Bài giảng Tiết 50 - Bài 39: Benzen

- Biết được CTPT,CTCT,đặc điểm cấu tạo của benzen

- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc,tính tan trong nước,khối lượng riêng,nhiệt độ sôi,độc tính

- Tính chất hóa học: Phản ứng thế với brom lỏng(có bột sắt đun nóng),PU cháy,PU cộng hidro và clo

- Ứng dụng: Làm nhiên liệu và dung môi trong tổng hợp hữu cơ

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 50 - Bài 39: Benzen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 50 	Ngày soạn: 24/02/2012
Bài 39	Benzen
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Biết được CTPT,CTCT,đặc điểm cấu tạo của benzen
- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc,tính tan trong nước,khối lượng riêng,nhiệt độ sôi,độc tính
- Tính chất hóa học: Phản ứng thế với brom lỏng(có bột sắt đun nóng),PU cháy,PU cộng hidro và clo
- Ứng dụng: Làm nhiên liệu và dung môi trong tổng hợp hữu cơ
2. Kü n¨ng:
- Quan sát mô hình rút ra đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất
- Viết các PTHh dạng CTPt và CTCT thu gọn
- Tính khối lượng benzen đã phản ứng để tạo thành sản phẩm trong PU thế theo hiệu suất
3. Th¸i ®é: 
Gi¸o dôc lßng say mª nghiªn cøu, yªu thÝch bé m«n.
4.Trọng tâm: Cấu tạo và tính chất hóa học của benzen. Học sinh cần biết do phân tử benzen có cấu tạo vòng sáu cạnh đều trong đó có ba liên kết đơn C-C luân phiên xen kẽ với ba liên kết đôi C=C đặc biệt nên benzen vừa có khả năng cộng, vừa có khả năng thế (tính thơm) .
II. ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: M« h×nh ph©n tö benzen, benzen, dÇu ¨n, n­íc, b¨ng thÝ nghiÖm
- Häc sinh: §äc tr­íc bµi.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.æn ®Þnh líp
2.KiÓm tra 
? Nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña metan, etilen, axetilen?
? Nªu TCHH dÆc tr­ng cña c¸c chÊt trªn? Gi¶i thÝch?
3.Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
Ho¹t ®éng1:
GV yªu cÇu HS quan s¸t lä chøa benzen ®Ó rót ra TCVL cña C6H6
GV lµm thÝ nghiÖm hoµ benzen vµo n­íc vµ hoµ dÇu ¨n vµo benzen. Yªu cÇu HS quan s¸t vµ nhËn xÐt hiÖn t­îng.
Quan s¸t tr¶ lêi.
Benzen næi trªn mÆt n­íc.
I. TÝnh chÊt vËt lý
- ThÓ láng.
- Kh«ng mµu, mïi.
- Kh«ng tan trong n­íc.
- NhÑ h¬n n­íc.
- Lµ dung m«i h÷u c¬ cã thÓ hoµ tan mét sè chÊt kh¸c nh­ nÕn, cao su, ièt
- RÊt ®éc.
Ho¹t ®éng 2:
GV h­íng dÉn c¸c nhãm HS quan s¸t m« h×nh ph©n tö C6H6.
? ViÕt CTCT cña C6H6 vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm CT cña C6H6?
GV: Giới thiệu CTCT dạng viết gọn .
Thùc hiÖn theo h­íng dÉn.
ViÕt CTCT.
II. CÊu t¹o ph©n tö
 H
 C
 H - C C - H
 H - C C - H
 C
 H
Cã 3 liªn kÕt C - C vµ 3 liªn kÕt C= C . 6 liªn kÕt nµy t¹o thµnh mét vßng khÐp kÝn 6 c¹nh ®Òu nhau, trong ®ã 3 liªn kÕt ®«i xen kÏ 3 liªn kÕt ®¬n.
Ho¹t ®éng 3:
? Tõ CTCT h·y dù ®o¸n TCHH cña C6H6? 
GV tæng hîp ý kiÕn cña c¸c nhãm vµ kiÓm chøng b»ng thùc nghiÖm.
GV h­íng dÉn HS lµm c¸c thÝ nghiÖm kiÓm chøng.
TN C6H6 + O2
? NhËn xÐt hiÖn t­îng x¶y ra?
GV cho HS xem ®Üa P¦ gi÷a benzen víi brom láng.
? NhËn xÐt hiÖn t­ợng x¶y ra?
? H·y viÕt PTP¦?
? P¦ ®ã thuéc lo¹i P¦ g×?
GV:Benzen không tác dụng với brom trong dd nên khó tham gia PU cộng hơn etilen và axetilen.Tuy nhiên trong đk thích hợp benzen có PU cộng với 1 số chất.VD như H2,Clo
? Vậy benzen có những TCHH nào? do đâu?
Dù ®o¸n tÝnh chÊt cña benzen.
Lµm TN theo h­íng dÉn.
Benzen ch¸y t¹o ra muéi than
ViÕt PTP¦.
P¦ thÕ.
Do có cấu tạo đặc biệt nên Benzen vừa có PU thế vừa có PU cộng
III. TÝnh chÊt ho¸ häc
1.Tác dụng với oxi?
C6H6+ 7/2O2 6CO2 + 3H2O 
2. Tác dụng với Brom lỏng?
 Bét Fe, to
C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
3. Phản ứng cộng không?
VD: C6H6 + H2 -Nit0---> C6H12
 Xiclohecxan
C6H6 + Cl2 ---> C6H6Cl6
 Hecxaclo xiclohecxan
Ho¹t ®éng 4
? Nªu øng dông cña C6H6 ?
Theo dâi SGK ®Ó tr¶ lêi.
IV.øng dông
- Lµ nguyªn liÖu ®Ó sx chÊt dÎo, phÈm nhuém, thuèc trõ s©u.
Ho¹t ®éng 5: Cñng cè
? Cho c¸c chÊt sau: CH4, C2H4, C2H2, C6H6
ChÊt nµo cã P¦ thÕ?
ViÕt PTP¦ thÕ víi Brom ®Ó minh ho¹.
DÆn dß: BTVN 1,3,4 SGK
	§äc tr­íc bµi míi.
IV.Rót kinh nghiÖm.
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docbai 39 benzen.doc
Giáo án liên quan