Bài giảng Tiết 6: Glucozo (tiết 2)

1. Về kiến thức

- Biết cấu trúc phân tử dạng mạch hở của glucozơ.

- Biết sự chuyển hoá giữa 2 đồng phân: glucozơ.

- Hiểu các nhóm chức có trong phân tử glucozơ vận dụng tính chất của các nhóm chức đó để giải thích các tính chất hoá học của glucozơ

2. Kĩ năng

- Rèn luyện phương pháp tư duy trừu tượng khi nghiên cứu cấu trúc phân tử phức tạp (cấu tạo vòng của glucozơ, fructozơ)

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/02/2016 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 6: Glucozo (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3
Tiết : 6
NS: 12/09
NG: 18/09
CHƯƯƠNG II: CACBOHIĐRAT
Đ5. GLUCOZƠ (t1)
Kiến thức đó biết
Kiến thức cần hỡnh thành
Phản ứng thể hiện tớnh chất của ancol đa chức và anđehit đơn chức.
Hợp chất tạp chức, cấu trỳc của glucozơ, tớnh chất hoỏ học của glucozơ.
I. MỤC TIấU BÀI HỌC: 
1. Về kiến thức
- Biết cấu trúc phân tử dạng mạch hở của glucozơ.
- Biết sự chuyển hoá giữa 2 đồng phân: glucozơ.
- Hiểu các nhóm chức có trong phân tử glucozơ vận dụng tính chất của các nhóm chức đó để giải thích các tính chất hoá học của glucozơ
2. Kĩ năng
- Rèn luyện phương pháp tư duy trừu tượng khi nghiên cứu cấu trúc phân tử phức tạp (cấu tạo vòng của glucozơ, fructozơ)
II. CHUẨN BỊ
- Dụng cụ: kẹp gỗ, ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, đèn cồn, thìa, ống nhỏ giọt, ống nghiệm nhỏ.
- Hoá chất: glucozơ, các dung dịch : AgNO3, NH3, CuSO4, NaOH.
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP 
1. OÅn ủũnh lụựp 
2. Baứi mụựi
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRề
Hoaùt ủoọng 1:TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ VAỉ TRAẽNG THAÙI Tệẽ NHIEÂN:
 Quan saựt maóu glucozụ vaứ nghieõn cửựu sgk tửứ ủoự ruựt ra nhaọn xeựt
 Em haừy cho bieỏt nhửừng tớnh chaỏt vaọt lớ vaứ traùng thaựi thieõn nhieõn cuỷa glucozụ?
Hoaùt ủoọng 2:CAÁU TAẽO PHAÂN TệÛ:
Cho bieỏt ủeồ xaực ủũnh ủửụùc CTCT cuỷa glucozụ phaỷi tieỏn haứnh caực thớ nghieọm naứo? Hs tham khaỷo vaứ ủi ủeỏn keỏt luaọn.
 - Glucozụ coự phaỷn ửựng traựng baùc, vaọy trong phaõn tửỷ glucozụ coự nhoựm – CHO.
 - Glucozụ taực duùng vụựi Cu(OH)2 cho dung dũch maứu xanh lam, vaọy trong phaõn tửỷ glucozụ coự nhieàu nhoựm –OH ụỷ vũ trớ keà nhau.
 - Glucozụ taùo este chửựa 5 goỏc axit vaọy trong phaõn tửỷ coự 5 nhoựm –OH . 
 - Khửỷ hoaứn toaứn phaõn tửỷ glucozụ thu ủửụùc n - hexan. Vaọy 6 nguyeõn tửỷ C cuỷa phaõn tửỷ glucozụ taùo thaứnh moọt maùch khoõng phaõn nhaựnh.
Hoaùt ủoọng 3:Tớnh chaỏt cuỷa ancol ủa chửực (poliancol)
 Laứm TN sgk
 Haừy trỡnh baứy TN, neõu hieọn tửụùng vieỏt ptpử ?
Khi taực duùng vụựi anhiủrit axetic, glucozụ coự theồ taùo este chửựa 5 goỏc axetat trong phaõn tửỷ C6H7O(OCOCH3)5
I. TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ VAỉ TRAẽNG THAÙI Tệẽ NHIEÂN:
 Glucozụ laứ chaỏt raộn keỏt tinh, khoõng maứu , tan trong nửụực. Coự vũ ngoùt, coự trong haàu heỏt caực boọ phaọn cuỷa caõy ( laự, hoa, reó).Coự nhieàu trong quaỷ nho, maọt ong... Trong maựu ngửụứi coự moọt lửụùng nhoỷ glucozụ, tổ leọ haàu nhử khoõng ủoồi laứ 0,1%
II. CAÁU TAẽO PHAÂN TệÛ:
 - Glucozụ coự phaỷn ửựng traựng baùc, vaọy trong phaõn tửỷ glucozụ coự nhoựm – CHO.
 - Glucozụ taực duùng vụựi Cu(OH)2 cho dung dũch maứu xanh lam, vaọy trong phaõn tửỷ glucozụ coự nhieàu nhoựm –OH ụỷ vũ trớ keà nhau.
 - Glucozụ taùo este chửựa 5 goỏc axit vaọy trong phaõn tửỷ coự 5 nhoựm –OH . 
 - Khửỷ hoaứn toaứn phaõn tửỷ glucozụ thu ủửụùc n - hexan. Vaọy 6 nguyeõn tửỷ C cuỷa phaõn tửỷ glucozụ taùo thaứnh moọt maùch khoõng phaõn nhaựnh.
 CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO
 Glucozụ (5 nhoựm – OH + 1 nhoựm – CHO )
 Phaõn tửỷ glucozụ coự CTCT daùng maùch hụỷ thu goùn laứ:
CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO
Hoaởc vieỏt goùn laứ : CH2OH[CHOH]4CHO
III. TÍNH CHAÁT HOAÙ HOẽC:
1. Tớnh chaỏt cuỷa ancol ủa chửực (poliancol)
 a. Taực duùng vụựi Cu(OH)2:
2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2 H2O 
 b. Phaỷn ửựng taùo este 
 Khi taực duùng vụựi anhiủrit axetic, glucozụ coự theồ taùo este chửựa 5 goỏc axetat trong phaõn tửỷ C6H7O(OCOCH3)5
 4. Củng cố : Nêu tính chất hóa học của glucozơ?
 5. Dặn dò:Xem tieỏp phaàn coứn laùi Làm bài tập 1,2,3,4/25 sgk

File đính kèm:

  • doctiet 6.doc
Giáo án liên quan