Bài giảng Bài 13: Đại cương về polime (tiết 4)

 1. Kiến Thức

 Học sinh biết:

 -Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo của polime

 - Thành phần tính chất và ứng dụng của chúng

 - Học sinh hiểu: phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng

2. Kỹ năng:

 - Phân loại, gọi tên polime

 - So sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng

 - Viết các pt phản ứng tổng hợp ra các polime - Giải bài tập

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 30/01/2016 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 13: Đại cương về polime (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 4 POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 
BÀI 13 
I- MỤC TIÊU 
 1. Kiến Thức
 Học sinh biết:
 -Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo của polime
 - Thành phần tính chất và ứng dụng của chúng
 - Học sinh hiểu: phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng
2. Kỹ năng: 
 - Phân loại, gọi tên polime
 - So sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng
 - Viết các pt phản ứng tổng hợp ra các polime - Giải bài tập
II- PHƯƠNG PHÁP: Bài phân 2 tiết
 TiÕt 1: 
- §Þnh nghÜa, ph©n lo¹i vµ danh ph¸p.
- CÊu tróc ph©n tö cña polime.
 TiÕt 2:
- TÝnh chÊt cña polime.
- §iÒu chÕ polime.
 - Diễn giảng, nêu vấn đề - phát vấn -đàm thoại
III. CHUẨN BỊ:
Các bảng tổng kết , sơ đồ, hình ảnh liên quan đến bài học
IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG :
 TiÕt I: 
1. Ổn định lớp: nắm sĩ số
2. Kiểm tra: Phân lớp thành 2 nhóm A; B
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong :
 a. Metylamin, glixin, natri axetat (A)
 b. alanin, anilin, glixin, anđehit axetic (B)
 3. Nội dung
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐÔNG CỦATRÒ
NỘI DUNG
Ho¹t ®éng 1
* Yªu cÇu HS:
- Nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Þnh nghÜa polime, t×m hiÓu mét sè thuËt ng÷ ho¸ häc trong ph¶n øng tæng hîp polime (monome, hÖ sè polime ho¸...)
Ho¹t ®éng 2
* GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ cho biÕt
- §Æc ®iÓm cÊu t¹o ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime.
- §Æc ®iÓm cÊu t¹o
kh«ng ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime.
* Cho mét sè thÝ dô ®Ó HS ph©n biÖt vÒ cÊu tróc.
Ho¹t ®éng 3
Cñng cè tiÕt 1
PhiÕu Häc tËp sè 1
* Nªu ®Þnh nghÜa
* Cho thÝ dô.
* Nªu mét sè thuËt ng÷ ho¸ häc trong ph¶n øng tæng hîp polime.
* HS nghiªn cøu SGK cho biÕt c¸ch ph©n lo¹i polime. B¶n chÊt cña ph©n lo¹i ®ã. Cho thÝ dô.
* HS nghiªn cøu SGK cho biÕt danh ph¸p cña polime.
phiÕu häc tËp sè 2
* Nghiªn cøu cÊu tróc cña mét sè polime.	
phiÕu häc tËp sè 3
* HS lµm c¸c bµi tËp 1, 2 SGK
I. Định nghĩa- phân loại –danh pháp :
1. Định nghĩa:
Polime là những hợp chất có phân tử khối rất l ớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắc xích (monome) liên kết với nhau tạo nên.
Vd: Polietilen 
Nilon- 6 
- Hệ số n : hệ số polime hóa hay độ polime hóa
2. Phân Lọai: 3 c ách
* Theo nguồn gốc
a. Polime thiên nhiên ( cao su, xenlulozơ) 
b. Polime tổng hợp PE, PVC, nh ựa phenolfomanđehit)
c. Polime nhân tạo hay bán tổng hợp (xenluloz ơ nitrat)
 * Theo cách tổng hợp 
-Polime trùng hợp:Tông hợpbằng p.ứng trg hợp 
VD: Polietilen, P.P. 
- Polime trùng ngưng: tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng 
 VD: Nilon-6,6 
- Theo cấu trúc: dạng mạch nhánh và mạch lưới
3. Danh pháp:
T ên= ghép từ Poli + tên monome hoặc tên 
 hợp chất.
VD: poli (vinyl clorua) 
Tên thông thường:
Vd: Teflon 
 - Xenlulozơ ( C6H10O5)n
 - Nilon-6 (policaproamit )
II. CÊu tróc
1. C¸c d¹ng cÊu tróc m¹ch polime
C¸c m¾t xÝch cña Po cã thÓ nèi víi nhau thµnh:
- M¹ch kh«ng nh¸nh.
- M¹ch ph©n nh¸nh.
- Mach m¹ng l­íi.
2.CÊu t¹o ®iÒu hoµ vµ kh«ng ®iÒu hoµ
* CÊu t¹o kiÓu ®iÒu hoµ
* CÊu t¹o kiÓu kh«ng ®iÒu hoµ
 Bài Tập Về Nhà: 
* Nghiªn cøu tr­íc phÇn tÝnh chÊt vµ ®iÒu chÕ c¸c polime.
* So s¸nh ph¶n øng trïng hîp vµ ph¶n øng trïng ng­ng theo mÉu:
Ph¶n øng trïng hîp
Ph¶n øng trïng ng­ng
ThÝ dô
§Þnh nghÜa
§iÒu kiÖn monome
Ph©n lo¹i
phiÕu häc tËp sè 4
Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình (1) đựng đặc và bình (2) đựng dung dịch dư thấy khối lượng bình (1) tăng m gam bình (2) thu được 100 gam kết tủa. Vậy m có giá trị là:
A. 9 gam B. 18 gam C. 36 gam D. 54 gam
TiÕt thø 2
Ho¹t ®éng cña GV 
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 4
* Yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK cho biÕt nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ cña polime
* GV nªu mét sè thÝ dô vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña polime
* GV nªu thÝ dô ®Ó HS nhËn xÐt.
* GV l­u ý: Polime trïng hîp bÞ nhiÖt ph©n ë nhiÖt ®é thÝch hîp, gäi lµ ph¶n øng gi¶i trïng hîp hay ®epolime ho¸.
* GV yªu cÇu HS nghiªn cøu thÝ dô trong SGK.
Ho¹t ®éng 5
* GV cho biÕt:
- Mét sè thÝ dô vÒ ph¶n øng trïng hîp.
- Ph©n lo¹i ph¶n øng trïng hîp. Cho thÝ dô.
* GV cho mét sè thÝ dô vÒ ph¶n øng trïng ng­ng ®Ó t¹o ra c¸c polime.
* HS ®äc SGK vµ nªu tÝnh chÊt vËt lÝ.- tr 86
* Dùa vµo thÝ dô HS cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng gi÷ nguyªn m¹ch C.
* HS nªu®Æc ®iÓm cña ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch polime.
* ViÕt PTHH c¸c ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch t¬ nilon-6, polistiren, cho biÕt ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng cô thÓ.
HS cho biÕt ®Æc ®iÓm cña lo¹i ph¶n øng t¨ng m¹ch C cña polime.
* HS nªu:
- §Þnh nghÜa ph¶n øng trïng hîp.
- §iÒu kiÖn cña monome tham gia ph¶n øng trïng hîp.
* HS nªu:
-§Þnh nghÜa ph¶n øng trïng ng­ng.
- §iÒu kiÖn cña c¸c monome tham gia ph¶n øng trïng ng­ng.
- Ph©n biÖt chÊt ph¶n øng víi nhau vµ monome.
III. TÝnh chÊt
1. TÝnh chÊt vËt lÝ 
SGK – tr 86
2. TÝnh chÊt ho¸ häc 
a) Ph¶n øng gi÷ nguyªn m¹ch polime
b) Ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch polime
c) Ph¶n øng t¨ng m¹ch polime
IV. §iÒu chÕ polime
1. Ph¶n øng trïng hîp
* §Þnh nghÜa : SGK
* ThÝ dô:
* §iÒu kiÖn cÇn vÒ cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ trong ph©n tö ph¶i cã liªn kÕt béi hoÆc lµ vßng kÐm bÒn.
2. Ph¶n øng trïng ng­ng
* §iÒu kiÖn cÇn : VÒ cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng ng­ng lµ ph©n tö ph¶i cã Ýt nhÊt 2 nhãm chøc cã kh¶ n¨ng ph¶n øng.
Ho¹t ®éng 6 
Cñng cè
GV giao bµi tËp sè 6, bµi 8 (sgk)-tr90
HS lµm bµi vµo vë BT.
C¸c phiÕu häc tËp
PhiÕu Häc tËp sè 1
1 Nªu ®Þnh nghÜa polime. Cho thÝ dô. Nªu mét sè thuËt ng÷ ho¸ häc trong ph¶n øng tæng hîp polime.
2. Cho biÕt c¸ch ph©n lo¹i polime. B¶n chÊt cña ph©n lo¹i ®ã. Cho thÝ dô.
3. Cho biÕt c¸ch ®äc tªn cña polime.
PhiÕu Häc tËp sè 2
1. Nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime.
 §Æc ®iÓm cÊu t¹o kh«ng ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime.
2. Dùa vµo mét sè thÝ dô, ph©n biÖt c¸c lo¹i cÊu tróc cña polime.
phiÕu häc tËp sè 3
1. Lµm c¸c bµi tËp 1, 2 SGK
2. So s¸nh ph¶n øng trïng hîp vµ ph¶n øng trïng ng­ng theo mÉu.
phiÕu häc tËp sè 4
1. Nªu tÝnh chÊt vËt lÝ cña polime.
2. Dùa vµo thÝ dô h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm cña:
- ph¶n øng gi÷ nguyªn m¹ch C.
- ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch polime.
3. ViÕt PTHH c¸c ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch t¬ nilon-6, polistiren, cho biÕt ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng cô thÓ.
4. Cho biÕt ®Æc ®iÓm cña lo¹i ph¶n øng t¨ng m¹ch C cña polime.. 
phiÕu häc tËp sè 5
1. Nªu:
- §Þnh nghÜa ph¶n øng trïng hîp.
- §iÒu kiÖn cña monome tham gia ph¶n øng trïng hîp.
2. Nªu:
-§Þnh nghÜa ph¶n øng trïng ng­ng.
- §iÒu kiÖn cña c¸c monome tham gia ph¶n øng trïng ng­ng.
3. Ph©n biÖt chÊt ph¶n øng víi nhau vµ monome
phiÕu häc tËp sè 6
Câu 1: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6 ?
A. Axit ađipic và atylen glicol B. Axit picric và hexametylenđiamin
C. Axit ađipic và hexametylenđiamin D. Axit glutamic và hexametylenđiamin
Câu2: Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC là:
A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000
–—˜™

File đính kèm:

  • docVAT LIEU POLIME.doc
Giáo án liên quan