Bài giảng Tiết 7: Glucozơ (tiếp theo)

- Biết cấu trúc phân tử dạng mạch hở của fructozơ.

- Biết sự chuyển hoá giữa 2 đồng phân fructozơ.

- Hiểu các nhóm chức có trong phân tử glucozơ, fructozơ, vận dụng tính chất của các nhóm chức đó để giải thích các tính chất hoá học của glucozơ, fructozơ.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện phương pháp tư duy trừu tượng khi nghiên cứu cấu trúc phân tử phức tạp (cấu tạo vòng của glucozơ, fructozơ)

II. CHUẨN BỊ

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/02/2016 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 7: Glucozơ (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : 7
NS: 19/09
NG: 23/09
CHƯƯƠNG II: CACBOHIĐRAT
Đ5. GLUCOZƠ (t2)
I. MỤC TIấU BÀI HỌC: 
1. Về kiến thức
- Biết cấu trúc phân tử dạng mạch hở của fructozơ.
- Biết sự chuyển hoá giữa 2 đồng phân fructozơ.
- Hiểu các nhóm chức có trong phân tử glucozơ, fructozơ, vận dụng tính chất của các nhóm chức đó để giải thích các tính chất hoá học của glucozơ, fructozơ.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện phương pháp tư duy trừu tượng khi nghiên cứu cấu trúc phân tử phức tạp (cấu tạo vòng của glucozơ, fructozơ)
II. CHUẨN BỊ
- Dụng cụ: kẹp gỗ, ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, đèn cồn, thìa, ống nhỏ giọt, ống nghiệm nhỏ.
- Hoá chất: glucozơ, các dung dịch : AgNO3, NH3, CuSO4, NaOH.
III. Phương pháp: hoạt động nhóm kết hợp thí nghiệm
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP 
1. OÅn ủũnh lụựp 
2. Kieồm tra baứi cuừ:
Caõu hoỷi: Neõu caực pử chửựng minh caỏu taùo cuỷa Glucozụ? Vieỏt CTCT thu goùn cuỷa Glucozụ?
ẹaựp aựn: - Glucozụ coự phaỷn ửựng traựng baùc, vaọy trong phaõn tửỷ glucozụ coự nhoựm – CHO.
 - Glucozụ taực duùng vụựi Cu(OH)2 cho dung dũch maứu xanh lam, vaọy trong phaõn tửỷ glucozụ coự nhieàu nhoựm –OH ụỷ vũ trớ keà nhau.
 - Glucozụ taùo este chửựa 5 goỏc axit vaọy trong phaõn tửỷ coự 5 nhoựm –OH . 
 - Khửỷ hoaứn toaứn phaõn tửỷ glucozụ thu ủửụùc n - hexan. Vaọy 6 nguyeõn tửỷ C cuỷa phaõn tửỷ glucozụ taùo thaứnh moọt maùch khoõng phaõn nhaựnh.
 CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO
 Glucozụ (5 nhoựm – OH + 1 nhoựm – CHO )
3. Baứi mụựi
HOẠT ĐỘNG GV - HS 
NỘI DUNG
Hoaùt ủoọng 1:Tớnh chaỏt cuỷa anủehit:
 GV: Bieồu dieón thớ nghieọm oxi hoaự glucozụ baống dd AgNO3 trong dung dũch NH3 ( chuự yự oỏng nghieọm phaỷi saùch vaứ ủun nheù hoón hụùp phaỷn ửựng )
 Neõu hieọn tửụùng, giaỷi thớch vaứ vieỏt phửụng trỡnh phaỷn ửựng.
 Bieồu dieón thớ nghieọm oxi hoaự glucozụ baống Cu(OH)2 trong dung dũch NaOH .
Neõu hieọn tửụùng, giaỷi thớch vaứ vieỏt phửụng trỡnh phaỷn ửựng.
 Vieỏt phửụng trỡnh hoaự hoùc cuỷa phaỷn ửựng khửỷ glucozụ baống hiủro.
Vieỏt phửụng trỡnh hoaự hoùc leõn men glucozụ.
Hoaùt ủoọng 2:FRUCTOZễ:
 Haừy nghieõn cửựu SGK cho bieỏt ủaởc ủieồm caỏu taùo cuỷa ủoàng phaõn quan troùng nhaỏt cuỷa glucozụ laứ fructozụ.
 Cho bieỏt tớnh chaỏt vaọt lớ vaứ traùng thaựi tửù nhieõn cuỷa fructozụ.
Cho bieỏt caực tớnh chaỏt hoaự hoùc ủaởc trửng cuỷa fructozụ. Giaỷi thớch nguyeõn nhaõn gaõy ra caực tớnh chaỏt ủoự.
III. TÍNH CHAÁT HOAÙ HOẽC:
2 .Tớnh chaỏt cuỷa anủehit:
 a. Oxi hoaự glucozụ: 
CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O à
 CH2OH[CHOH]4COONH4 + 3NH3NO3 + 2Ag
 CH2OH(CHOH)4 CHO + Cu(OH)2 + NaOH –to> CH2OH(CH2OH)4COONa + Cu2O + H2O
 b. Khửỷ glucozụ baống hiủro:
CH2OH[CHOH]4CHO + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH 
 3. Phaỷn ửựng leõn men:
2 C6H12O6 . enzim, 30-35C > 2 C2H5OH + 2 CO2
IV. ẹIEÀU CHEÁ VAỉ ệÙNG DUẽNG:
1. ẹieàu cheỏ:
 (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6 
 2. ệÙng duùng: 
V. FRUCTOZễ:
 Fructozụ (C6H12O6) ụỷ daùng maùch hụỷ laứ moọt polihiủroxi xeton, coự coõng thửực caỏu taùo thu goùn laứ :
 CH2OH – CHOH – CHOH – CHOH – C – CH2OH 
 O
 Hoaởc vieỏt goùn laứ :
 CH2OH[CHOH]3COCH2OH
 Tửụng tửù nhử glucozụ, fructozụ taực duùng vụựi Cu(OH)2 cho dung dũch phửực maứu xanh lam, taực duùng vụựi hiủro cho poliancol 
 Fructozụ khoõng coự nhoựm CH=O nhửng vaón coự phaỷn ửựng traựng baùc vaứ phaỷn ửựng khửỷ Cu(OH)2 thaứnh Cu2O laứ do khi ủun noựng trong moõi trửụứng kieàm noự chuyeồn thaứnh glucozụ theo caõn baống sau :
 Glucozụ Fructozụ 
 3. Củng cố : So sánh cấu tạo và tính chất hoá học của glucozơ và Fructozơ?
 4. Dặn dò:Xem theõm tử lieọu veà glucozụ vaứ fructozụ. Làm bài tập cũn lại trang 25 sgk

File đính kèm:

  • docTiet 7.doc