Bài giảng Bài 1: Giới thiệu khái quát về máy tính

1. Sự hình thành và phát triển của tin học

Do nhu cầu tăng độ chính xác và giảm thời gian tính toán, con người đã quan tâm chế tạo các công cụ tính toán. Máy tính điện tử thực sự bắt đầu hình thành vào thập niên 1950 và đến nay đã trải qua 5 thế hệ và được phân loại theo sự tiến bộ về công nghệ điện tử và vi mạch điện tử cũng như các cải tiến về nguyên lý, tính năng và loại hình của nó.

 

doc41 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 01/02/2016 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Bài 1: Giới thiệu khái quát về máy tính, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g, nhaán Enter.
	Caùch 3: Giöõ phím Alt nhaán chöõ bò gaïch chaân trong teân chöùc naêng.
	Caùch 4: Nhaán toå hôïp phím noùng.
- Ñoùng Menu: Kích chuoät ngoaøi menu hoaëc nhaán phím Esc.
5. Cách gõ dấu bằng tiếng Việt trong Windows
Hiện nay trong các phần mềm gõ tiếng Việt thì VietKey, Unikey là phần mềm gõ tiếng Việt phổ biến nhất.
Để gõ được tiếng Việt, máy tính bạn cần phải cài đặt phần mềm VietKey và Unikey . Có 2 kiểu gõ thông dụng: Telex và VNI. 
 	Qui tắc gõ các tổ hợp phím cho kiểu gõ Telex và VNI:
Ký tự
â
ê
ô
ơ
ư
ă
đ
Kiểu Telex
aa
ee
oo
Ow; [
Uw; w; ]
aw
dd
Kiểu VNI
a6
e6
o6
o7
u7
a8
d9
Dấu
sắc
huyền
hỏi
ngã
nặng
Kiểu Telex
s
f
r
x
j
Kiểu VNI
1
2
3
4
5
 	Ví dụ: muốn gõ chữ Cần thơ
 Kiểu Telex: caanf thow hoặc caafn thow
 Kiểu VNI: ca6n2 tho7 hoặc ca62n tho7
 	Ghi chú: Bạn có thể bỏ dấu liền sau nguyên âm hoặc bỏ dấu sau khi đã nhập xong một từ, nếu bỏ dấu sai thì chỉ cần bỏ dấu lại chứ không cần phải xóa từ mới nhập. 	
III. Windows Explorer
Tổng quan về Windows Explorer 
Windows Explorer là một chương trình được hỗ trợ từ phiên bản Windows 95 cho phép người sử dụng thao tác với các tài nguyên có trong máy tính như tập tin, thư mục, ổ đĩa và những tài nguyên khác có trong máy của bạn cũng như các máy tính trong hệ thống mạng (nếu máy tính của bạn có nối mạng).
 Với Windows Explorer, các thao tác như sao chép, xóa, đổi tên thư mục và tập tin,.... được thực hiện một cách thuận tiện và dễ dàng.
Khởi động chương trình Windows Explorer
Bạn có thể thực hiện một trong những cách sau:
	- Chọn lệnh Start/Programs/Accessories/Windows Explorer
 - R_Click lên Start, sau đó chọn Explore
 - R_Click lên biểu tượng My Computer, sau đó chọn Explore...
Cửa sổ làm việc của Windows Explorer:
Khung trái chứa tên các ổ đĩa và các thư mục: Windows dùng các ký tự (A:), (B:)cho các ổ đĩa mềm; các ký tự (C:), (D:)  để đặt tên cho các loại ổ đĩa lưu trữ khác.
Khung phải hiển thị nội dung của mục được chọn trên khung trái.
Click chọn ổ đĩa bên khung trái để hiện nội dung của thư mục gốc bên khung phải.
 Click tên thư mục bên khung trái để hiện nội dung của thư mục đó bên khung phải.
Click dấu trừ để thu gọn nhánh phân cấp thư mục con.
Chú ý: 
Dấu cộng bên cạnh cho biết ổ đĩa hay thư mục đó còn có các thư mục con.
Thay đổi hình thức hiển thị của cây khung bên phải
Click chọn View và chọn một trong 5 hình thức hiển thị:
1. Thumbnails : thường dùng để xem
trước các File hình.
2. Tiles : Hiện các tập tin và các thư
mục con ở dạng biểu tượng lớn
3. Icons : Hiện các tập tin và các thư
mục con ở dạng biểu tượng nhỏ
4. List : Hiện các tập tin và các thư
mục con ở dạng liệt kê danh sách.
5. Details : Liệt kê chi tiết các thông tin như tên (Name), kiểu (Type), kích thước lưu trữ (Size), ngày giờ tạo hay sửa (Modified).
4. Ẩn hoặc hiện cây khung bên trái
Click chọn hay bỏ chọn nút Folders trên thanh công cụ chuẩn
5. Sắp xếp dữ liệu trong cây khung bên phải
Click chọn View\Arrange Icons by và chọn thứ tự sắp xếp:
 Theo tên : Name
 Theo kích thước : Size
 Theo phần mở rộng : Type
 Theo Ngày tháng tạo sửa
: Modified
6. Quản lý thư mục và tập tin
a. Mở tập tin/ thư mục:
Có ba cách thực hiện:
Cách 1: D_Click lên biểu tượng của tập tin/ thư mục.
Cách 2: R_Click lên biểu tượng của tập tin/ thư mục và chọn mục Open.
Cách 3: Chọn tập tin/ thư mục và nhấn phím Enter.
Nếu tập tin thuộc loại tập tin văn bản thì chương trình ứng dụng kết hợp sẽ được khởi động và tài liệu sẽ được nạp vào.
b. Chọn tập tin/ thư mục:	
	- Chọn một tập tin/ thư mục: Click lên biểu tượng tập tin/ thư mục.
 	- Chọn một nhóm tập tin/ thư mục: Có thể thực hiện theo 2 cách:
Các đối tượng cần chọn là một danh sách gồm các đối tượng liên tục: Click lên đối tượng đầu danh sách để chọn, sau đó nhấn giữ phím Shift và Click lên đối tượng ở cuối danh sách.
Các đối tượng cần chọn nằm rời rạc nhau: nhấn giữ phím Ctrl và Click chọn các đối tượng tương ứng.
 c. Tạo thư mục 
	- Chọn nơi chứa thư mục cần tạo (thư mục/ ổ đĩa ở cửa sổ bên trái).
	- Chọn menu Flie/ New/ Folder hoặc R_Click/ New/ Folder.
	- Nhập tên thư mục mới, sau đó gõ Enter để kết thúc.
 d. Sao chép thư mục và tập tin
 	Chọn các thư mục và tập tin cần sao chép. Sau đó có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Nhấn giữ phím Ctrl và Drag đối tượng đã chọn đến nới cần chép.
Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C (hoặc Edit/ Copy hoặc R_Click và chọn Copy) để chép vào Clipboard, sau đó chọn nơi cần chép đến và nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc Edit/ Paste hoặc R_Click và chọn Paste).
 e. Di chuyển thư mục và tập tin
 Chọn các thư mục và tập tin cần di chuyển. Sau đó có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Drag đối tượng đã chọn đến nơi cần di chuyển.
Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X (hoặc Edit/ Cut hoặc R_Click và chọn Cut) để chép vào Clipboard, sau đó chọn nơi cần di chuyển đến và nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc Edit/ Paste hoặc R_Click và chọn Paste).
f. Xóa thư mục và tập tin
 - Chọn các thư mục và tập tin cần xóa.
 - Chọn File/ Delete hoặc: nhấn phím Delete hoặc: R_Click và chọn mục Delete.
 - Xác nhận có thực sự muốn xóa hay không (Yes/ No).
 g. Phục hồi thư mục và tập tin
 Các đối tượng bị xóa sẽ được đưa vào Recycle Bin. Nếu muốn phục hồi các đối tượng đã xóa, bạn thực hiện các thao tác sau đây:
 - D_Click lên biểu tượng Recycle Bin
 - Chọn tên đối tượng cần phục hồi.
 - Thực hiện lệnh File/ Restore hoặc R_Click và chọn mục Restore.
 Ghi chú: Nếu muốn xóa hẳn các đối tượng, ta thực hiện thao tác xóa một lần nữa đối với các đối tượng ở trong Recycle Bin. Nếu muốn xóa hẳn tất cả các đối tượng trong Recycle Bin, R_Click lên mục Recycle Bin và chọn mục Empty Recycle Bin.
 h. Đổi tên thư mục và tập tin
 - Chọn đối tượng muốn đổi tên
 - Thực hiện lệnh File/ Rename hoặc nhấn phím F2 hoặc R_Click trên đối tượng và chọn mục Rename
 - Nhập tên mới, sau đó gõ Enter để kết thúc.
 Ghi chú: với tập tin đang sử dụng thì các thao tác di chuyển, xóa, đổi tên không thể thực hiện được.
i. Thay đổi thuộc tính tập tin và thư mục:
 - Nhấn chuột phải lên đối tượng muốn thay đổi thuộc tính và chọn mục Properties
 - Chọn Apply để xác nhận thay đổi, ngược lại thì nhấn Cancel.
IV. THIEÁT LAÄP CAÁU HÌNH WINDOWS:
1. Giôùi thieäu Control Panel:
	Chöông trình Control Panel duøng ñeå caøi ñaët hoaëc thay ñoåi caáu hình phaàn cöùng cuûa heä thoáng. Coù theå kích hoaït Control Panel baèng hai caùch:
	+ Caùch 1: Kích ñuùp bieåu töôïng My Computer, kích ñuùp vaøo Control Panel.
	+ Caùch 2: Kích StartÒSettingsÒControl Panel
ÒXuaát hieän cöûa soå:
	Trong cöûa soå Control Panel chöùa caùc bieåu töôïng ñeå chaïy chöông trình thieát laäp phaàn cöùng nhö: baøn phím, maøn hình, maùy in...
	+ Add New Hardware: theâm thieát bò phaàn cöùng.
	+ Add/ Remove Programs: theâm/ xoaù chöông trình öùng duïng.
	+ Date/ Time: laáy laïi ngaøy giôø cuûa maùy tính.
	+ Display: thieát laäp cheá ñoä maøn hình.
	+ Font: theâm/ xoaù font chöõ.
	+ Print: caøi ñaët maùy in.
	+ Modems: caøi ñaët môùi vaø thay ñoåi thuoäc tính cuûa modem.
	+ Multimedia: thieát laäp caùc thoâng soá cho caùc öùng duïng ña phöông tieän: Audio, Video...
	+ Mouse: thay ñoåi thoâng soá cho chuoät.
	+ Network: thieát laäp thoâng soá cho maïng.
	+ System: xem caáu hình maùy.
2. Ñaët cheá ñoä maøn hình:
	Maøn hình ñöôïc ñieàu khieån bôûi thieát bò phaàn cöùng goïi laø caïc maøn hình (caïc VGA). Ngaøy nay caùc maùy tính söû duïng loaïi caïc maøn hình rôøi gaén vaøo mainboard hoaëc caïc maøn hình naèm treân mainboard. Ñeå ñaët cheá ñoä maøn hình ñuùng caàn phaûi coù caùc file nhaän thieát bò caïc maøn hình goïi laø Driver. Thöôøng caùc file naøy naèm trong ñóa baùn keøm vôùi mainboard hoaëc vôùi caïc maøn hình. Khi caøi ñaët Windows töï ñoäng hoûi trình ñieàu khieån maøn hình, khi ñoù ñöa ñóa vaøo vaø traû lôøi caùc tuyø choïn treân hoäp thoaïi. Chæ khi choïn ñuùng thieát bò ñieàu khieån phuø hôïp vôùi caïc maøn hình thì maøn hình môùi hoaït ñoäng ñöôïc ôû cheá ñoä toát nhaát.
	Thieát laäp cheá ñoä maøn hình: Kích ñuùp vaøo bieåu töôïng Display 
Ò Hoäp thoaïi Display Properties xuaát hieän:
a. Trang Destop (Background): ñaët aûnh neàn cho Windows.
Choïn moät file aûnh trong khung Background
Choïn None: khoâng duøng aûnh neàn.
Neáu choïn aûnh khoâng coù trong khung naøy kích nuùt Browse ñeå choïn file treân ñóa.
Position: choïn kieåu hieån thò cuûa neàn.
b. Trang Screen Saver: Thieát laäp cheá ñoä baûo veä maøn hình.
	Khi thieát laäp cheá ñoä Screen Saver, sau moät thôøi gian nhaát ñònh neáu ngöôøi söû duïng khoâng ñuïng ñeán baøn phím hoaëc chuoät maøn hình seõ xuaát hieän caùc hình aûnh cuûa cheá ñoä Screen Saver ñeán khi naøo ngöôøi duøng ñuïng phím hoaëc chuoät seõ töï ñoäng trôû veà cöûa soå laøm vieäc cuûa ngöôøi söû duïng:
+ Khung Screen Saver: choïn aûnh vaø caùch hieän aûnh khi cheá ñoä Sreen Saver laøm vieäc
+ Nuùt Settings: ñaët kieåu maøn hình
+ Nuùt Preview: xem cheá ñoä Screen Saver hoaït ñoäng
+ On resume, password protected: ñaët maät khaåu, khi cheá ñoä Screen Saver hoaït ñoäng, muoán quay laïi cöûa soå laøm vieäc luùc ñaàu phaûi nhaäp ñuùng maät khaåu
+ Wait: thôøi gian toái ña khoâng söû duïng phím, chuoät cheá ñoä Screen Saver hoaït ñoäng.
+ Nuùt Power: thieát laäp soá phuùt khoâng söû duïng maùy ñeå taét maøn hình vaø taét ñóa cöùng.
c. Trang Appearance:
Thieát laäp maøu caùc thaønh phaàn treân cöûa soå.
d. Trang Effects:
	 Thieát laäp maøu, kích côõ bieåu töôïng.
e. Trang Settings:
	 Ñaët cheá ñoä maøu, ñoä phaân giaûi maøn hình
	Color	: ñaët cheá ñoä maøu
	Screen area	: ñaët ñoä phaân giaûi maøn hình
3. Ñaët laïi ngaøy giôø cho heä thoáng maùy tính:
	Kích ñuùp bieåu töôïng Date/ Time, hoäp thoaïi Date/ Time Properties xuaát hieän:
Ñaët laïi ngaøy
Ñaët laïi giôø
4. Thieát laäp quy caùch hieån thò ngaøy, soá theo quoác gia:
	Kích ñuùp vaøo bieåu töôïng Regional and Language Options, hoäp thoaïi Regional Options xuaát hieän. Choïn Customize, choïn trang Number ñeå thieát laäp hieån thò soá:
Kyù t

File đính kèm:

  • docgioa an tin hoc co ban.doc
Giáo án liên quan