Bài giảng Tiết 13-14 tự chọn 12: Đại cương về kim loại

Mục tiêu:HS Biết vận dụng kiến thứcvề

 -Cấu tạo kim loại

 -Tính chất vật lý chung

 -Tính chất há học của kimloại

Để trả lời giải các bài tập cơ bản

II.Chuẩn bị: GV Chuẩn bị các câu hỏi lý thuyết,bài tập cơ bản,hướng dẫn hs trả lời giải các bài tập

III.Tiến trình:

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 21/01/2016 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 13-14 tự chọn 12: Đại cương về kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 13-14 Tự chọn 12cb ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
I.Mục tiêu:HS Biết vận dụng kiến thứcvề
 -Cấu tạo kim loại
 -Tính chất vật lý chung
 -Tính chất há học của kimloại
Để trả lời giải các bài tập cơ bản
II.Chuẩn bị: GV Chuẩn bị các câu hỏi lý thuyết,bài tập cơ bản,hướng dẫn hs trả lời giải các bài tập
III.Tiến trình:
 A.Lý thuyết:
 1. Kim lo¹i cã nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp nhÊt, dïng lµm nhiÖt kÕ vµ ¸p kÕ:
	A. Cu.	B. Ag.	C. Hg.	D. Li.
2 Kim lo¹i cã nhiÖt ®é nãng ch¶y cao nhÊt, dïng lµm d©y tãc bãng ®Ìn:
	A. Au.	B. Pt.	C. W.	D. Cu.
3. Cho c¸c kim lo¹i sau: C; Al ; Fe ; Au ; Ag.
ChiÒu t¨ng dÇn tÝnh dÉn ®iÖn cña kim lo¹i lµ (chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i)
A. Fe, Au, Al, Cu, Ag.	B. Fe, Al, Au, Cu, Ag.	C. Fe, Al, Cu, Ag, Au.	D. Al, Fe, Au, Ag, Cu.
4. NhiÖt ®é cña kim lo¹i cµng cao, th× tÝnh dÉn ®iÖn cña kim lo¹i cµng gi¶m, lµ do:
	A. Sù chuyÓn ®éng cña dßng electron tù do bÞ c¶n trë.
B. Tèc ®é dao ®éng cña c¸c ion d­¬ng kim lo¹i cµng lín.
C. Electron tù do kÕt hîp víi ion d­¬ng kim lo¹i t¹o nguyªn tö trung hoµ, lµm gi¶m mËt ®é electron.
D. A vµ B.
5. C¸c kim lo¹i ®Òu cã ¸nh kim lµ do:
	A. Kim lo¹i hÊp thô ®­îc c¸c tia s¸ng tíi.	
	B. C¸c kim lo¹i ®Òu ë thÓ r¾n.	
C. C¸c electron tù do trong kim lo¹i ph¶n x¹ tèt nh÷ng tia s¸ng tíi.
D. Kim lo¹i mµu tr¾ng b¹c nªn gi÷ c¸c tia s¸ng tíi l¹i trªn bÒ mÆt kim lo¹i.
6. Khi nhiÖt ®é t¨ng, ®é dÉn ®iÖn cña c¸c kim lo¹i thay ®æi theo chiÒu:
	A. t¨ng.	B. gi¶m.	C. kh«ng thay ®æi.	D. võa gi¶m võa t¨ng.
7 Thñy ng©n dÔ bay h¬i vµ rÊt ®éc. NÕu ch¼ng may nhiÖt kÕ thñy ng©n bÞ vì th× chÊt cã thÓ dïng ®Ó khö thñ ng©n lµ
	A. bét Fe.	B. bét l­u huúnh.	C. n­íc.	D. natri.
8. TÊt c¶ c¸c kim lo¹i thuéc d·y nµo d­íi ®©y t¸c dông ®­îc víi dông dÞch muèi s¾t (III)?
	A. Al, Fe, Ni, Ag.	B. Al, Fe, Ni, Cu, Ag.	C. Al, Fe, Ni, Cu.	D. Mg, Fe, Ni, Ag, Cu.
GV yêu cầu hs nghiên cứu tìm đáp án đúng
B Bài tập:
1. Cho 1,04 gam hçn hîp hai kim lo¹i tan hoµn toµn trong dung dÞch H2SO4 lo·ng, d­ thu ®­îc 0,672 lÝt khÝ H2 (®ktc). Khèi l­îng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®­îc lµ:
	A. 3,92 gam.	B. 1,96 gam.	C. 3,52 gam.	D. 5,88 gam
2: Hoaø tan 7,96 gam hoãn hôïp goàm Cu vaø kim loaïi A hoaù trò II trong löôïng dö axit HCl. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 2,688(l) khí (ñktc) vaø 5,2 gam chaát raén.a) Xaùc ñònh A	b) Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo khoái löôïng moãi kim loaïi.
3: a. Hoaø tan 5,75 gam kim loaïi hoaù trò I vaøo nöôùc. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 2,8(l) khí (ñktc). Xaùc ñònh kim loaïi treân. 
4: a. Cho 10g hoãn hôïp Cu vaø Al taùc duïng vôùi HNO3 ñaëc nguoäi sinh ra 4,48 lít khí ñktc.Tính % theo khoái löôïng töøng kim loaïi trong hh ban ñaàu.
 b. Cho 3,04g hh goàm Fe vaø Cu taùc duïng vôùi dd HNO3 loaõng sinh ra 0,896 lít NO ñktc. Tính % theo khoái löôïng töøng kim loaïi trong hh ban ñaàu
GV-h­íng dÉn hs gi¶i c¸c bµi tËp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi lµm
 -söa ch÷a chæ sai ®Ó hs rót kinh nghiÖm bµi lµm 

File đính kèm:

  • doctiet1314 tu chon 12cb DAI CUONG VE KIM LOAI.doc