoz¬ cÇn ph¶i lÊy lóc ban ®Çu, biÕt hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh lªn men lµ 80%.
§Ò 2
I. PhÇn ho¸ v« c¬
C©u1(2®): ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ®æi sau:
 (4)
 (3)
 (2)
 (1)
 Cu CuCl2 Cu(NO3)2 Cu(OH)2 CuO 
C©u 2 (1®): Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó ph©n biÖt hai dung dÞch ®ùng trong hai lä mÊt nh·n lµ Ba(OH)2 vµ NaCl?
C©u 3 (2®): Cho 26g hçn hîp bét Ag vµ Zn vµo dung dÞch HCl d­ thÊy tho¸t ra 2,24 lit khÝ H2 ë ®ktc. TÝnh % khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp trªn?
II. PhÇn Ho¸ h÷u c¬
C©u 1 (2®): ViÕt PTHH thùc hiÖn chuyÓn ®æ sau:
 (4)
 (3)
 (2)
 (1)
 Tinh bét Glucoz¬ R­îu etylic Axit axetic etyl axetat.
C©u 2 (1®): Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt hai chÊt bét lµ Saccarozo vµ Xenluloz¬?
C©u 3 (2®): Khi lªn men glucoz¬, ng­êi ta thÊy tho¸t ra 11,2 lit khÝ CO2 ë ®ktc.
-TÝnh khèi l­îng r­îu etylic thu ®­îc sau khi lªn men.
- TÝnh khèi l­îng ®­êng glucoz¬ cÇn ph¶i lÊy lóc ban ®Çu, biÕt hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh lªn men lµ 70%.
§¸p ¸n 
§Ò 1
I. Ho¸ v« c¬
C©u 1: Mçi PTHH ®óng 0,5®
Mg+ 2HCl MgCl2+H2 
MgCl2+2AgNO3 Mg(NO3)2+2AgCl
Mg(NO3)2+2NaOH Mg(OH)2+2NaNO3
to
Mg(OH)2 MgO+H2O
C©u2: (1®) 
Nhá mét vµi giät hai dung dÞch trªn lªn mÈu giÊy quú tÝm, nÕu quú tÝm chuyÓn xanh lµ dung dÞch Ba(OH)2, kh«ng hiÖn t­îng g× lµ NaCl.
C©u 3: (2®)
nH2=6,72:22,4=0,3mol
PTHH: 2Al+6HClà2AlCl3+3H2
Theo PTHH: nAl=2/3nH2=2/3.0,3=0,1mol (1®)
=> mAl= 0,1.27=2,7g => %Al=2,7/21,6.100%=12,5%
 %Cu= 100%-12,5%=87,5% (1®)
II. Ho¸ h÷u c¬
C©u1:(2®): Mçi PTHH ®óng 0,5®
to,axit
C12H22O11+2H2O 2C6H12O6
Lªn men
C6H12O6 2C2H5OH+2CO2
Men giÊm
C2H5OH+O2 CH3COOH+H2O
tt0,H2SO4®
CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5
C©u 2(1®): LÊy mét Ýt bét ë hai chÊt trªn hoµ vµo n­íc l¹nh nÕu chÊt nµo tan lµ glucozo, chÊt nµo kh«ng tan lµ tinh bét.
C©u 3: (2®)
 nCO2 = 2,24:22,4 =0,1mol.
Lªn men
PTHH: 
 C6H12O6 2C2H5OH+2CO2
Theo PTHH: nr­¬u=nCO2=0,1mol=>mr­¬u=0,1.46=4,6g (1®)
 nglucozo=1/2nCO2= 0,5mol => mph¶n øng=0,5.180=90g
Khèi l­îng glucozo thùc tÕ cÇn dïng lµ: mglucoz¬ =90.100/70=130g. (1®)
III, Cñng cè .
- GV thu bµi.
- NhËn xÐt ý thøc häc bµi vµ lµm bµi cña HS.
IV. H­íng dÉn vÒ nhµ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

File đính kèm:

  • docHOA 9.doc