Amin, amino axít trong đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007

Câu 31: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH.

Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là

A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/02/2016 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Amin, amino axít trong đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là A. 45. B. 46. C. 85. D. 68. 
Câu 13: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 	A. H2NCH2COOCH3. 	B. H2NCH2CH2COOH. 
 C. HCOOH3NCH=CH2. D. CH2=CHCOONH4. 	
Câu 18: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là 
A. CH3COOCH3. B. CH3OH. C. CH3NH2. D. CH3COOH. 
Câu 25: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), 
sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là: 
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. B. ClH3N-CH2-COOH, ClH3N-CH2-CH2-COOH	. 
C. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH. D. ClH3N-CH2-COOHCl, ClH3N-CH(CH3)-COOH. 
Câu 51: Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl- (với hiệu suất 100%), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là 
A. 0,1 mol và 0,4 mol. B. 0,1 mol và 0,1 mol. C. 0,1 mol và 0,2 mol. D. 0,1 mol và 0,3 mol. 
III. Cao Đẳng(352)
Câu 19: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là A. H2NC4H8COOH. B. H2NCH2COOH. C. H2NC3H6COOH. D. H2NC2H4COOH. 
Câu 30: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 
Câu 37: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là 	A. 4. 	 B. 3. 	 C. 2. 	 D. 5. 
Câu 49: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 
C.Năm 2009 I. Khối A(825)
Câu 24: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là	A. 8 	B. 7	C. 5	D. 4
Câu 37: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm? A. 5 B. 6	C. 3	D. 4
Câu 54: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Anilin t d với axit nitrơ khi đun nóng, thu được muối điazoni. 
B. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.
C. Etylamin pứ với axit nitrơ ở n.độ thường, sinh ra bọt khí. 
D. Các ancol đa chức đều pứ với Cu(OH)2 tạo dd màu x.lam.
II.Khối B(475)
Câu 2: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 16: Cho hai hc hữu cơ X, Y có cùng ctpt là C3H7NO2. Khi phản ứng với dd NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là 
A. CH3NH2 và NH3. B. C2H5OH và N2. C. CH3OH và CH3NH2. D. CH3OH và NH3. 
Câu 26: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là 
A. H2NC3H5(COOH)2. B. (H2N)2C3H5COOH. C. H2NC2H3(COOH)2. D. H2NC3H6COOH. 
Câu 52: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau: Benzen → Nitrobenzen →Anilin Biết hs giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hs giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là A. 111,6 gam. B. 55,8 gam. C. 186,0 gam. D. 93,0 gam. 
III. CĐẳng(648)
Câu 15: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: X + NaOH →Y + CH4O Y + HCl (dư)→ Z + NaCl Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là 
A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. 
C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH. D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH. 
Câu 31: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là 
A. 3. 	B. 5. 	C. 2. 	D. 4. 
Câu 41: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là A. 328. B. 479. C. 453. D. 382. 
Câu 53: Cho 1,82 gam hchc đơn chức, mạch hở X có ctpt C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dd NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
A. CH3COONH3CH3. B. HCOONH3CH2CH3. C. CH3CH2COONH4. D. HCOONH2(CH3)2. 
Câu 56: Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là 	A. 5.	 B. 3	. C. 4. 	D. 6. 
C. Năm 2010 I Khối A (596)
Câu 4: Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là 	
A. C3H7Cl. 	B. C3H8O. 	C. C3H8. 	D. C3H9N. 
Câu 21: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin? A. 3. 	B. 9. 	C. 4.	 D. 6. 
Câu 22: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy ht 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dd axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. C2H6 và C3H8. 	B. C3H6 và C4H8. C. CH4 và C2H6. D. C2H4 và C3H6. 
Câu 23: Phát biểu đúng là: 
A. Khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các α-aminoaxit. 
B. Khi cho ddịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh đậm. 
C. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ. 
D. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ. 
Câu 31: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là 	A. 0,50. 	B. 0,65. 	C. 0,70.	 D. 0,55. 
Câu 42: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là 	 A. 8 và 1,0. 	B. 8 và 1,5. 	C. 7 và 1,0. 	D. 7 và 1,5. 
Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là 
A. CH2=CH-NH-CH3. B. CH3-CH2-NH-CH3. C. CH3-CH2-CH2-NH2. 	D. CH2=CH-CH2-NH2. 
II.Khối B (174)
Câu 9: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 120. 	B. 60. 	C. 30. 	D. 45. 
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là 
A. 0,1 	B. 0,4 	C. 0,3 	D. 0,2 
Câu 39: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là 	
A. 112,2 	B. 165,6 C. 123,8 	D. 171,0 
Câu 48: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là 
A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val B. Gly-Ala-Val-Val-Phe C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly 
Câu 57: Trung hòa hòan tòan 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là 
A. H2NCH2CH2CH2CH2NH2. B. CH3CH2CH2NH2. C. H2NCH2CH2NH2 D. H2NCH2CH2CH2NH2. 
III. CAO ĐẲNG NĂM 2010(268)
Câu 11: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là 
A. C3H7NH2 và C4H9NH2. 	B. CH3NH2 và C2H5NH2. 
C. CH3NH2 và (CH3)3N. 	D. C2H5NH2 và C3H7NH2. 
Câu 22: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? 
A. Phenylamoni clorua. B. Anilin. C. Glyxin. 	D. Etylamin. 
Câu 31: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl? 	A. 4. 	B. 2. 	C. 1. 	D. 3. 
Câu 45: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? A. 1. 	B. 4. 	C. 2. 	D. 3. 
Câu 57: Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là 
A. 3. 	B.2. 	C. 5. 	D. 4. 
E NĂM 2011 I. Khối A (Mã đề thi 758 )
Câu 6: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.
B. T α hủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các -amino axit.
C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
D. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. 
Câu 17: Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 
Câu 31: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là A. 111,74. B. 81,54. C. 90,6. D. 66,44. 
Câu 33: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 
Câu 

File đính kèm:

  • docpolime trong cac de thi DHCD.doc
Giáo án liên quan