Bài giảng Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol-Phenol (tiếp)

Câu 1: Viết CTCT và gọi tên

a) các hợp chất mạch hở có CTPT C4H9Br, C4H7Cl, C4H10O.

b) các hợp chất thơm có CTPT C7H7Br, C7H8O.

Câu 2: sau: CH3–CH2Cl; CH2=CH–CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 25/01/2016 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol-Phenol (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 8. DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL-PHENOL.
A. TỰ LUẬN:
Câu 1: Viết CTCT và gọi tên
các hợp chất mạch hở có CTPT C4H9Br, C4H7Cl, C4H10O.
các hợp chất thơm có CTPT C7H7Br, C7H8O.
Câu 2: Goïi teân moãi chaát sau: CH3–CH2Cl; CH2=CH–CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl. Vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa caùc phaûn öùng ñieàu cheá moãi chaát treân töø hiñrocanbon töông öùng.
Câu 3: Hoaøn thaønh caùc phöông trình hoaù hoïc sau: 
Br-C6H4CH2Br + NaOH (loaõng, noùng)
Br-C6H4CH2Br + NaOH (ñaëc, noùng)
CH3CH2Br + Mg
CH3CH2MgBr taùc duïng vôùi CO2 sau ñoù thuyû phaân saûn phaåm thu ñöôïc trong dung dòch axit HBr.
Câu 4: Moät chaát coù coâng thöùc phaân töû laø C3H8O3 chæ chöùa moät loaïi nhoùm chöùc. Vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa noù, bieát chaát ñoù taùc duïng ñöôïc vôùi kali, ñoàng (II) hidroxit, axit nitric, axit axetic. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra.
Câu 5: Vieát phöông trình hoaù hoïc cuûa caùc phaûn öùng thöïc hieän caùc bieán hoaù sau :
CH4 ? C2H4 ? CH2=CH-Cl PVC
Etan ® cloetan ® etyl magie clorua
Butan ® 2-clobutan ® but-2-en ® CH3CH(OH)CH2CH3.
C3H7Cl ® C3H7OH ® C3H6 ® C3H7Cl ® C3H6 ® C3H6Br2 ® C3H6(MgBr)2.
(A) ® C2H5OH ® (B) ® C2H5OH ® (D) ® C2H5OH ® (E) ® C2H5OH ® (F) ® C2H5OH ® (G) ® Cao su buna.
(A) ® (B) ® C2H5OH ® (C) 
 ¯ ¯ 
 (E) ¬¾¾ (D) 
C6H5CH3 (A) (B) (C) (B).
But-1-en (A) (B) (C) (D) (E) (F).
C6H6 ® C6H5Cl ® C6H5ONa ® C6H5OH ® C6H2(OH)Br3. 
Câu 6: Cho m gam 2-cloetan với dung dịch KOH/ancol, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và khí Y. Dẫn khí Y lội từ từ qua dung dịch brom dư thấy khối lượng brom tăng 2,8g. Tính giá trị của m.
Câu 7: Khi cho ankan X tác dụng với clo thu được dẫn xuất monoclo Y trong đó clo chiếm 33,33% khối lượng. Biết rằng X có mạch cacbon không phân nhánh và khi đun nóng Y với dung dịch KOH trong etanol tạo ra anken duy nhất. Xác định CTCT của X, Y và gọi tên chúng.
Câu 8 : A, B lµ c¸c ancol no, m¹ch hë. §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol A cÇn 2,5 mol O2. B cã khèi l­îng ph©n tö b»ng 92 ®v.C. Cho 2,3 gam B t¸c dông hÕt víi K thu ®­îc 0,0375 mol H2. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A, B.
Câu 9: §èt ch¸y hoµn toµn 1,52 gam mét ancol X thu ®­îc 1,344 lÝt CO2 (®ktc) vµ 1,44 gam H2O.
X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n vµ c«ng thøc ph©n tö cña X.
ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X, biÕt X hoµ tan ®­îc Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é th­êng.
Câu 10: Chia 22 gam hçn hîp 2 ancol no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau thµnh 2 phÇn b»ng nhau. phÇn 1 t¸c dông võa ®ñ víi kim lo¹i natri thu ®­îc 3,36 lÝt khÝ (®ktc). H·y x¸c ®Þnh CTPT 2 ancol vµ thµnh phÇn % khèi l­îng cña hçn hîp ban ®Çu? PhÇn 2 ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc V lÝt CO2(®ktc) vµ m gam H2O. TÝnh V vµ m?
Câu 11: Đun nóng một ancol đơn chức no X với H2SO4 đặc thu được một sản phẩm hcơ Y, biết dX/Y = 23/37. Xác định CTPT của X, Y. Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho X tác dụng với Na, CuO, O2, CH3COOH (ghi rõ đk phản ứng, nếu có).
Câu 12: Đun nóng hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 10,8g H2O và 36g hỗn hợp 3 ete. Xác định CTPT hai ancol, biết số mol 3 ete sinh ra bằng nhau và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
B. TRẮC NGHIỆM:
Hợp chất hữu cơ mạch hở A có CTPT C4H7Cl, số đồng phân cấu tạo của A có đồng phân hình học (cis-trans) là: 
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Có tất cả bao nhiêu ancol bậc 2 ứng với CTPT C6H14O? 
A. 3 	B. 4 	 	C. 5 	D. 6
Cho c¸c chÊt sau: CH3CH2CH2Cl (1); CH2 = CH2CH2Cl (2) ; C6H5Cl (3). Thø tù t¨ng dÇn kh¶ n¨ng ph¶n øng thÕ Cl b»ng -OH lµ nh­ thÕ nµo? 
A. (1) < (2) < (3) 	B. (2) < (1) < (3) 	C. (3) < (2) < (1) 	D. (3) < (1) < (2).
S¶n phÈm chÝnh cña ph¶n øng t¸ch HCl (xóc t¸c KOH, ancol, nhiÖt ®é) tõ CH3CH2CHClCH3 lµ g×? 
A. But -1 - en 	B. But - 2 - en.
C. But -1 - en vµ but - 2 - en theo tØ lÖ thÓ tÝch lµ 1:1	D. S¶n phÈm kh¸c	
Sản phẩm hữu cơ của phản ứng: CH3CHCl2 + NaOH (loãng, nóng) š  là:
A. CH3-CHO	B. CH3-CH2-ONa	C. CH3-CH2-OH	 D. CH3 –CH(OH)2 
Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no, mạch hở ? 
A. CnH2n+2-x(OH)x    	B. CnH2n+2O     	C. CnH2n+2Ox     	D. CnH2n+1OH
So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: C2H5OH; CH3CHO; C2H5Cl.
A. C2H5OH > CH3CHO > C2H5Cl.	B. C2H5Cl > C2H5OH > CH3CHO.
C. C2H5Cl > CH3CHO > C2H5OH.	D. C2H5OH > C2H5Cl > CH3CHO.
Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. C2H6 	B. C2H5Cl 	C. CH3-O-CH3 	D. C2H5OH
Ancol etylic tác dụng được với những chất nào trong số các chất sau : Na, CaCO3, CuO, NaOH,CH3COOH, HCl?
A. Na, NaOH, CH3COOH, HCl.	B. CuO, CH3COOH, HCl, Na.
	C. Na, CH3COOH.	D. Tất cả các chất trên.
Chất nào sau đây vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với NaOH?
 	A. CH3-C6H4-OH. 	B. C6H5CH2OH	C. C3H5OH D. CH3-O- C6H5
Cho hai chất CH3-C6H4-OH và C6H5-CH2-OH. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về hai chất trên?
	A. Có cùng CTPT	B. Đều tác dụng với Na	
	C. Đều là hợp chất thơm 	D. Đều tác dụng với NaOH.
(TSĐH KA 2008) Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là
A. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).	B. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).
C. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).	D. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en)
(TSĐH KB 2008) Cho các phản ứng:
 HBr + C2H5OH ... C2H4 + Br2 ® 
 C2H4 + HBr ® 	C2H6 + Br2 ... Số phản ứng tạo ra C2H5Br là :
A. 4.	B. 3	C. 2.	 D. 1.
(TSCĐ 2008) Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là
A. 4.	B. 2.	C. 1.	D. 3
(TSĐH KB 2008) Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với
A. dung dịch NaOH.	B. Na kim loại.	C. nước Br2.	D. H2 (Ni, nung nóng).
(TSĐH KA 2008) Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là
A. 2.	B. 4	C. 1.	D. 3.
(TSĐH KB 2008) Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là
A. C3H8O.	B. C2H6O	C. CH4O.	D. C4H8O.
(TSCĐ 2008) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:
A. C2H6O2, C3H8O2.	B. C2H6O, CH4O.	C. C3H6O, C4H8O.	D. C2H6O, C3H8O

File đính kèm:

  • docTL TN On chuong 8.doc